CIG-Saúde O Barco
Telf: 988 339112


Perfil de Facebook de Cig-saúde O Barco.


BLOGS E WEBS DOUTRAS COMARCAS E ÁMBITOS DE CIG-SAÚDE


OUTRAS LIGAZÓNS INTERESANTES

cig-saude o barco
h.obarco@cig-saude.org
 DESTACADOS
 CATEGORÍAS
 FOTOS
 ANTERIORES
 ARQUIVO
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 PARA SABER MÁIS

pasos para obter as especialidades de enfermaría
Este é un documento no cal se explican os pasos para obter as especialidades de enfermaría, información que foi sacada da páxina web do Ministerio de Educación, neste enlace podédelo ver mais claro, posto que o documento conten táboas e a estrutura do blog non as recoñecede; de tódolos xeitos pegamos a información (traducida ao galego):

ESPECIALIDADES DE ENFERMARÍA
Información Xeral


Co fin de proporcionar unha información que facilite a análise e contido do Real Decreto 450/2005 sobre Especialidades de Enfermaría, preséntanse algúns dos aspectos máis destacados do mesmo. A súa entrada en vigor iníciase o 7 de maio de 2005.

Título de Enfermeiro/a Especialista
O Título de Especialista:
É expedido polo Ministerio de Educación e Ciencia.
Ten carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.
É necesario para utilizar de forma precisa a denominación de Enfermeiro/a Especialista e para exerce-la profesión como especialista.
É necesario para ocupar postos de traballo con denominación de Especialista en Centros e establecementos públicos e privados.

O Real Decreto 450/2005 sobre Especialidades de Enfermaría, establece as seguintes Especialidades de Enfermaría:

Enfermaría Obstétrico - Xinecolóxica.
Enfermaría de Saúde Mental.
Enfermaría Xeriátrica.
Enfermaría do Traballo.
Enfermaría de Coidados Médico - Cirúrxicos.
Enfermaría Familiar e Comunitaria.
Enfermaría Pediátrica.

Asimesmo, suprime as antigas especialidades de Axudantes Técnicos Sanitarios e Diplomados de Enfermería, que a continuación se detallan:

Neuroloxía.
Uroloxía e Nefroloxía.
Análises Clínicas.
Radioloxía e Electroloxía.
Enfermaría de Coidados Especiais.
Pediatría e Puericultura.
Asistencia Obstétrica (Matrona).
Enfermaría de Saúde Comunitaria.
Xerencia e Administración de Enfermaría.

Normativa aplicable

O Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre Especialidades de Enfermaría, publicado no Boletín Oficial do Estado con data 6 de maio de 2005, establece unha nova ordenación, para poder obte-lo título de Enfermeiro/a Especialista.
(Publicado no BOE o 06-05-2005)


ACCESO ÁS ESPECIALIDADES DE ENFERMARÍA

Enfermeiro Interno Residente
Requisitos:

Título de Diplomado/a en Enfermaría, ou o seu equivalente recoñecido ou homologado en España.
Nacionalidade española ou exerce-lo dereito á libre circulación de traballadores conforme á súa definición no Tratado da Comunidade Europea ou outros tratados ratificados por España, ou ter recoñecido tal dereito por norma legal.

Forma de acceso:

Para acceder á formación de enfermeiro/a especialista a través do sistema de residencia (EIR), hai que superar unha proba de carácter estatal, que convoca anualmente o Ministerio de Sanidade e Consumo.

Formación:

Realízase en unidades docentes acreditadas para a formación especializada.
Os/as enfermeiros/as residentes formalizan co Servicio de Saúde ou entidade responsable, o oportuno contrato de traballo.
Tempo de dedicación completo.
Metodoloxía docente está baseada na autoaprendizaxe titorizada.

Cambio de título de especialista

Poden solicitar cambio de título, os Axudantes Técnicos Sanitarios / Diplomados en Enfermería que posúen un título de especialista de especialidades que foron suprimidas e desexan que se lles emita un novo título de especialista.

Real Decreto 450/2005 - Disposición adicional segunda
Especialidades suprimidas Neuroloxía
Uroloxía e Nefroloxía
Análises Clínicas
Radioloxía e Electroloxía
Coidados Especiais
estas poden solicitar Enfermaría de Coidados Médico - Cirúrxicos

Especialidades suprimidas
Pediatría e Puericultura que pode solicitar Enfermaría Pediátrica
Suprimida psiquiatría que pode solicitar Enfermaría de Saúde Mental.

suprimida Asistencia Obstétrica (Matrona) pode solicitar Enfermaría Obstétrico - Xinecolóxica (Matrona)

Solicitudes ¿a quen hai que dirixilas?

As solicitudes do novo título de Enfermeiro/a Especialista, dirixiranse ó Ministerio de Educación e Ciencia, xunto á documentación requirida.
Lugar de presentación das solicitudes:
No Rexistro da Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (C/ Serrano 150 - 28071 Madrid) Horarios Luns a Venres de 09:00 a 14:00 horas.
Nos Rexistros centrais ou periféricos do Ministerio de Educación e Ciencia.
Nos Rexistros das Subdelegacións de Goberno.
Nos consulados de España no estranxeiro.
Aqueles Concellos que suscribiron o convenio de Ventanilla Única coa Administración Xeral do Estado.
Nos Rexistros das Administracións das Comunidades Autónomas.
Por correo certificado, en sobre aberto para que selen a solicitude e tamén a fotocopia da solicitude, que unha vez selada serve de resgardo. A data de selado en Correos é a que se considera como data de rexistro da solicitude no Ministerio de Educación e Ciencia.
Ademais dos lugares indicados, en calquera outro previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro.

Documentación:

Ó obxecto de facilita-la tramitación, achégase modelo de instancia para a solicitude do novo título. Descargar modelo de instancia
Xunto á solicitude cumprimentada e asinada polo solicitante, hai que aportar:
DNI ou pasaporte en vigor.
Título de Diplomado en Enfermaría ou de Axudante Técnico Sanitario ou título estranxeiro equivalente, recoñecido ou homologado en España.
Título correspondente á especialidade suprimida.
As copias de tódolos documentos aportados deben estar debidamente compulsadas.

Acceso excepcional ó título de Enfermeiro Especialista

Está dirixido ós Axudantes Técnicos Sanitarios / Diplomados/as en Enfermaría, que desexan acceder a algunha das especialidades aprobadas neste Real Decreto e que acrediten un exercicio profesional no campo específico da especialidade solicitada, nalgunha destas situacións.
Real Decreto 450/2005 - Disposición transitoria segunda
Requisitos sobre Experiencia Profesional e Formación.
Exercicio profesional Proba obxectiva
A 4 anos de exercicio profesional nas actividades propias da especialidade Supera-la proba de Avaliación da Competencia.
B 2 anos de exercicio profesional nas actividades propias da especialidade.

Formación mínima de 40 cretos no campo da especialidade ou Título postgrado de carácter universitario, non inferior a 20 cretos ou 200 horas no campo da especialidade
C 3 anos como Profesor de Escolas Universitarias de Enfermaría e adscritas, en áreas de coñecemento relacionadas coa especialidade.

1 ano de actividade asistencial en actividades propias da especialidade
D 2 anos de exercicio profesional nas actividades propias da especialidade de Enfermaría do Traballo

Diploma de Enfermería do Traballo ou Diploma de ATS/DUE de Empresa

Solicitudes ¿a quen hai que dirixilas?

As solicitudes hai que dirixilas unicamente á Secretaría de Estado de Universidades e Investigación do Ministerio de Educación e Ciencia, C/ Serrano nº 150, 28071 Madrid.
Ó obxecto de facilita-la tramitación, achégase modelo de instancia para a solicitude de cambio de título. Descargar modelo de instancia.
Nota importante: A presentación repetida dunha mesma solicitude, só serve para atrasa-lo proceso xeral, polo que se dirixirá exclusivamente ó Ministerio de Educación e Ciencia.

Presentación de solicitudes:

No Rexistro da Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
(C/ Serrano 150 - 28071 Madrid). Horarios: Luns a Venres de 09:00 a 14:00 horas.
Nos Rexistros centrais ou periféricos do Ministerio de Educación e Ciencia.
Nos Rexistros das Subdelegacións de Goberno.
Nos consulados de España no estranxeiro.
Aqueles Concellos que han suscrito o conveño de Ventanilla Única coa Administración Xeral do Estado.
Nos Rexistros das Administracións das Comunidades Autónomas.
Por correo certificado, en sobre aberto para que selen a solicitude e tamén a fotocopia da solicitude, que unha vez selada serve de resgardo. A data de selado en Correos é a que se considera como data de rexistro da solicitude en lle Ministerio de Educación e Ciencia.
Ademais dos lugares indicados, en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro.

Documentación:

Xunto á solicitude cumprimentada e asinada polo solicitante, hai que aportar:
DNI ou pasaporte en vigor.
Título de Diplomado en Enfermaría ou de Axudante Técnico Sanitario ou título estranxeiro equivalente, recoñecido ou homologado en España.
Certificado acreditativo de exercer as actividades propias da especialidade solicitada.
As copias de tódolos documentos aportadas deben estar debidamente compulsadas.

Prazos de presentación de solicitudes:

I. Enfermeiro/a Especialista en Enfermaría en Saúde Mental:O prazo de presentación de solicitudes ó título de Enfermeiro/a especialista en Saúde Mental, finalizou o día 7 de maio de 2007.

II. Resto de Especialidades:
O prazo de presentación de solicitudes para o resto de Especialidades prolongarase ata pasados seis meses da publicación no Boletín Oficial do Estado da convocatoria da proba anual de carácter estatal, (proba de acceso a través do sistema de Residencia - EIR) na que por primeira vez se oferten prazas de formación na especialidade correspondente.

Tendo en consideración o anteriormente exposto, non resulta posible tramitar as solicitudes ata a aprobación dos programas formativos de cada especialidade polo que é aconsellable non apresurarse na presentación de solicitudes. A partir da aprobación destes programas, poderanse identificar adecuadamente as actividades propias de cada unha das especialidades.

Respecto ás solicitudes xa presentadas, o Ministerio de Educación e Ciencia, unha vez aprobados os correspondentes programas formativos, dirixirase, cando sexa preciso, a cada solicitante que deba completa-la documentación necesaria.

Especialidades que se poden solicitar e obter a través da Disposición Transitoria Segunda:

Todos aqueles enfermeiros/as que reúnan os requisitos descritos no cadro poden solicita-las especialidades nas que exerceron e no seu caso, teñan formación complementaria.
Non obstante, en virtude do establecido no punto 1 desta disposición, só se poderá acceder a un único título de especialista por está vía.
Comisión Mixta
Está formada por funcionarios dos Ministerios de Educación e Ciencia e de Sanidade e Consumo, para proceder á análise das solicitudes presentadas.

Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, e previa análise das solicitudes aportadas, o Ministerio de Educación e Ciencia publicará unha resolución que referirá a admisión ou exclusión dos solicitantes á proba obxectiva. Dita resolución será notificada ós interesados.
Proba de Avaliación da Competencia
As bases da convocatoria á proba obxectiva, serán publicadas no Boletín Oficial do Estado.

Acceso automático á Especialidade de Enfermaría do Traballo

Está dirixido ós Axudantes Técnicos Sanitarios / Diplomados/as en Enfermaría, que desexan acceder directamente ó título de Especialista en Enfermaría do Traballo e que se atopan en posesión do Diploma de ATS / DUE de Empresa ou de Enfermaría do Traballo, sempre que acrediten que exerceron como mínimo catro anos no correspondente ámbito desta especialidade.
Real Decreto 450/2005 - Disposición transitoria terceira

Prazos de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes ó título de Enfermeiro/a especialista en Enfermaría do Traballo, finalizou o día 7 de maio de 2006.

Situación Actual:

A Comisión Nacional da Especialidade de Enfermaría do Traballo estableceu os criterios xerais do ámbito de actuación profesional desta especialidade.
O Ministerio de Educación e Ciencia, realizando a análise administrativa da documentación aportada polos solicitantes, xa iniciou a valoración técnica para poder resolver este procedemento.

Comisións Nacionais de especialidades de Enfermaría

Son órganos técnicos que asesoran ós Ministerios de Educación e Ciencia e de Sanidade e Consumo no campo da correspondente especialidade.
Composición:
As Comisións Nacionais, integradas por enfermeiros/as de recoñecido prestixio, están compostas por:
a. Dous vocais propostos polo Ministerio de Educación e Ciencia
b. Catro vocais propostos pola Comisión de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde
c. Dous vocais en representación das Sociedades Científicas de ámbito estatal
d. Un vocal en representación do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enfermaría
e. Dous representantes dos enfermeiros especialistas en formación
Datas de constitución:
Tódalas Comisións Nacionais están constituídas dende o mes de abril de 2007.
Función das Comisións Nacionais
a. Designar, de entre os seus membros, ó Presidente e Vicepresidente
b. Elaborar e propo-lo programa de formación e a súa duración
c. Establece-los criterios para a avaliación das Unidades Docentes e formativas
d. Establece-los criterios para a avaliación dos especialistas en formación
e. Informar sobre programas e criterios relativos á formación continuada dos enfermeiros especialmente no referente á acreditación e a acreditación avanzada de profesionais en áreas funcionais específicas dentro do campo da especialidade.
f. Participar no deseño dos Planes Integrais dentro do ámbito da correspondente especialidade.
g. Establecer criterios de avaliación no suposto de nova especialización.
h. Propo-la creación de áreas de capacitación específica.

Programa formativo de cada especialidade.
Os programas formativos de cada unha das especialidades de Enfermaría, deben especifica-los obxectivos cuantitativos e cualitativos e as competencias profesionais que deben te-los enfermeiros especialistas.
A aprobación dos programas formativos require o seguinte proceso:
I. Elaboración do programa formativo por parte da Comisión Nacional da especialidade correspondente.
II. Informe emitido por:
ou Comisión de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde.
ou Ministerio de Educación e Ciencia.
III. Notificación á Comisión Delegada de Enfermería
IV. Proposta da Comisión delegada de Enfermaría ó Consello Nacional de Especialidades en Ciencias da Saúde.
V. Ratificación polo Consello Nacional de Especialidades en Ciencias da Saúde.
VIN. Aprobación polo Ministerio de Sanidade e Consumo.
VII. Publicación no Boletín Oficial do Estado.

Comisión delegada de enfermaría

Composición
a. Os Presidentes das comisións nacionais de especialidades de Enfermaría.
b. Os dous vocais do Consello Nacional de Especialidades en Ciencias da Saúde, designados polas Comisións Nacionais de especialidades de Enfermaría e polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Diplomados en Enfermería.
c. Un representante do Ministerio de Sanidade e Consumo e outro do Ministerio de Educación e Ciencia.
d. Un representante das comunidades autónomas designado pola Comisión de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde.

Función:

Informar ou propor sobre as seguintes materias:
a. Requisitos de acreditación das unidades docentes para a formación de enfermeiros especialistas.
b. Propostas de programas de formación de especialidades de Enfermaría.
c. Promoción e difusión das innovacións metodolóxicas no campo da Enfermería especializada.
d. Fomento e promoción da investigación no campo dos estudos das especialidades de Enfermaría.
e. Normas reguladoras da proba de acceso á formación en especialidades de enfermaría, anual, única e simultánea de carácter estatal (Vía EIR).
f. Oferta de prazas das convocatorias para o acceso á formación de especialidades de Enfermaría.
g. Proxectos de disposicións de carácter xeral relativos a especialidades de Enfermaría, ou que pola súa específica natureza afecten ó ámbito de ditas especialidades.

Consultas frecuentes

¿Podo presentar xa a solicitude para acceder a unha especialidade de enfermaría través da vía excepcional da Disposición Transitoria Segunda? ¿É mellor presenta-la solicitude agora ou convén agardar á aprobación do programa formativo da especialidade que solicito?
Aínda que xa se poden presenta-las solicitudes o certo é que aínda non están definidas as actividades propias da especialidade. Serán os programas formativos da especialidade, en cuia elaboración trabállase actualmente, os que definirán tales actividades.
Por iso, e dado que o solicitante debe acredita-lo exercicio das actividades propias da especialidade que desexa obter, convén que as solicitudes se presnten unha vez que se aproben os programas formativos, porque será entón cando o solicitante poderá achegar un certificado adecuado.
Unha vez aprobados os programas formativos, os interesados disporán de prazo amplio para presenta-la súa solicitude, tal e como se explica no apartado seguinte.
¿Cando finalizará o prazo de presentación de solicitudes para o acceso excepcional da Disposición Transitoria Segunda?
O prazo de presentación de solicitudes para tódalas especialidades, a excepción de Saúde Mental que finalizou o 7 de maio de 2007, se prolongará ata pasados seis meses da publicación no Boletín Oficial do Estado da convocatoria da proba anual (proba de acceso a través do sistema de Residencia - EIR) na que por primeira vez se oferten prazas de formación na especialidade correspondente. Con carácter previo a esta convocatoria, aprobaranse os programas formativos correspondentes.
¿A que organismo hai que dirixi-la solicitude para o acceso excepcional ó título de enfermeiro/a especialista a través da Disposición Transitoria Segunda?
As solicitudes haberán de dirixirse exclusivamente á Secretaría de Estado de Universidades e Investigación do Ministerio de Educación e Ciencia, C/ Serrano nº 150, 28071 Madrid. Por tanto, a presentación dunha mesma solicitude dirixida a varios Ministerios só serve para atrasa-lo proceso xeral.
Cando se producen cambios nos datos persoais dos solicitantes aportados inicialmente (enderezo, teléfono, correo electrónico.....) ¿Debo comunicalo?
Si. Hai que comunicalo por escrito ó Ministerio de Educación e Ciencia, para manter actualizados os datos dos solicitantes e poder contactar con eles cando sexa preciso informarlles sobre asuntos do seu interese.
¿Cantos títulos de enfermeiro especialista se poden obter por unha enfermeira a través da vía excepcional da disposición transitoria segunda?
De acordo coa Disposición Transitoria Segunda do Real Decreto, só se pode obter un título por esta vía.
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 24-08-2007 23:42
Queres comentar ou preguntar algo?
Chuza! Meneame
NESTA WEB XA NON ATENDEMOS. SE QUERES PREGUNTAR ALGO OU ALGUNHA INFORMACIÓN, DIRÍXETE Á NOVA WEB: www.cig-saude.org/OBARCO
Nome:
Mail: (Non aparecerá publicado)
URL: (Debe comezar por http://)
Comentario ou pregunta (que non sexa repetida):

(Escribe o código. Copia o texto por se non entra á primeira)
© by Abertal


free web counterO Tempo no Barco de Valdeorras - Predición a 7 días e condiciois actuais.


Estadisticas Gratis
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0