Unha folerpa con outras, ás veces calla e fai neve

Defensa do Ensino Público


De Viñetas

"A historia dunha lingua debería ser coma a dunha longa cadea, onde cada xeración fora un elo que lla transmitira á seguinte"

GALEFAS
aferrer@mundo-r.com
 CATEGORÍAS
 RECOMENDADOS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES

Falamos de imposicións?
Texto traducido ó galego en liña:


Normas positivas ditadas polo estado español que obrigan a utilización da lingua castelá
Francesc Ferrer e Gironès


· Constitución española (27 decembro de 1978) obriga o coñecemento do castelán.

· Lei 85/78 Reais Ordenanzas da Forzas Armadas (28 decembro de 1978) obriga o castelán nos actos de servizo.

· RD1011/81 Regulamentación sobre a comercialización de graxas comestibles. Obriga a etiquetaxe en español.

· RD 334/82, que regula o uso do castelán á rede viaria, aos transportes públicos e pasos fronterers.

· RD308/83, regulamento sanitario dos aceites vexetais que obriga o castelán.

· RD 2872/83, sobre Regulamento de Xiros Postals e telegràficos, obriga os impresos en lingua castelá.

· RD1521/84 sobre regulamentación tècnico-sanitaria dos produtos de pesca, as etiquetas obrigatoriamente en idioma español.

· Lei 30/1984, sobre Medidas de Reforma da Función Pública, obriga tàcitamente o coñecemento do castelán aos opositores e concursantes.

· RD 1915/84 sobre regulamentación de matadoiros de coellos e "enmagatzament" e distribución da carne. Obriga a etiquetaxe en lingua española oficial do Estado.

· RD 2223/1984 que aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo do Administrtació do Estado, obriga tàcitamente o castelán, e esquece absolutamente o coñecemento do catalán ás convocatorias.

· Orde Ministerial 29 de marzo de 1984 que aproba a norma de calidade para "préssecs" con destino ao mercado interior.

· RD 179/85 que reglamenta os matadoiros de aviram e comercialización da carne. As etiquetas téñense que redactar obrigatoriamente na lingua española oficial do Estado.

· Lei Orgánica 6/85 do Poder Xudicial obriga a lingua castelá en todos os procedementos xudiciais. Tolera con condicións dentro do territorio catalán a lingua catalá.

· RD 1348/85 sobre o regulamento de ordenamento dos seguros privados. Obriga o castelán pola presentación da documentación administrativa.

· Ou. M. de 29 de maio de 1985 aproba normas para albercocs destinados aos mercado interior.

· OM 19 de agosto de 1985, sobre norma reguladora para o comercio exterior de coles chinesas.

· OM 23 de setembro de 1985 sobre etiquetaxe dos produtos de pelleteria.

· OM de 15 de outubro de 1985 sobre Norma de Calidade para o musclo, "cloïsses e chospes" conserva.

· OM de 15 de novembro de 1985 sobre etiquetaxe de peres, mazás e uva. Obriga o castelán.

· RD 2216/1985 sobre envasado e etiquetaxe de sustancias consideradas nocivas e perigosas. Obriga o castelán.

· RD 2374/1985 sobre especificacions técnicas das centrais telefónicas privadas. Obriga o castelán.

· RD 2323/1985 sobre regulamentación para elaborar, almacenar e transporte dos succedanis de café.

· RD 2379/1985 de 20 de novembro sobre os aparellos receptores de televisión.

· RD 2706/1985 sobre autómatas programables industriais, é obrigatorio que os subministradors e fabricantes teñan os catálogos en castelán.

· OM 14 de xaneiro de 1986 sobre normas de calidade da carne picada de "vaquí, oví e porcí". Recorda a etiquetaxe do decreto 2058/82

· Lei 11/86 de Patentes obriga o castelán á documentación presentada.

· OM de 24 de marzo de 1986, sobre a etiquetaxe dos allos e apis, obriga "polo menos" a lingua española.

· RD 1070/1986, sobre terminais telèfònicas e módems, obriga o castelán na documentación.

· OM 29 de outubro de 1986, sobre normas de calidade da pataca, obriga o uso do castelán ás etiquetas.

· OM de 29 de outubro de 1986, sobre as tripes naturais con destino ao mercado interior, obriga a etiquetaxe en castelán.

· OM de 29 de outubro de 1986, sobre a cansalada e a cansalada viada, obriga o castelán ás etiquetas.

· RD lexislativo 1257/1986 de 13 de xuño, por adaptación da lei 3/1980 ás normas da CEE en materia cinematográfica.

· RD 1495/1986 que aproba o Regulamento de Seguridade ás Máquinas. Obriga que as instrucións estean "polo menos en castelán".

· RD 2003/86, aproba o Regulamento Orgánico dos Corpos de Oficiais, Auxiliares e Axentes da Administración de Xustiza. Esixe o castelán e só outorga 6 anos de antigüidade ao coñecemento do catalán.

· RD 2551/1986, sobre elaboración e comercialización do aceite de "pinyola" refinado, obriga a etiquetaxe en castelán.

· RD928/1987 relativo á etiquetaxe dos produtos téxtiles. Obriga o castelán.

· RD 1094/1987 de 26 de xuño. Regulamentación sobre elaboración e comercialización de cereais.

· RD 1261/1987 de 11 de setembro sobre regulamentación da elaboración, fabricación e comercialización dos azucres destinados ao corpo humano.

· RD 1174/87 regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local. Por resolución de 14 de decembro de 1987, superado o coñecemento do castelán, poderá examinarse de catalán pero só como mérito.

· OM 1 de xullo de 1987, que aproba a norma de calidade do iogur, obriga o castelán.

· RD 1261/1987 que aproba a regulamentación tècnico-sanitaria dos azucres destinados ao consumo humano. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 1453/1987 que aproba o regulamento de limpeza, conservación e tinguida de téxtiles, cuiros e peles. Obriga que a información sexa "polo menos en castelán".

· Decreto 1496/87 da obtención, a expedición e homologación de títulos universitarios. Obriga a lingua castelá. Subsidiàriament permite a lingua catalá.

· OM de 23 e 27 de novembro de 1987, que regulan os plátanos e nespres respectivamente. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 58/88 sobre protección dos dereitos do consumidor aos servizos de reparación de aparellos de uso doméstico. Obriga que "polo menos en castelán".

· RD 197/1988 de 22 de febreiro sobre fabricación e tráfico de obxectos elaborados con metais preciosos.

· RD 192/1988 de 4 de marzo, sobre a venda e uso do tabaco para protexer a saúde..

· RD 429/88 que aproba o Regulamento Orgánico do Corpo de Secretarios Xudiciais. Obriga o coñecemento do castelán, e só outorga 6 anos de antigüidade polo coñecemento do catalán.

· OM de 6 de febreiro de 1988 sobre certificacións dos reprodutores vacúns de raza pura.

· OM de 28 de marzo de 1988 que aproba as normas das caseïnes e os caseïnats alimentarios. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 349/88 sobre a regulamentación tècnico-sanitaria de produtos cosméticos. Impón o uso da lingua española oficial do Estado.

· RD 472/1988 sobre xeración de areosols. Obriga que polo menos sexa en castelán a etiquetaxe.

· Lei 10/1988 de Televisión Privada. O 20% das por o·lícules comerciais emitidas mensualmente serán "de expresión orixinaria española".

· Lei 11/88 sobre protección das topografies dos semiconductors. Obriga o castelán, e se se presentan con outra lingua fai falta que haxa a tradución ao castelán.

· RD 833/1988 que aproba o Regulamento de residuos tóxicos e perigosos. Obriga polo menos a lingua española oficial do estado aos recipientes.

· RD 1122/88 que aproba a norma xeral de etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimentarios envasados. Obriga o castelán como mínimo.

· Lei 32/88, de Marcas. Obriga o castelán aos documentos presentados.

· Lei 38/1988 de Demarcació e Planta xudicial. O presidente do Tribunal Superior de Xustiza o catalán só será un mérito.

· RD 1231/1988 sobre o transporte e comercialización do café. Obriga a etiquetaxe en castelán.

· RD 1232/1988 sobre succedanis do café. Obriga tamén o castelán á etiquetaxe.

· RD 1338/1988 sobre elaboración e venda da orxata de xufla. Etiquetaxe en castelán obrigado.

· RD 1425/1988 sobre produtos plásticos destinados a envasar produtos alimentarios. Fai falta que a etiquetaxe sexa en castelán.

· RD 1426/1988 sobre circulación e comercio preparados alimenticios para réximes dietéticos. Obrigación de etiquetarlo en castelán.

· RD 1468/88 que aproba o Regulamento de etiquetaxe e presentación da publicidade de produtos industriais destinados á venda directa aos consumidores. Obriga "polo menos a lingua española oficial do estado"

· OM de 26 de maio de 1988 sobre modelos do Rexistro Civil (defunción e de criaturas abortives). Obriga o castelán e tolera o catalán como acompañante.

· OM de 11 de xullo de 1988 sobre normativa do calzado. Obriga a etiquetaxe informativa en castelán.

· OM de 30 de xuño de 1988 sobre o comercio do safrà. Etiquetaxe obrigada en castelán.

· OM 28 de xuño de 1988 sobre Aparellos de Elevació e Manutención de guindastres-toste desmuntables para obra. Todo será polo menos en castelán.

· OM de 28 de xuño de 1988 sobre aparellos de presión no referente ao aire comprimido. A redacción en castelán será exixible no momento final de polo en disposición dos usuarios.

· OM de 5 de decembro de 1988, sobre pensos simples. Obrigado o castelán.

· Lei Orgánica 2/89 processal militar. Obriga o castelán en todas as actuacións xudiciais. O catalán fará falta traducilo.

· OM de 30 de xaneiro de 1989 sobre comercialización de pensos compostos. Obriga o castelán aos envases.

· RD 126/1989 sobre comercialización de patacas fritas. Obriga o castelán aos evasos e retolació dos produtos.

· RD 149/1989 sobre pinturas, vernissos, tintas de imprimir, e pegamentos. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· OM 21 de marzo de 1989, sobre o porco salgado e cansalada viada. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 645/1989 sobre pesca e aqüicultura, obriga o castelán aos datos obrigatorios da etiquetaxe.

· OM de 20 xullo de 1989 do Ministerio de Xustiza sobre fe de vida, nacemento, matrimonio e defunción, obrigatoriamente en castelán, con texto en catalán subordinado.

· RD 1066/1989 que ordena as Telecomunicacións. Obriga o castelán ás memorias técnicas.

· RD 1597/89 que aproba o Regulamento do Rexistro Mercantil. Obriga que as inscricións fáganse exclusivamente en castelán.

· Lei 21/1990 de 19 de decembro, sobre os seguros da vida e seguros privados.

· Lei 25/1990 do Medicamento. Obriga os textos polo menos en lingua castelá.

· OM 15 de febreiro de 1990, sobre a etiquetaxe de artigos de marroquineria, e viaxe.

· OM de 15 de febreiro de 1990, sobre a normativa da etiquetaxe informativa das luvas.

· RD lexislativo 339/1990, que desenvolve a lei sobre tránsito, circulación de vehículos e seguridade viaria.

· RD 472/1990 de 6 de abril que regula os disolvents de extracción utilizados na elaboraciuó dos produtos alimentarios.

· RD 668/1990 de 25 de maio, sobre elaboración e comercialización de materiais polimèrics en relación aos produtos alimentarios.

· Lei 7/1991 que crea a Instituto Cervantes., con obxectivos só polo "español".

· Lei 30/1991 de 20 de decembro, sobre a redacción dos testamentos, obriga o castelán naqueles territorios que non sexan forals.

· OM 3 de abril de 1991, que regula a distribución e exhibición do material audiovisual, autorizando só a tradución ao castelán.

· RD 162/1991 fabricación e comercialización dos plaguicides. A etiquetaxe obrigatoria polo menos en castelán.

· OM de 14 de xuño de 1991, sobre produtos fertilitzants. A etiqueta e o envase haberán de estar redactados polo menos en lingua castelá.

· RD 475/1991 sobre produtos cosméticos. Obriga o castelán.

· OM do 8 de abril de 1991, sobre Regulamento de seguridade das Máquinas. Obriga polo menos en castelán as placas, instrucións e etiquetas.

· RD 1082/1991 sobre a cura e mantemento das lentos de contacto. Obriga o castelán.

· RD 1109/1991 sobre alimentos ultracongelats. Obriga o castelán ás etiquetas.

· RD 1111/1991 sobre os additius alimentarios, obriga o castelán.

· RD 1164/1991 sobre comercio de augas de bebida envasadas. Obrigatorio o castelán ás etiquetas.

· RD 1534/1991 sobre circulación e comercio de pastas alimentarias. Obriga o castelán.

· RD 1650/1991 sobre elaboración e venda de zumes de froita. Obrigación da etiquetaxe en castelán.

· RD 1688/1991 sobre preservativos de caucho . Aos envases obrígase polo menos a lingua castelá.

· RD 1809/1991 sobre circulación e comercio de preparados alimentarios en réxime dietético. Obrigación de facer en castelán a etiquetaxe.

· RD 1810/1991 sobre circulación e comercialización de caramelos, chicles, confits e lambetadas. És obrigatorio o castelán á etiquetaxe.

· RD 13/1992, sobre Circulación Urbana e Interurbana, obriga que os sinais sexan "polo menos no idioma español oficial en todo o territorio do Estado".

· RD 15/1992 sobre elaboración e venda de bebidas refrescants. Obrigación de envasarlas en castelán.

· RD 212/1992 sobre etiquetaxe dos produtos alimentarios envasados, que anul·a o RD 1122/88. Obriga que necesariamente polo menos estea en lingua española oficial do Estado.

· RD 510/1992 que regula a etiquetaxe dos produtos do tabaco. Obriga o castelán e tolera o catalán subsidiàriament.

· RD 930/1992 sobre propiedades nutritives dos produtos alimentarios. Obrigación de etiquetatr-o en castelán.

· RD1408/1992 sobre preparados para lactants. Obrigación de etiquetaxe en castelán.

· RD1436/1992 sobre carnes picadas e carnes en anacos. Obrigación de utilizar polo menos o castelán.

· Lei 30/1992 sobre Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. A lingua dos procedementos tramitados pola Administración do Estado serán en castelán. Pódese utilizar o catalán só aos escritos que se dirixan.

· OM 12 de xuño 1992, que regula as probas de aptitude para o acceso ás facultades e Col·legis universitarios. As probas só en español.

· RD 19/1993 de medidas urxentes para a cinematografía, que impón cotas polo cine en versión dobrada, e con sancións pertinentes.

· RD 308/1993 sobre comercialización dos mol·luscs bivalves vivos. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 349/1993 sobre comercialización de lejías. Etiquetaxe, presentación e publicidade en castelán.

· RD 479/1993 regula os radiofàrmacs de uso humano. Os prospectes se nada máis non serán en castelán.

· RD 731/1993 sobre provisión de lugares de traballo polos funcionarios da Administración Local con habilitació de caire nacional. Obriga o castelán, e outorga puntos de mérito polo catalán.

· RD 1078/1993 que aproba o Regulamento sobre envasado e etiquetaxe dos preparados perigosos. Obriga o castelán, así: "polo menos na lingua española oficial do Estado".

· RD 1904/1993 sobre produción e comercialización de produtos carnis e doutros determinados produtos de orixe animal. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 2070/1993 que aproba o regulamento tècnico-sanitario dos vinagres. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 2236/1993 que regula a etiquetaxe e o prospecte dos medicamentos de uso humano. Obriga que polo menos na lingua española oficial do Estado.

· RD 124/1994 que regula o equitatge e a información no referente ao consumo de enerxía e outros recursos dos aparellos de uso doméstico. Impón o castelán.

· OM de 4 de xullo de 1994 sobre utilización e comercialización de enzims, microorganismes e os seus preparados na alimentación animal. Obriga que en todas as indicacións polo menos sexa utilizada a lingua castelá.

· RD 1185/1994 sobre a etiquetaxe dos produtos do tabaco distintos dos pitillos. Obriga o castelán e admite outras linguas.

· RD 1679/1994 sobre condicións sanitarias á produción e comercialización de leite cru, leite tratado tèrmicament e produtos lactis. Obriga o castelán á etiquetaxe e aos certificados sanitarios.

· OM 10 de outubro de 1994 sobre control e certificación de entón e plantas de viveiro. Obriga o castelán ás indicacións obrigatorias.

· RD 2163/1994 sobre comercialización e e autorización de produtos fitosanitaris. Obriga o castelán ás etiquetas.

· RD 2208/1994 que regula os medicamentos homeopàtics de uso humano de fabricación industrial. Obriga expresamente a lingua castelá ás etiquetas.

· RD 2549/1994 sobre o regulamento dos aparellos de presión, no referente a generadors de aerosols. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· Resolución 9 de xaneiro de 1995 do Ministerio de Cultura, que fai axudas á creación de guións cinematográficos. Obriga a presentalos en castelán, ata naqueles que sexan redactados noutra lingua española.

· Lei 30/1995 de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados. Obriga que as pòlisses teñen que estar en castelán.

· RD 53/1995 sobre circulación e comercialización da cervexa e do malt líquido. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 109/1995 sobre os medicamentos veterinarios. Obriga o castelán aos prospectes.

· RD 110/1995 sobre medicamentos homeopàtics veterinarios. Obriga o castelán igual que á norma anterior.

· RD 157/1995 sobre pensos medicamentosos. Obriga a etiquetaxe polo menos na lingua española oficial do Estado.

· RD 733/1995 sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos na Lei Orgánica 1/1990. Obriga que sexan en castelán.

· RD 929/1995 de 9 de xuño sobre o regulamento do control das plantas de viveiro.

· OM de 6 de setembro de 1995 sobre a Norma Xeral de Calidade para o leite pasteuritzada destinada ao mercado interior. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· Orde de 6 de setembro de 1995 sobre a Norma Xeral de Calidade para leite concentrado destinada ao mercado interior. Obriga o castelán á etiquetaxe.

· RD 1718/1995 de 27 de outubro sobre a etiquetaxe dos materiais dos compoñentes principais do calzado.

· RD 1787/1996 de 19 de xullo, que aproba o regulamento dos equipos de telecomunicación.

· RD 1784/1996 de 19 de xullo, que aproba o regulamento do Rexistro Mercantil, obriga as inscricións registrals en castelán.
Categoría: Paradoxos - Publicado o 23-01-2009 18:05
# Ligazón permanente a este artigo
Chuza! Meneame
© by Abertal
Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis


Este blogue forma parte da Rede de Blogueiras/os en defensa do Galego
Chuzame! chúzame -

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0