CIG-Saúde O Barco
Telf: 988 339112


Perfil de Facebook de Cig-saúde O Barco.


BLOGS E WEBS DOUTRAS COMARCAS E ÁMBITOS DE CIG-SAÚDE


OUTRAS LIGAZÓNS INTERESANTES

cig-saude o barco
h.obarco@cig-saude.org
 DESTACADOS
 CATEGORÍAS
 FOTOS
 ANTERIORES
 ARQUIVO
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 PARA SABER MÁIS

borrador de convoctaria para DUE do 061
Publicamos aqui un borrador que nos fai chegar o SERGAS para a convocatoria de listas de contratación de DUE do 061. Ábrese prazo de alegacións ata o 7 de abril, polo que recolleremos as vosas suxestións para analizalas e ver de incorporalas.


- BORRADOR - Resolución do 24 de marzo de 2010, da Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se formaliza a convocatoria para a selección de aspirantes a vinculacións temporais, na categoría de persoal de enfermaría (DUE) no ámbito da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

No pacto subscrito pola Administración sanitaria de Galicia e as centrais sindicais CIG, CC.OO., UGT, CSI-CSIF e SAE, sobre selección temporal de persoal estatutario para vinculacións temporais nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde asinado o 6 de maio de 2004, e publicado no Diario Oficial de Galicia nº 104, do 1 de xuño, establécese que unha vez publicado o pacto se formalizará e se publicará a convocatoria de aspirantes.

En cumprimento e ao abeiro desta norma, e como instrumento de continuidade no tempo doutras convocatorias precedentes, por medio da Resolución da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional do Servizo Galego de Saúde do 1 de abril de 2009 (DOG nº 73, do 17 de abril), formalizouse unha convocatoria de selección temporal de novas persoas aspirantes e de incorporación de novos méritos polas persoas aspirantes xa inscritas nas institucións sanitarias deste organismo nas categorías de persoal médico de familia, pediatra, persoal médico de urxencias hospitalarias, odontólogo e odontóloga, persoal de enfermaría (DUE), matrón/a, técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría e cociñeiro e cociñeira.

A antedita resolución constituíu así o primeiro antecedente normativo no eido da selección temporal de persoal estatutario que, para as categorías referidas, abranguía as entidades incluídas no ámbito de aplicación do Decreto 91/2007, do 26 de abril (DOG nº 100, do 25 de maio), de integración no réxime estatutario do persoal laboral do sector sanitario público xestionados por entidades adscritas á Consellería de Sanidade, e en cumprimento do establecido na súa disposición transitoria primeira.

Non obstante, peculiaridades de índole organizativa así como a especificidade do labor asistencial que desenvolve a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, centrado na atención ao paciente en situacións de urxencia e emerxencia, así como na atención a accidentes de múltiples vítimas e catástrofes incluído o transporte sanitario de pacientes críticos, terrestre e aéreo, obrigaron a demorar a formalización da selección temporal do persoal de enfermaría (DUE) do citado organismo, prevéndose a realización posterior dunha convocatoria complementaria e específica para dito ámbito.

A presente resolución vén así a dar cumprimento á citada previsión, instrumentando un proceso complementario e específico de selección temporal para o persoal de enfermaría (DUE). Proceso complementario, na medida que estende o ámbito funcional das vinculacións temporais do persoal de enfermaría (DUE) do organismo autónomo ao da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. E proceso específico, na medida que sendo desagregado, incorpora as singularidades deste colectivo profesional e da súa xestión, tales como, o encadramento destas persoas aspirantes nunha única lista configurada como área especial de enfermaría do 061 e sobre a cal pivotarán todas as vinculacións temporais do persoal de enfermaría desta Fundación Pública ?independentemente do tipo e duración do seu vínculo-, a xestión dos chamamentos no ámbito da Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, ou a determinación de requisitos específicos para o acceso de aspirantes á citada listaxe.

Logo do acordo do contido desta convocatoria no seo da comisión central de seguimento do pacto de selección temporal, a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no exercicio das facultades atribuídas no Decreto 311/2009, do 28 de maio (DOG nº 109, do 5 de xuño), polo que se establece a estrutura orgánica dos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 15 de xuño de 2009 (DOG nº 119, do 19 de xuño), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde, esta Dirección de Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro.- Obxecto

Por medio da presente resolución procédese a convocar ás persoas interesadas en presentar a súa solicitude de inscrición na listaxe que se confeccione, en aplicación da norma 12.2 do Pacto sobre selección temporal do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, para o acceso ás vinculacións temporais na área especial de Urxencias do 061, na categoría de persoal de enfermaría (DUE).

Na elaboración e xestión da citada listaxe serán de aplicación as bases contidas na presente convocatoria así como as normas previstas no vixente Pacto de selección temporal de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de Galicia nº 104, do 1 de xuño de 2004).

En ningún caso, a admisión e baremación efectuada consonte a esta convocatoria afectará ás listaxes vixentes de aspirantes a vinculacións temporais de persoal de enfermaría (DUE) nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, non outorgando ningún dereito de admisión nas mesmas, nin modificación da puntuación que determina a orde de prelación destas.

Segundo.- Ámbito

O ámbito de selección da listaxe xurdida da presente convocatoria será de comunidade autónoma, xestionándose a mesma no ámbito da propia Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Terceiro.- Requisitos

1.- As persoas aspirantes deberán acreditar, documentalmente, posuír ou estar en condicións de cumprir, dentro do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:

a) Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder a idade de xubilación forzosa.

b) Acreditar a nacionalidade española ou dun país da Unión Europea ou, de ser o caso, dispor de autorización para poder residir e traballar legalmente en España.

c) Posuír a titulación que, segundo se fai constar no modelo de solicitude, habilita para o exercicio da profesión correspondente, ou a formación requirida para o acceso. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá areditarse a habilitación mediante documento que acredite de xeito fidedigno a súa homologación.

d) Acreditar o aboamento de taxas, agás os supostos previstos na base novena da presente resolución.

e) Non estar separada mediante expediente disciplinario do servizo de calquera Administración Pública, nin atoparse inhabilitada por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

2. Ademais, e como requisito específico, as persoas aspirantes deberán acreditar unha experiencia profesional mínima de dous meses no desenvolvemento das funcións propias da categoría obxecto de convocatoria nas áreas de urxencias e emerxencias extrahospitalarias tipo SEM, urxencias extrahospitalarias, urxencias hospitalarias, UCI ou reanimación e/ou formación específica adquirida mediante a realización debidamente acreditada de cursos de formación que, cumprindo os requisitos para baremación definidos no anexo V do Pacto de selección temporal de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (DOG nº 104, do 1 de xuño de 2004), inclúan os contidos de soporte vital avanzado cardiolóxico, pediátrico e traumatolóxico e/ou atención a accidentes de múltiples vítimas e catástrofes, directamente relacionados co desenvolvemento das funcións do posto.

Cuarto.- Solicitudes e documentación

As persoas interesadas en participar na convocatoria deberán presentar solicitude, segundo modelo normalizado que se xunta como anexo I e que estará á súa disposición na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), nas direccións provinciais, centros hospitalarios e xerencias de atención primaria do citado organismo así como na sede da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Xunto coa solicitude, e dentro do prazo de presentación das mesmas, as persoas interesadas deberán achegar copia do DNI, debidamente compulsada así como a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos esixidos e dos méritos alegados. Tal acreditación efectuarase mediante documentos orixinais ou fotocopias compulsadas, segundo se recolle no modelo de solicitude, e con base no disposto nos anexos do propio pacto para o baremo correspondente á categoría de DUE.

Non será obxecto de valoración a documentación que se presente fóra do prazo de presentación de solicitudes.

Para a baremación das epígrafes de desemprego e experiencia profesional, as persoas aspirantes deberán presentar a seguinte documentación:

1.- Para a acreditación do desemprego: certificado de vida laboral expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social correspondente aos tres últimos anos.

2.- Para a acreditación de servizos prestados:

- En institucións sanitarias públicas ou entidades públicas: certificado asinado polo director ou directora da institución sanitaria ou responsable do organismo público correspondente, no que conste a información necesaria para a baremación de tal mérito consonte o anexo V do vixente Pacto de selección temporal (Diario Oficial de Galicia nº 104, do 1 de xuño de 2004).

- En institucións ou empresas privadas: certificación na que conste a información necesaria para a baremación de tal mérito consonte o anexo V do vixente Pacto de selección temporal e, ademais, o informe de vida laboral expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou calquera outro documento de carácter público, no que se ratifique a veracidade dos datos reflectidos no certificado. A única presentación do contrato ou contratos laborais ou do informe de vida laboral non será suficiente para a acreditación de tal mérito.

As persoas aspirantes que figuren admitidas na listaxe normal elaborada na última convocatoria ordinaria de aspirantes a vinculacións temporais no ámbito das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, na categoría de DUE, estarán exentas de achegar a documentación relativa a experiencia profesional, formación académica, formación continuada e coñecementos do idioma galego, incorporada na citada convocatoria, agás a relativa ao cumprimento dos requisitos específicos esixidos na base terceira.2 da presente resolución que deberá ser achegada por todas as persoas aspirantes, sen excepción, dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Ao dispoñer a administración convocante de dita información, non será necesario que as persoas aspirantes acrediten documentalmente a superación do exercicio ou exercicios da fase de oposición da categoría de persoal de enfermaría (DUE), convocado polo Servizo Galego de Saúde por Resolución do 18 de febreiro de 2009 (Diario Oficial de Galicia nº 40, do 26 de febreiro).

Quinto.- Prazo e lugar de presentación

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais contados a partir do seguinte ao de publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes, xunto coa documentación a aportar, poderán presentarse nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, nos rexistros das direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde e nos rexistros dos hospitais, complexos hospitalarios e xerencias de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. Así mesmo, poderán presentarse por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e dirixiranse á Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

Constituirá causa de inadmisión no citado procedemento a presentación extemporánea da solicitude pola persoa interesada.

Sexto.- Méritos

Para a avaliación dos méritos das persoas aspirantes aplicarase o baremo contido no anexo V do Pacto de selección temporal do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de Galicia nº 104, do 1 de xuño de 2004).

Só se valorarán os méritos causados ata o día inmediatamente anterior ao de publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia e que resulten acreditados dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Sétimo.- Elaboración das listas

As listaxes de aspirantes aos nomeamentos temporais elaboraranse pola estrita orde de puntuación que resulte da aplicación do baremo que se establece na disposición sexta da presente resolución.

Unha vez que se teña realizada a baremación, publicaranse as listaxes provisionais nos taboleiros de anuncios das direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde, e dos centros asistenciais dependentes delas, incluíndo a relación das persoas aspirantes admitidas coa súa puntuación e orde de prelación, así como das excluídas, indicando as causas da súa exclusión.

Resoltas as reclamacións, publicaranse as listaxes definitivas do xeito establecido para as listaxes provisorias.

Contra as listaxes definitivas, as persoas aspirantes poderán presentar recurso de reposición perante a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde a data seguinte á da súa publicación.

Serán compatibles, e non constituirá causa de exclusión en ningunha delas, a inscrición dunha mesma persoa aspirante na listaxe correspondente á última convocatoria ordinaria de persoal de enfermaría (DUE) e na que se confeccione en aplicación da presente resolución.

Oitavo.- Entrada en vigor das listaxes

As listaxes que se elaboren en execución da presente convocatoria entrarán en vigor na data indicada na resolución de publicación das listaxes definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas.

Sen prexuízo do disposto na norma 12.2.2 do pacto de selección temporal vixente, as persoas admitidas nestas listaxes serán chamadas para a formalización de nomeamentos derivados de todas as vinculacións temporais (de substitución con presenza física, de substitución como garda localizada, eventuais por acumulación de tarefas, interinidades e demais vinculacións de longa duración) que xurdan no ámbito da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, independentemente da duración previsible dos mesmos.

Noveno.- Aboamento de taxas

Efectuarase o aboamento de taxas consonte ás formalidades, importes e, de ser o caso, normas de exención que se prevén na disposición novena da resolución do 1 de abril de 2009, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional (Diario Oficial de Galicia nº 73, do 17 de abril).

Malia o anterior, estarán exentos de aboamento das respectivas taxas, aquelas persoas aspirantes que acrediten o aboamento das taxas de inscrición correspondentes á convocatoria ordinaria de enfermaría vehiculada pola resolución citada no parágrafo precedente.

Décimo.- Incorporación automática de novas persoas aspirantes

Consonte ao réxime disposto na norma décima da resolución do 1 de abril de 2009, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional (Diario Oficial de Galicia nº 73, do 17 de abril), as persoas aspirantes interesadas, que reúnan os requisitos establecidos na base terceira da presente convocatoria, poderán presentar a súa solicitude, sen necesidade dunha convocatoria previa durante os primeiros quince días dos meses de xullo e outubro de 2010, e nos primeiros quince días dos meses de marzo, xullo e outubro dos anos sucesivos, de ser o caso.

Santiago de Compostela, ____ de ______________ de 2010

A Directora de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde

Esperanza Fernández Lago

Comentarios (0) - Categoría: contratacion - Publicado o 26-03-2010 13:49
Queres comentar ou preguntar algo?
Chuza! Meneame
NESTA WEB XA NON ATENDEMOS. SE QUERES PREGUNTAR ALGO OU ALGUNHA INFORMACIÓN, DIRÍXETE Á NOVA WEB: www.cig-saude.org/OBARCO
Nome:
Mail: (Non aparecerá publicado)
URL: (Debe comezar por http://)
Comentario ou pregunta (que non sexa repetida):

(Escribe o código. Copia o texto por se non entra á primeira)
© by Abertal


free web counterO Tempo no Barco de Valdeorras - Predición a 7 días e condiciois actuais.


Estadisticas Gratis
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0