Recuperación do patrimonio
Proxecto Esmelle

Este proxecto iniciouse na parroquia de Esmelle a finais do ano 2003. É un plan de recuperación do patrimonio material e inmaterial a través da implicación da veciñanza.

avvvalledeesmelle@gmail.com
 CATEGORÍAS
 FOTOBLOGOTECA
 RECOMENDADOS
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galiza (DOGA 17/04/2007)
Ordenación preventiva do terreo forestal
Artigo 25. Usos prohibidos con carácter xeral.
1. Establécense as seguintes prohibicións:
a) Prohíbense as repoboacións forestais en solo urbano e núcleos rurais.
b) Prohíbense as repoboacións forestais en zonas adicadas a labradío, cultivo,prados ou pastos.
2. En zonas incluídas nun proceso de concentración parcelaria, os usos haberanse de
adaptar ao plan de ordenación de cultivos ou forestal, tal e como prevé a Lei 10/1985 do 14
de agosto, de Concentración Parcelaria para Galiza, coas súas sucesivas modificacións.
3. Poderá admitirse, no caso que exista un Plan de Ordenación de cultivos ou forestal, un cambio de uso de terras agrícolas, sempre que non interfira no desenvolvemento agrario da zona. Para a aprobación desta forestación será obrigatorio que esta se realice con frondosas
caducifolias ou outras plantas autóctonas de estación, priorizando o aproveitamento integral
do uso.
Artigo 26. Ordenación das repoboacións forestais.
1. As repoboacións forestais que linden con terreos situados en solo rústico de especial
protección agropecuaria deberán gardar, como mínimo, 10 metros de distancia respecto deles.
2. Establécense as seguintes distancias mínimas para as repoboacións forestais en todo tipo
de terreos e respecto das edificacións que se indican:
a) Para especies sinaladas na disposición adicional terceira da presente lei
1. Con vivendas ou instalacións preexistentes: 50 metros. En calquera caso, as axudas para as repoboacións forestais condicionaranse a que
a superficie que estea a menos de 100 metros dende o límite de calquera parcela edificada no núcleo rural, non se introduzan tales
especies.
b) Para o resto das especies:
1. Con vivendas ou instalacións preexistentes: 10 metros.
2. Con industrias ou instalacións preexistentes nas que se desenvolvan actividades perigosas consonte co establecido na Lei 1/1992, do 2 de
xaneiro, de Protección Medioambiental de Galicia ou na súa normativa de desenvolvemento: 25 metros.
3. As distancias anteriores non serán de aplicación en parques públicos, xardíns botánicos e no interior de parcelas rústicas ou de núcleos rurais edificadas con plantacións de pés illados
ou xardíns con setos e especies arbóreas ornamentais. Tampouco será de aplicación no caso
de afectar a árbores senlleiras.
4. As distancias mediranse desde o límite exterior da repoboación, entendendo por tal o pé
do exemplar dela máis próximo á propiedade veciña, ata o límite medianeiro coa outra
propiedade.
5. As persoas titulares dos predios que teñan realizadas repoboacións forestais confinantes
con outros predios, respectando as distancias mínimas establecidas na lexislación vixente,
deberán manter limpas de pólas as súas masas arbóreas, sen que se estendan sobre os
predios confinantes.
6. En todo caso, estarán suxeitas á declaración de impacto ambiental as repoboacións forestais nos supostos previstos no anexo I do Decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental, e no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental de Galiza.
7. Así mesmo, no caso das repoboacións forestais recollidas no anexo II do Decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental, a consellaría competente en materia de ambiente determinará, logo de solicitude do interesado, a necesidade de someterse ou non á avaliación de impacto ambiental.
Comentarios (0) - Categoría: medio natural - Publicado o 23-03-2007 13:47
# Ligazón permanente a este artigo
¡¡ PRANTA CASTIÑEIROS!!O castiñeiro non é unha árbore autóctona de Galicia, pero como amosan os fósiles, ten unha antigüedade moi grande, dende logo é anterior a época da chegada dos romanos. O lector debe saber que o pé dos castros celtas seica xa había castiñeiros.

De tódolos xeitos hai teorías para tódolos gustos: dende a anterior ata que situa o castiñeiro como introducido polos romanos. As máis consideran que os romanos únicamente trouxeron variedades distintas, nada máis.

O que si é seguro é que o castiñeiro leva polo tanto milleiros de anos xunto os galegos.

Hai moita documentación do século X e XI como por exemplo a seguinte, na que se proba o que xa sabemos, que o castiñeiro era a árbore máis importante de Galicia:

"Existen documentos que relatan las colonizaciones hechas en los siglos X y XI por los frailes benedictinos de Celanova en las tierras de A Limia, Verín y Ramirás, en las que introducen al mismo tiempo con el cultivo del vino la plantación de nuevos soutos o castañares. Los documentos más significativos son sin duda los contratos forales, en los que los señores monásticos conceden una tierra a un forero con la expresa obligación de «hacer, chantar o poblar un souto». En otras ocasiones los señores incluso exigen que se «planten o hagan castañas» en tal o cual sitio, es decir, utilizan el nombre del fruto y no del árbol, lo que no deja de ser indicativo de dónde radicaba el mayor interés por el cultivo de esta especie."

Texto sacado de:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 56 de 7/3/2006)
Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida «Castaña de Galicia».

Sin dudalo é a árbore de máis vitalidade. Hai castiñeiros centenarios, con caracocha ouca, superando os dous metros de diámetro no tronco.

O castiñeiro foi básico na alimentación galega. Foi tamén básico para os carpinteiros; o castiñeiro valía para todo.

Comentarios (0) - Categoría: recupera a paisaxe - Publicado o 03-03-2007 16:13
# Ligazón permanente a este artigo
¡¡ PRANTA CARBALLOS !!
O carballo é a arbore máis simbólica de Galicia

Nas carballeiras (bosques de carballos) era onde se facían as festas populares, con comida, viño, música de gaitas, bombos e pandeiros, bailes, enamoramentos... Ay, se os carballos hablaran...
Hai unha canción que dí:

Carballeira de San Xusto,
carballeira ben chamada,
naquela carballeiriña,
perdín a miña navalla.

Refirese á Romería de San Xusto e San Pastor que se celebra o 5 e 6 de agosto en San Xurxo de Sacos.

O carballo é unha árbore máxica e lexendaria
A máis grande, a máis forte, a árbore dos deuses. Era a árbore preferida de Zeus. Plinio di que os carballos precederon ós homes na creación. Segundo os celtas tódalas xuntanzas importantes para un pobo, debían ter lugar baixo dun carballo. O culto desta árbore era como o culto ó fogar. Tamén o visco de carballo era recollido cunha grande cerimonia polos druidas, que logo da maceración, repartían esta 'auga lustral' para sanar enfermidades e protexer dos males".

Etnoloxía
O noso folclore está cheo de referencias a esta árbore e, o feito de que existan máis de 600 topónimos galegos nos que se lle fai referencia, xustifica a importancia desta especie na nosa historia. Xa para os celtas era unha árbore sagrada, polo que as súas follas non faltaban nas súas cerimonias. Os romanos otorgábanlle tamén un valor sagrado pola súa fortaleza, e aqueles lugares onde existían grandes carballeiras eran nominados como Lucus, o nome latino da cidade de Lugo, polo que se supón que Lugo era antes un bosque sagrado.O último representante do bosque sagrado lugués foi o chamado roble de San Vicente, talado en 1680 para facer as obras do claustro do convento de Santo Domingo.
Comentarios (0) - Categoría: recupera a paisaxe - Publicado o 28-02-2007 12:29
# Ligazón permanente a este artigo
MESA DE IDEAS

LOCAL SOCIAL DE ESMELLE
DIA: 3 de febreiro de 2007
Hora: 9.30 a 13.00 horas


Temas a falar:

Usos do patrimonio restaurado
Prantexamentos para a interpretación do patrimonio
Ideas para o fomento das especies autoctonas
Novas iniciativas para o proxecto


Poden participar todas as persoas que o desexen. Trátase de intercambiar ideas sobre os temas mencionados e facer propostas para mellorar o proxecto.

Podedes facer as vosas propostas a traves do blog,
Comentarios (0) - Categoría: patrimonio etnográfico - Publicado o 11-01-2007 13:56
# Ligazón permanente a este artigo
PROPOSTAS CARA Ó 2007
Actuación 1.- Creación de una zona de comida en las inmediaciones del local social.
La actuación que se pretende llevar a cabo en estas parcelas será la creación de una zona de comida. Para llevar a cabo dicho acondicionamiento se instalarán una serie de mesas y bancos, barbacoas y papeleras. Así mismo con el fin de evitar la sombra se plantarán una serie pies de Fraxinus excelsior (freixo) con lo que se aumenta al mismo tiempo el valor ecológico y paisajístico de estas parcelas.

Actuación 2.- Creación de una zona de descanso en las inmediaciones del lavadero de Esmelle.
La actuación que se pretende llevar a cabo en esta parcela será la creación de una zona de estar y de descanso mediante la creación de un jardín. Para llevar a cabo este acondicionamiento se instalarán una serie de bancos y papeleras, además se plantarán una serie de árboles frutales tales como son Ficus Caria (higuera), Malus domestica (manzano) y Pyrus communis (peral) con el fin de crear una zona adecuada para el descanso. Los árboles proporcionarán la sombra adecuada y proporcionarán fruto y un olor característico a toda la parcela. También se creará un jardín de plantas medicinales que desprenderá un olor característico que propicia el descanso. Las plantas medicinales a usar serán Laurus nobililis (laurel), Mentha suaveolums (menta), Origarum vulgare (orégano), Rosmarinus officinalis (romero), Lavandula angustifolia (lavanda) y Melissa officinalis (melisa).

Actuación 3.- Creación de un bosque autóctono.
La actuación que se pretende llevar a cabo en esta parcela será la creación de un bosque autóctono para lo cual se plantarían una serie de pies de Castanea sativa (castaño) y Quercus robar (roble). Lo que se pretende es darle un aspecto natural a la finca de manera que aumente el valor ambiental y recreativo del molino.

Actuación 4.- Creación de un bosque de ribera.
La actuación que se pretende llevar a cabo en esta parcela será la creación de un bosque de ribera de manera que se consiga el objetivo de aumentar el valor ecológico, recreativo y paisajístico de dicha parcela.
Para esta actuación se plantará especies ripícolas arbóreas para formar un bosque en las orillas del río.
En las zonas más alejadas del río de realizarán plantaciones de especies autóctonas.
En cuanto a las especies a utilizar en el bosque de ribera estas serán Alnus glutinosa (Bidueiro), Betula celtiberica (Ameneiro) y Fraxinus excelsior (Freixo).
Para las zonas más alejadas a la orilla del río de han seleccionado Castanea sativa (Castaño) y Quercus robur (roble)

Actuación 5.- Puesta en valor del Castro de Esmelle.
La actuación que se pretende llevar a cabo en esta parcela será la limpieza de maleza de toda la zona de acceso al Castro, así como la debida señalización mediante la colocación de una serie de carteles explicativos así como otros de localización. Por último se colocará un pasamano de madera en dicha parcela.

Actuación 6.- Limpieza de la ?Fonte do Ferradiño?.
La actuación que se pretende llevar a en esta parcela será la limpieza de maleza de toda la zona que rodea a la ?Fonte do Ferradiño?.

Actuación 7.- Restauración del lavadero del Río Daneiro.
Las actuaciones previstas en esta parcela serán la restauración del lavadero que se encuentra en el interior de la misma mediante el arreglo del tejado con teja del país, la reparación de las columnas y el pintado

Actuación 8.- Restauración del lavadero de Esmelle.
Las actuaciones a llevar a cabo en esta parcela son la restauración del lavadero de Esmelle mediante el arreglo del tejado con madera y teja del país, la reparación de las columnas y el pintado.

Actuación 9.- Restauración del lavadero de ?Fonte do Conde?.
Las actuaciones a llevar a cabo en esta parcela son la restauración del lavadero situado en la ?Fonte do Conde?. Se realizará el arreglo del tejado con madera y teja del país, reparación de muros y columnas y pintado.

Actuación 10.- Restauración de dos nuevos molinos situados en la ruta de senderismo.
Las actuaciones a llevar a cabo en esta parcela la limpieza y restauración de dos nuevos molinos situados en la ruta de senderismo mediante la reconstrucción del tejado y la puerta, así como la consolidación de los muros.

Actuación 11.- Dotación de equipamiento al Molino ?do Ferreiro? para dedicarlo a aula interpretativa.
Las actuaciones a llevar a cabo en esta parcela son la dotación de equipamiento para el Molino do Ferreiro

Estas propuestas se han trasladado al Ayuntamiento de Ferrol.
Comentarios (1) - Categoría: recupera a paisaxe - Publicado o 06-12-2006 16:04
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal
Proxecto Esmelle
AVV "Valle de Esmelle"
Ferrol (A Coruña)- Galicia

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0