Arredor de Lámbrica


☀️ Petroglifos da Ermida: astronomía e territorio?
Ver artigo en castelán e lámina comparativa


Este artigo é unha recompilación de todas as observacións feitas nos petroglifos da Ermida ata hoxe e da súa posible vinculación co territorio circundante do outeiro da Chaira de San Cibrao das Las. Na Idade do Ferro edificarase o castro que aínda hoxe podemos visitar, ostentando unha férrea primacía sobre o territorio dos arredores, froito das características dese outeiro (visibilidade, existencia de auga...). Pero nada impide que a devandita primacía, dalgún xeito, puidera xa existir dende as primeiras épocas do megalitismo.

Os petroglifos da Ermida
Tendo en conta as características da rocha, que permiten dende a súa parte oriental unha cómoda observación do horizonte Oeste, fixámonos nos seguintes eventos astronómicos que teñen relación cos solpores:
1.- Nos solsticios de verán, arredor do 21 de xuño, os petroglifos A e B están en liña co punto de solpor. É un feito indiscutible, aínda que non poidamos probar de momento tal intencionalidade.
2.- Os petroglifos E e A forman unha liña que se aproxima moito ó Norte magnético. Igual que o anterior, tamén un feito indiscutible, aínda que dubidemos da intencionalidade dos seus gravadores.
3.- Os petroglifos A e D tenden a aliñarse co punto de solpor nas épocas do solsticio invernal, arredor do 21 de decembro. Aínda que tal aliñamento, en épocas actuais, non chega a producirse ó 100%, é posible, sen embargo, que en épocas anteriores ó 3000 a. C. ambos petroglifos formaran unha liña recta co Sol poñente nas datas solsticiais de inverno. O máis sorprendente é que a prolongación desa liña A-D cara o Nordeste parece apuntar cara o castro de San Cibrao das Las, distante 2 quilómetros, pero sen visibilidade directa.
4.- Os petroglifos A e C forman liña recta co solpor algúns días despois do equinoccio de primavera, arredor de 11 días. É dicir, faltando 81 días para o solsticio de verán. Por lóxica, o aliñamento volverá a producirse 81 días despois do solsticio de verán, ou sexa, arredor do 10 de setembro, cando falten 11 días para o equinoccio outonal.

A cronoloxía que manexan os prehistoriadores para os petroglifos da tipoloxía dos A, B, C e D da Ermida fala dun longo tempo entre os finais do Neolítico e a Idade do Bronce. De finais do Neolítico proceden tamén as tradicións megalíticas, das que posuímos nesta zona dous exemplos: unha mámoa inmediata ó castro das Las e outra mámoa inmediata á rocha dos petroglifos da Ermida. A mámoa do castro das Las é unha das pegadas que deixou o home en tempos anteriores á Idade do Ferro nese lugar.

O castro de San Cibrao das Las
No alto onde actualmente existe o castro de San Cibrao das Las existe unha ampla visión do territorio circundante. Na súa parte central hai vestixios dun recinto sacro e, pegadas á muralla interior, atopamos dúas pedras orientadas, unha delas romanizada cunha dedicatoria a Xúpiter. Na construción da muralla esta rocha e a súa compañeira foron respectadas, polo que podemos supor que algunha tradición milenaria dos construtores castrexos debeu impedir a súa destrución. Os romanos poríanlle, atendendo á súa importancia simbólica para os poboadores do castro, a inscrición ?IOVI?. A orientación de ambas rochas é Norte-Sur, deixando un oco Leste-Oeste coincidente cos solpores equinocciais ou próximos ós equinoccios.

Dende o alto do castro de San Cibrao das Las, se seguimos os eventos astronómicos dos que xa falamos máis arriba (os solpores solsticiais e os solpores próximos ós equinoccios), vemos que as liñas rectas ata as postas de Sol desas datas pasan por territorios que consideramos especiais, que marcamos no mapa como B, C e D, coincidentes con zonas húmidas e próximas ó nacemento de regatos (un ramal do Lavandeira, o da Reguenga e o de Farcixo, respectivamente). O punto D tamén se aproxima moito ó lugar onde está a rocha dos petroglifos da Ermida.
O punto E, que corresponde na rocha co petroglifo máis atípico (unha coviña de pouco diámetro, posiblemente máis tardía que as figuras anteriores) coincide no mapa topográfico ó Leste do cumio do monte do Santrocado, a máxima altura da contorna, a 550 metros. É curioso que tamén alí nace un regato, ó Sur da parroquia de Ourantes.

A inquietante coincidencia
No mapa da contorna (baseado no mapa topográfico 1:25000, folla 187-III) podemos apreciar como o deseño dos petroglifos da Ermida parece reflectir a distribución de zonas importantes para os poboadores anteriores á Idade do Bronce, particularmente as zonas húmidas que coinciden co nacemento dos cursos de auga da contorna. Nunha sociedade, que se supón máis gandeira que agricultora, a distribución dos pastos e a idoneidade estacional para os seus aproveitamentos levaría a un control cronolóxico dos movementos de gando. Dende o alto dos outeiros ?neste caso o outeiro do castro das Las- decidiríanse as tarefas a realizar en cada época do ano. Igual que en moitas outras sociedades antigas, os grupos dirixentes estarían moi unidos ou identificados cos grupos relixiosos, concedéndolle así un carácter sacro a determinados territorios que será herdado ó longo dos tempos, aínda que mude o sistema cultural ou a relixión. É o que debeu acontecer co cumio do outeiro do castro das Las tanto coa chegada dos romanos, que inscribirían "IOVI" nunha rocha, coma co cristianismo, gravándose cruces en laxas próximas.

É posible que os gravadores dos petroglifos da Ermida, a través dos solpores solares, foran capaces de trasladar á rocha a visión do territorio circundante da que gozaban dende o alto das Las, podendo así seguir os movementos estacionais ou os ritos que sinalaría unha élite instalada no outeiro das Las, posiblemente xa un lugar importante para os poboadores daquelas terras, primacía incipiente que se desenvolverá co tempo e que terá o seu apoxeo na Idade do Ferro e na época romana, cando se constrúa o famoso castro.

A diferente tipoloxía e o maior tamaño do petroglifo A da Ermida, con liñas radiais e maior número de liñas concéntricas, fai pensar nese gran centro cultual que permanecerá ó longo do tempo na parte central do castro. A relación entre ese petroglifo e os seus compañeiros na Ermida é a mesma que, a diferente escala, manteñen o castro das Lás e os nacementos dos cursos de auga sinalados no mapa.

É posible que os petroglifos da Ermida, ademais dun marcador estacional ou cronolóxico (calendario), mostren a disposición de distintos territorios (mapa) ós que irían movementos estacionais de gando ou nos que se realizaban labores agrícolas en determinadas épocas do ano, ás que posiblemente acudirían todos os poboadores da contorna: máis ó Sur nas invernías e máis ó Norte, cara as zonas húmidas, en épocas estivais, onde habería pastos máis abondosos. A existencia de lugares con nacemento de correntes de auga abundantes non pasou logo desapercibida para aqueles primeiros poboadores que se repartían o territorio dende o alto do outeiro de San Cibrao das Las, a futura Lámbrica.
Ver imaxes
Os petroglifos da Ermida
Artigo publicado o 03-04-2010 20:56
# Ligazón permanente a este artigo
☀️ Petroglifos de A Ermida: ¿astronomía y territorio?
Ver artigo en galego e mapa ampliado

Este artículo es una recopilación de todas las observaciones hechas en los petroglifos de A Ermida hasta el día de hoy, con una posible vinculación con el territorio circundante del lugar de A Chaira, donde actualmente se encuentra el castro de San Cibrán das Lás.
En la Edad del Hierro será edificado este castro, que todavía hoy podemos visitar, ostentando una férrea primacía sobre el territorio de los alrededores fruto de las características del solar que ocupa (visibilidad sobre el entorno, existencia de agua...). Pero nada impide que dicha primacía, de alguna manera, no existiera ya desde las primeras épocas del megalitismo.

Los petroglifos de A Ermida
Teniendo en cuenta las características de la roca, que permiten una cómoda observación del horizonte Oeste desde la parte oriental de la misma, nos hemos fijado en los siguientes eventos astronómicos, todos relacionados con puestas solares:
1.- En los solsticios de verano, en torno al 21 de junio, los petroglifos A y B están en línea con el punto del ocaso solar. Es un hecho indiscutible, aunque no podamos probar de momento tal intencionalidad.
2.- Los petroglifos E y A forman una línea que se aproxima mucho al Norte magnético. Igual que el anterior, también es un hecho indiscutible, aunque dudemos de la intencionalidad de sus grabadores.
3.- Los petroglifos A y D tienden a alinearse con el punto de ocaso en las épocas del solsticio invernal, hacia el 21 de diciembre. Aunque tal alineamiento, en épocas actuales, no llega a producirse al 100%, es posible, sin embargo, que en épocas anteriores a 3000 a. C. ambos petroglifos formaran una línea recta con el Sol poniente en las fechas solsticiales de invierno. Lo más sorprendente de estos dos petroglifos es que la prolongación de la línea que forman hacia el Nordeste apunta con aproximación hacia el castro de San Cibrán das Las, a unos dos kilómetros de distancia, aunque sin visibilidad directa.
4.- Los petroglifos A y C forman línea recta con el Sol poniente unos días después del equinoccio de primavera, aproximadamente 11 días. Es decir, faltando 81 días para o solsticio de verano. Por lógica, el alineamiento volverá a producirse 81 días después del solsticio de verano, o sea, hacia el 10 de septiembre, cando falten 11 días para el equinoccio otoñal.

Las cronologías que manejan os prehistoriadores para los petroglifos de la tipología de los A, B, C y D de A Ermida hablan de un largo espacio temporal entre finales del Neolítico y la Edad de Bronce. De finales del Neolítico proceden también las tradiciones megalíticas, de las que poseemos en esta zona dos ejemplos: una mámoa (dolmen) inmediata al castro de San Cibrán das Lás y otra mámoa inmediata a la roca de los petroglifos de A Ermida, siendo la distancia entre ambas de dos kilómetros. La mámoa del castro de Las es una de las huellas que dejó el hombre en épocas anteriores a la Edad del Hierro en ese lugar.

El castro de San Cibrán das Lás
El castro de San Cibrán de Lás, uno de los mayores de Galicia, conserva en el recinto sacro de su parte central, pegadas a la muralla, dos pequeñas piedras orientadas, una de ellas romanizada con una dedicatoria a Júpiter. En la construcción de la muralla esta roca y su compañera fueron respetadas, por lo que podemos suponer que alguna tradición milenaria de los constructores castreños debió de impedir su destrucción. Los romanos le inscribirán, atendiendo á esa posible importancia simbólica para los indígenas, la palabra ?IOVI?. La orientación de ambas rocas es Norte-Sur, quedando un hueco, a modo de puerta, Este-Oeste, coincidente con los ocasos solares equinocciales o próximos a los equinoccios.

Desde la cima del castro de San Cibrán das Lás, si seguimos los eventos astronómicos que hemos citado más arriba (los ocasos solsticiales y los ocasos próximos a los equinoccios), vemos que las líneas rectas hacia las puestas de Sol en esas fechas pasan por territorios que consideramos especiales, que marcamos en el mapa con las letras B, C y D, coincidentes con zonas húmedas y próximas al nacimiento de regatos (Lavandeira, Reguenga y Farcixo, respectivamente). Además, el punto D se aproxima mucho al lugar de A Ermida, donde se encuentran los petroglifos.
Por su parte, el punto E se acerca mucho a la parte Este de la cumbre del monte de San Trocado o San Torcuato, la máxima altura del entorno, a 550 metros, lugar sacro cristianizado con una capilla y en el que también existió un pequeño castro. Por esta ladera del monte, al Sur de la parroquia de Ourantes, también nace un pequeño curso de agua.

La inquietante coincidencia
En el mapa adjunto apreciamos como el diseño del panel de los petroglifos parece reflejar la distribución de zonas importantes para los pobladores anteriores a la Edad del Bronce, particularmente las zonas húmedas con nacimiento de cursos de agua. En una sociedad que se supone más ganadera que agricultora, la distribución de los pastos y la idoneidad estacional para su aprovechamiento llevaría a un control anual de los movimientos de ganado. Desde las cumbres de los montes, en este caso desde el futuro castro de Lás, pudieron decidirse las tareas a realizar en cada época del año y en cada pequeño territorio. Igual que en otras sociedades antiguas, los grupos dirigentes estarían muy unidos, incluso identificados, con los grupos religiosos. Así, se concederá un carácter sagrado a determinados lugares, en este caso la cumbre del monte. El carácter sagrado de ese lugar será heredado a través del tiempo, aunque cambie el sistema cultural o la religión, llegando así hasta la romanización, cuando se grabe ?IOVI? en una de las piedras, y hasta la cristianización, que llevará a grabar cruces en rocas cercanas.

Es posible que los petroglifos de A Ermida, además de constituir un marcador estacional o cronológico (calendario), reflejen la disposición de los distintos territorios (mapa) en función de posibles movimientos estacionales de ganado, o en los que se realizan labores agrícolas en determinadas épocas del año a las que posiblemente acudirían todos os pobladores del entorno: más al Sur en invierno y más al Norte, hacia las zonas húmedas, en épocas estivales, donde obtendrían pastos más abundantes.

La diferente tipología y el diferente tamaño del petroglifo A de a Ermida, que muestra líneas radiales y mayor número de líneas concéntricas, hace pensar en ese gran centro cultual que permanecerá a lo largo del tiempo en la parte central del castro. La relación entre ese petroglifo y sus compañeros es la misma que, a diferente escala, mantienen el castro de Lás y los nacimientos de cursos de agua señalados en el mapa.

La existencia de lugares con nacimientos de corrientes da agua abundante no pasaría desapercibida para aquellos primeros pobladores, que pudieron repartirse el territorio desde la parte central de lo que en la Edad de Hierro se convertirá en el castro de San Cibrán de Lás, la Ciudad de Lámbrica.
Ver imágenes
Artigo publicado o 03-04-2010 20:53
# Ligazón permanente a este artigo
El 1 de abril, April Fool`s Day
Puesta de Sol a principios de abril en A Ermida
De todos es conocido el día de los Santos Inocentes, vinculado a la tradición cristiana de los niños que el rey Herodes mandara matar para así deshacerse también del futuro "rey". Este día está dentro del período navideño y cercano al final del año del calendario actual.

Pero existe otro día de bromas, con mucha tradición en los países anglosajones, que se denomina April Fool's Day, con prácticas muy parecidas a las inocentadas de nuestro 28 de diciembre. En otros países europeos, como Francia o Italia también se detectan celebraciones de este tipo.

No vamos a entrar el los orígenes de esta fiesta de bromas, pero hay versiones que apuntan a una vinculación con el año nuevo antiguo, relacionado con el inicio de la estación primaveral. Los cambios en el calendario occidental, que traslada el inicio del año al período invernal y que lo asocia con las supuestas fechas del nacimiento de Cristo, hicieron que dejara de celebrarse el inicio del año en primavera.

Aún así, permanecieron tradiciones que todavía hoy se recuerdan en algunos lugares de Galicia.

Posiblemente esas bromas primaverales sean manifestaciones de festividades de calendarios antiguos, vinculadas a las celebraciones del principio del año, que permanecieron en las tradiciones de algunos países.


El mes de abril en la roca de A Ermida
En las anteriores observaciones del panel de los petroglifos de A Ermida, en Eiras (San Amaro) se ha comentado el alinemamiento de dos de los petroglifos con las puestas solares solsticiales. Pero el petroglifo que denominamos "C", de tamaño más modesto, quedaba ajeno a tales alineamientos. También se ha comprobado que en los días equinocciales (21 de marzo y de septiembre) no existía ningún alineamiento entre el petroglifo principal y el citado petroglifo C.

No sería descabellado afirmar que este inicio del año también estuviese reflejado en el panel de A Ermida, en la aldea ourensana de Eiras. La fotografía que se adjunta ha sido realizada a las 20:20 horas del día 1 de abril de 2010 desde el lado oriental de la roca de A Ermida. En ese momento, y según el programa Cartes du Ciel, el Sol estaba a 6º 13' sobre el horizonte, y a 270º 50' azimutales. Las nubes del horizonte adelantaron el ocaso solar, pero, sólo veinte minutos más tarde, el Sol estaría a 274º azimutales, cayendo entonces en perfecta línea con los petroglifos A y C, justo en la punta de la flecha blanca.

Es cierto que el alineamiento solar no se produce en un día concreto, sino que se repite, con muy leves variaciones, durante cuatro o cinco días. Por ello, no podemos pretender relacionarlo exactamente con el 1 de abril. Más bien señalaría un período corto, de cuatro días a una semana, en los que el Sol en el horizonte podía ser observado formando línea con dos petroglifos. En este caso indicaría los días de inicio de la primavera, días tan importantes que, para muchas culturas antiguas, se correspondían con el inicio del Año Nuevo. Estas celebraciones de Año Nuevo primaveral desaparecieron al haberse adoptado el calendario actual, pero todavía pervivieron tradiciones, una de las cuales es, precisamente, el April Fool's Day.

Ver artículo: Los petroglifos de A Ermida y las puestas de Sol en los solsticios
Artigo publicado o 01-04-2010 11:57
# Ligazón permanente a este artigo
reburrinus.fala.gal

  💫 Escolma de ligazóns ⭐
  💫 Artigos do blogue 📖
  💫 Buscar nos artigos 🔎

©️ Felisindo Glez. Iglesias. 2009-2020 💫
© by Abertal

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0