CIG-Saúde O Barco
Telf: 988 339112


Perfil de Facebook de Cig-saúde O Barco.


BLOGS E WEBS DOUTRAS COMARCAS E ÁMBITOS DE CIG-SAÚDE


OUTRAS LIGAZÓNS INTERESANTES

cig-saude o barco
h.obarco@cig-saude.org
 DESTACADOS
 CATEGORÍAS
 FOTOS
 ANTERIORES
 ARQUIVO
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 PARA SABER MÁIS

instruccións SERGAS sobre persoal ante a gripe A
Instrución: 10/2009
Asunto: Medidas en materia de persoal como consecuencia da pandemia de Gripe A
Orixe: Xerencia do Servizo Galego de Saúde
Ámbito: Institucións Sanitarias do Servizo Galego de Saúde.
Data: 21 de setembro de 2009

Ante a situación xerada pola pandemia da gripe A é previsible que se presenten problemas para atender á carga asistencial co persoal dispoñible nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, A esta problemática engadiríase, ademais, a incidencia entre dito persoal da propia enfermidade.
Con tales premisas resulta preciso, por unha parte, e en primeiro lugar, adoptar medidas especiais en materia de saúde laboral; por outra, expoñer o elenco de medidas de ordenación de persoal que podería ser preciso adoptar nas institucións, sempre con carácter extraordinario e transitorio, ante unha situación de indispoñibilidade de recursos humanos.
A esa finalidade resposta a presente instrución, coa que se pretende ademais que todos os axentes implicados conten cunhas liñas xerais de actuación previamente tratadas na Mesa Sectorial, públicas e debidamente difundidas; desta forma procúrase evitar incertezas e disparidade de criterios básicos de actuación nas institucións sanitarias.
Con este mesmo ánimo a instrución ratifica a garantía da participación dos órganos de
representación do persoal, e impulsa canais de comunicación e información para que a presente instrución, e as medidas que se adopten consonte ao previsto na mesma, cheguen ao coñecemento de todos os colectivos implicados.
Por todo o anteriormente exposto estímase procedente ditar as seguintes

INSTRUCIÓNS


Primeira.- Obxecto

A presente instrución ten por obxecto:
a) Definir as medidas de protección do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde fronte á situación de pandemia da gripe A, especialmente daquel persoal que presente factores de risco de sufrir unha gripe complicada.
b) Incorporar o elenco de medidas que, en materia de persoal, poden resultar precisas para garantir que en todas as fases da pandemia se poida dispoñer dos recursos humanos necesarios para facer frente á carga asistencial, así como para evitar un agravamento da situación pandémica como consecuencia do incremento das baixas laborais do persoal das instituciones sanitarias do Servizo Galego de Saúde.
c) Garantir a participación dos órganos de representación do persoal, nos termos previstos na normativa xeral e a propia do Servizo Galego de Saúde.
d) Establecer canais de comunicación e información para que a presente instrución, e
as medidas que se adopten consonte ao previsto na mesma, cheguen de forma rápida e veraz ao coñecemento dos axentes implicados.

Segunda.- Carácter das medidas.


As medidas relacionadas nos puntos 6 a 9 terán carácter excepcional e somente poderán adoptarse vinculadas a unha declaración de medidas especiais en materia de saúde pública.
Con todo, de producirse un problema de imposibilidade de respostar á carga asistencial derivada da incidencia da enfermidade nun ámbito determinado inferior ao de Xerencia da institución sanitaria, o órgano superior de dirección da mesma poderá, previa autorización dos órganos competentes da Conselleria de Sanidade, adoptar as medidas antes relacionadas.
Ditas medidas terán carácter transitorio, e unha vez adoptadas estenderanse durante o tempo que resulte indispensable.

Terceira.- Adopción e impulso das medidas (competencia).


As medidas que incorpora a presente instrución adoptaranse polo órgano que teña atribuida a competencia consonte á normativa vixente.
Cando, pola evolución da situación, se considere preciso impulsar unha medida que exceda do propio ámbito competencial, realizarase unha proposta motivada ao órgano competente.

Cuarta.- Identificación dos recursos dispoñibles e dos recursos adicionais que poidan requirirse nos diferentes ámbitos en función de como evolucione a situación.


Os órganos directivos das institucións sanitarias identificarán os recursos dispoñibles e os recursos adicionais que poidan requirirse nos diferentes ámbitos, unidades e servizos, en función da evolución da situación da pandemia, con especial atención a aqueles servizos ou unidades susceptibles de asumir una maior carga asistencial por razón da pandemia.
Adoptaranse tamén as medidas precisas para a actualización e posta ao dia dos rexistros ou listaxes de persoal (basicamente dos mecanismos para a súa localización en caso de necesidade).

Quinta.- Saúde laboral.


Entre outras medidas adoptaranse con carácter xeral as seguintes:
-Vacinación:
A vacinación será voluntaria.
Recoméndase que o persoal que traballe en unidades onde se atenden pacientes con infección tipo gripe (ITG) estean vacinados da gripe estacional e no seu momento da gripe A (H1 N1).
Apélase á responsabilidade e profesionalidade de todo o persoal do Servizo Galego de Saúde para atender a estas recomendacións precedentes.
-Información e formación:
As/os traballadores sanitarios dedicados á atención destes pacientes deben recibir información e formación sobre o modo de transmisión e un adestramento adecuado sobre as precaucións para a prevención da infección.
Recoméndase revisar e actualizar os plans de formación, incorporando formación específica en prevención da infección, hixiene de mans e utilización correcta dos equipos de protección individual. O persoal que sexa vinculado con carácter temporal durante o período da pandemia,
deberá ser informado, no momento da súa incorporación, das medidas de protección persoaL
-Medidas de protección. Equipos de protección individual (EPI):
Os EPI deberán utilizarse cando existan riscos para a seguridade ou saúde dos traballadores que non puidesen evitarse ou limitarse suficientemente
por medios técnicos de protección colectiva ou mediante medidas, métodos ou procedementos de organización do traballo.
A selección e uso dos EPI realizarase consonte ás recomendacións establecidas polas autoridades sanitarias ao respecto, coas adaptacións pertinentes no caso de que así o determinen de ser necesario os resultados das avaliacións específicas de riscos.
-Traballadores con factores de risco de ter unha gripe complicada:
Estableceranse medidas específicas adicionais para as traballadoras embarazadas e para aqueles/as profesionais con factores de risco de sufrir unha gripe complicada. (Anexo II).

Sexta.- Selección temporal.

Considéranse os sistemas e procedementos de selección de persoal temporal do organismo (Listaxes elaboradas consonte o pacto de selección temporal do 24 de maio de 2004) como instrumento de primeiro nivel, á hora de satisfacer os requirimentos de incorporación de novos efectivos ás institucións sanitarias, coa finalidade de garantir a continuidade asistencial.
Entre outras medidas, poderanse ter en conta -logo do seu tratamento, de ser o caso, na comisión central de seguimento do Pacto de vinculacións temporais- as seguintes:
- Con carácter previo á adopción doutras actuacións, poderanse prorrogar os nomeamentos eventuais arestora en vigor, formalizados para a cobertura dos periodos de vacacións estivais do persoal de cadro (bloques de vacacións -en principio de ata catro meses, entre xuño e setembro-), ata a duración máxima establecida para este tipo de vinculacións (seis meses).
- Co obxecto de priorizar as necesidades e de posibilitar a máis axeitada distribución dos recursos no conxunto dos centros e áreas sanitarias en relación co avance da pandemia, poderase centralizar a xestión das listaxes de selección temporal para as categorías que se determinen.
- Caberá axilizar e simplificar os procesos de incorporación automática de novos aspirantes a nomeamentos temporais, previstos na normativa de aplicación, reducindo os procedementos de baremación á valoración da formación académica destes aspirantes.
- Analizarase o mellor xeito de garantir a operatividade das listaxes especlais nas
Unidades críticas (áreas especiais de UCI-Reanimación, Hemodiálise ...), priorizando
estas listas sobre as listaxes xerais.
- Estudarase a realización de formación específica para as áreas especiais, en
previsión de que non se dispoña de persoal ou aspirantes cos requerimentos precisos.
- Valorarase a suspensión das penalizacións previstas na normativa (agás as motivadas por incumprimentos graves dos aspirantes) durante o tempo necesario.
- Nas categorías nas que exista un maior déficit de profesionais, poderase autorizar a realización de nomeamentos, mediante as listas de promoción interna temporal, das persoas que fosen excluidas destas listaxes por non acreditar no seu momento dous anos en servizo activo como persoal fixo.

Sétima.- Permisos e licenzas.

Poderase motivadamente proceder á denegación, suspensión ou revogación das autorizacións de desfrute de vacacións, licenzas e permisos. Na definición dos criterios para aplicar estas medidas contarase coa participación dos órganos de representación do persoal.
As vacacións que polas causas expresadas non puideran ser desfrutadas polo profesional serán obxecto de desfrute posterior, mesmo fóra do ano natural.
Igualmente, as licenzas e permisos, atendendo á natureza concreta das mesmas, serán obxecto, no seu caso, de posterior desfrute.
O desfrute efectivo das vacaciones, licenzas e permisos concedidos ou que se vaian conceder quedará subordinado á capacidade de resposta ás necesidades asistenciais derivadas da incidencia da enfermidade en cada ámbito determinado.

Oitava.- Xornada de traballo e descansos.

As disposicións relativas a tempo de traballo e rexlme de descansos contidas na sección 1ª do capitulo X do Estatuto Marco, e nas disposicións, acordos e pactos de desenvolvemento, poderán ser suspendidas de conformidade co que establece o
artigo 59 do referido texto normativo.

Novena.- Mobilidade.

As medidas de mobilidade que resulte necesario adoptar como consecuencia da pandemia rexeranse, de entrada, polo principio de voluntariedade. Porén, polo tempo que resulte indispensable, as Xerencias poderán utilizar as facultades de reordenación e mobilidade inherentes ao feito de que o persoal está legalmente adscrito á área sanitaria, con independencia do destino adxudicado nos procesos de selección e
provisión, fixa ou temporal, e do ámbito de prestación que figure no seu nomeamento.

Décima.- Participación dos órganos de representación.

Con independencia do carácter excepcional e transitorio das medidas de ordenación de persoal que poden adoptar as Xerencias, a súa aplicación contará coa participación dos órganos de representación do persoal, nos termos previstos na normativa xeral e a propia do Servizo Galego de Saúde.

Decimoprimeira.- Seguimento e comunicación.

Os órganos directivos das institucións sanitarias establecerán as canles de comunicación e participación precisas para que esta instrución, e as medidas que se adopten na súa aplicación, cheguen a coñecemento de todos os axentes implicados (mandos intermedios, xuntas de área, comisións de centro, comités de seguridade e
saúde, profesionais ... ).

Decimosegunda.- Empresas externas.

Os órganos directivos das institucións sanitarias comunicarán as instrucións precisas para que as empresas que desenvolvan a súa actividade no centro adopten as súas propias medidas para facer fronte á situación de pandemia e garantan a continuidade da súa prestación, con especial atención a aqueles servizos que se consideran esenciais (como é o caso da limpeza). Igualmente, os órganos directivos velarán polo cumprimento das ditas instrucións.

Decimoterceira.- Outras medidas

A presente intrución non exclúe a adopción no futuro, en función de cómo evolucione a situación, doutras medidas en materia de persoal.

Decimocuarta.- Anexos

Como Anexo I da presente instrución figura unha relación dos preceptos máis relevantes que amparan a adopción das medidas previstas. (que non publicamos neste artigo por ser moi ampla)
Como Anexo II incorpórase unha relación de medidas especificas de protección das
traballadoras embarazadas e das/os profesionais con factores de riscos que aumentan a probabilidade de padecer unha gripe complicada.


ANEXO II
PROTECCIÓN DOS TRABALLADORES/AS CON FACTORES DE RISCO QUE AUMENTAN A PROBABILlDADE DE TER UNHA GRIPE COMPLICADA ANTE A EXPOSICiÓN LABORAL AO VIRUS DA GRIPE A(H1 N1)v


Segundo os criterios da Dirección de Saúde Pública e Planificación, os factores de risco que aumentan a probabilidade de ter unha gripe complicada son:
embarazo (especialmente no 2° e 3° trimestre), enfermidades cardiovasculares crónicas (excluíndo a hipertensión), asma moderada-grave persistente (adultos: Ter precisado tratamento nos últimos 3 anos), outras enfermidades respiratorias crónicas (que inclúe displasia broncopulmonar e fibrose quística), diabete mellitus tipo I e tipo II con tratamento farmacolóxíco, insuficiencia renal moderada-grave, hemoglobinopatías e anemias moderadas-graves, asplenia, enfermidade hepática crónica avanzada, enfermidades neuromusculares graves, inmunodepresión (incluida a orixinada polo VIH, fármacos ou receptores de transplantes), obesidade mórbida, ter menos de 18 anos de idade e tratamento crónico con aspirina, para evitar a síndrome de Reye.
Como estes factores poden variar a medida que se teñan máis datos da enfermidade, consulte a web para comprobar a relación actualizada.

RECOMENDACIÓNS XERAIS PARA TRABALLADORES/AS ESPECIALMENTE SENSIBLES
Os/As traballadores/as especialmente sensibles ao risco de exposición laboral ao virus da gripe A(H 1N1)v serán aqueles que teñan algún dos factores de risco que aumentan a probabilidade de ter unha gripe complicada.
Neste casos, considerando a información dispoñible ata o momento así como a inexistencia no momento actual dunha vacina eficaz fronte ao virus da gripe A (H1 N1)v, recoméndase as seguintes medidas:
1. Extremar as medidas hixiénicas xerais e específicas con fins preventivos (medidas de precaucións estándar e de transmisión respiratoria por pingas) en todos os postos de traballo.
A protección das mucosas nasofarínxea e conxuntiva así como a hixiene de mans son os elementos craves para o control da infección e deben ser priorizados.
2. O establecemento e adopción de medidas de contención que reduzan a exposición por parte das xerencias das II.SS. do Servizo Galego de Saúde.
Exemplos: medidas relativas a garantir o cumprimento das medidas hixiénicas - incluíndo as de hixiene respiratoria-; métodos ou procedementos de organización do traballo; medidas seguras de manipulación e transporte de mostras; medidas de protección colectivas ou, no seu defecto, de protección individual; información aos traballadores/as; etc.
3. O uso dos equipos de protección individual (EPI) para a realización de tarefas que impliquen exposición laboral a este risco. Nestes casos seguiranse as recomendación s establecidas polas autoridades sanitarias ao respecto, coas adaptacións pertinentes no caso de que así o determinen de ser necesario os resultados das avaliacións específicas de ríscos.
En todo caso, a protección respiratoria mínima recomendada para estes traballadores/as especialmente sensibles cando sexa necesario o seu uso será FFP2.
4. A restrición de tarefas que supoñan realizar operacións consideradas de especial risco por xerar bioaerosois. As UPPRL elaborarán un listado de postos de traballo que poidan ter este tipo de exposicións.
Operacións consideradas de especial risco por xerar bioaerosois: manobras de reanimación, intubación, toma de mostras respiratorias, ventilación manual, aspiración nasofarínxea, broncoscopia, nebulizacións, indución do esputo, fisioterapia torácica, coidados de traqueotomía ou cirurxía e procedementos post mortem con instrumentos a alta velocidade, entre outras.
5. Cando a adopción das medidas de contención necesarias non resultase posible ou estas non resultasen suficientes, procederase á reasignación de tarefas ou, de non ser posible, á reubicación do persoal con factores de risco que aten da urxencias pediátricas ou que realice actividades de asistencia sanitaria nas consultas de pediatria de Atención Primaria, dado a dificultade de garantir a utilización dos elementos de protección de barreira por parte dos nenas e nenas.
Este cambio de pasto ou de funcións realizarase conforme aos criterios establecidos ao respecto na "Orde do 16 de setembro de 2008 pola que se establece o procedemento para a adaptación de postas e condicións de traballo por razóns de protección da saúde e da maternidade nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde".
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 25-09-2009 13:11
Queres comentar ou preguntar algo?
Chuza! Meneame
NESTA WEB XA NON ATENDEMOS. SE QUERES PREGUNTAR ALGO OU ALGUNHA INFORMACIÓN, DIRÍXETE Á NOVA WEB: www.cig-saude.org/OBARCO
Nome:
Mail: (Non aparecerá publicado)
URL: (Debe comezar por http://)
Comentario ou pregunta (que non sexa repetida):

(Escribe o código. Copia o texto por se non entra á primeira)
© by Abertal


free web counterO Tempo no Barco de Valdeorras - Predición a 7 días e condiciois actuais.


Estadisticas Gratis
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0