POR UNHA MAREA GALEGA


Pacto de goberno 2003/2007O 25 de maio de 2003 os cidadáns e decidiron co seu voto que o goberno do Concello de Cambre se sustentase nunha maioría plural, ó non outorgar a maioría absoluta a ningunha das candidaturas concorrentes.

Esta vontade expresada polos cidadáns nas urnas esixe das forzas políticas de progreso un esforzo de diálogo e entendemento para respectar a vontade popular e contribuír responsablemente á estabilidade e a gobernabilidade da corporación , promovendo e impulsando unha maioría alternativa, ao Partido Popular, de orientación progresista.

Este sentido da responsabilidade institucional é o compromiso mutuo de impulsar desde o concello políticas positivas de mellora das condicións de vida dos seus cidadáns é o que anima ó PSdeG-PSOE e ó BNG a establecer as bases do presente acordo de gobernación.

COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS

O PSdeG–PSOE e o BNG subscriben o presente acordo de gobernación, para a presente lexislatura comprometéndose a impulsar na acción municipal:

Un goberno cimentado na proximidade aos cidadáns e aos seus problemas, no compromiso inequívoco co noso país, con Galicia e os seus intereses, e tamén na solidariedade, na procura dun maior nivel de benestar e cohesión social, cun horizonte de igualdade cos territorios e os sectores sociais máis necesitados.

Un Concello forte para ofrecer un maior nivel de benestar. Comprometémonos a reclamar para o concello un modelo de financiamento capaz de garantir suficiencia e dinámica bastante para xestionar as súas competencias.

Un Concello que traballe pola mellora da calidade de vida dos cidadáns impulsando políticas activas de benestar social que garantan o acceso da poboación ás infraestructuras básicas, ós servicios educativos, sanitarios, sociais, culturais e deportivos, universais e de calidade. Un Concello que faga do acceso a unha vivenda digna un dereito real e efectivo para todos os seus cidadáns.

A garantía do goberno de coalición PSdeG-PSOE/BNG en Cambre leva consigo a responsabilidade da transformación política do concello. Valoramos o ámbito local como un espacio de privilexio para o compromiso cidadán e a participación social. Impulsaremos unha política de participación democrática, transparente e eficaz, fomentando a organización social e a participación popular na conformación da vontade política; xestionando a administración municipal con eficacia, axilidade e modernidade.

Un Concello comprometido coa vertebración política de Galicia e a promoción e potenciacións dos seus sinais de identidade colectivos. Potenciaremos o súo do galego en todas as actividades públicas e sociais, cumprindo rigorosamente coa lei de Normalización Lingüística e contribuiremos á difusión e posta en valor da cultura galega, ao coñecemento da nosa historia e a recuperación do noso patrimonio colectivo. Entendemos a nosa identidade cultural e lingüística como un factor de enriquecemento colectivo.

Un Concello comprometido co medio ambiente, co desenvolvemento rural e co equilibrio do territorio. Apostando por un modelo de crecemento sustentable respectuoso co medio e coas persoas.

Facer do concello un espacio máis habitable e solidario, incidir nunha transformación progresiva e sostida, dar resposta efectiva ás demandas dos veciños. Apostar pola posta en valor do noso patrimonio urbanístico e por unha planificación do espacio municipal no que as necesidades e o protagonismo das persoas estean por riba de calquera outra consideración.
Impulsar políticas de promoción económica e de fomento do emprego, que actúen como axentes dinamizadores do desenvolvemento socioeconómico.

E, para o desenvolvemento destes plantexamentos programáticos, ambas formacións DECLARAN:

1.O goberno basearase na corresponsabilidade efectiva, solidaria e leal de ambas as dúas forzas na acción de Goberno, así como na concepción de Goberno como órgano unitario.

2.Os acordos subscrito polo PSdeG-PSOE e o BNG fundaméntanse nunha concepción da relación entre ambas forzas como unha relación en pé de igualdade baseada no respecto á autonomía de cada organización.

3.O reparto das tarefas e responsabilidades nos distintos ámbitos institucionais estará en relación coa representatividade acadada por cada unha das forzas políticas acordantes.

4.As direccións locais do PSdeG–PSOE e BNG constitúense en garantes destes acordos en Cambre. Estabelecendo a tal fin unha comisión paritária de seguimento deste acordo, e que mediarán na interpretación do pacto e na solución de diverxéncias e/ou disfuncións.

É por esto que, na procura e defensa dos fins citados e en concordancia cos compromisos adquiridos, acadamos os seguintes ACORDOS:

1.Estimular a participación social na vida política e a democratización da sociedade.

2.Impulsar os valores éticos no exercicio da política.

3.Mellorar os indicadores sociais e as condicións de vida dos cidadáns e cidadás.

4.Conservar, protexer e poñer en valor os recursos naturais do noso Concello.

5.Fomentar a transparencia como principio de actuación en tódolos ámbitos da xestión municipal. Este principio será de aplicación:
a.Transparencia na provisión de postos de traballo.
b.Transparencia na concesión de subvencións.
c.Transparencia na contratación de servicios e suministros.

6.Impulsar o desenvolvemento económico e o fomento do emprego.

7.Impulsar e comprometerse nas políticcas metropolitanas.

8.Fomentar a participación dos cidadáns na vida política, social e cultural.

9.Promover a cultura e a identidade propias de Galicia, con especial énfase nas políticas de normalización lingüística.

ACORDOS ORGANIZATIVOS

Presidencia.

A Alcaldia será ostentada polo PsdeG-PsPSOE

Comisión de Goberno.

A Comisión de Goberno estará formada polo Alcalde-Presidente, e cinco concelleiros, dos que tres serán do PSdeG-PSOE e dous do BNG.
Tenencias de alcaldia que corresponderán ao PsdeG-PSOE a 1ª, 3ª,4ª
Tenencias de alcaldia que corresponderán ao BNG a 2ª e a 5ª.

A Comisión de goberno ostentará, por delegación, as competencias da alcaldia, excepto aquelas delegadas nos concelleiros responsábles de área e as propias atribuidas por lei o alcalde.
Comisións informativas permanentes e especiais
Constituiránse catro comisións informativas permanentes máis a Comisión especial de contas.

Todas elas manteran unha composición equilibrada, segun a proporción resultante das eleccións, que é a seguinte: tres membros do PsdeG-PSOE, dous membros do BNG e dous membros do PP.

A presidéncia e competéncias das comisións é como sigue:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN E COMUNICACIÓN- DEPORTES E XUVENTUDE.......PsdeG-PSOE.
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO- FACENDA- REXIME INTERIOR ...............PsdeG-PSOE
COMISIÓN INFORMATIVA DE INFRAESTRUTURAS-SEGURIDADE E PROTECCIÓN CIVIL E TRANSPORTES......PsdeG-PSOE
COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA-DESENVOLVIMENTO LOCAL E PROMOCIÓN ECONÓMICA- FORMACIÓN E EMPREGO- SERVICIOS SOCIAIS-MULLER-SANIDADE-EDUCACIÓN..........BNG.
COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS. Igual que a de facenda.

Áreas de Goberno.

Para a xestión e funcionamento da administración local propoñemos a sua división en tres grandes áreas de xestión, baixo a dirección dun teniente de alcalde coa capacidade de xestión, dirección e sinatura para actos administrativos, tal como comtempla os artigos 48 e 52 c) do ROM.

Dependeran de Alcaldía as concejalías de Participación Ciudada, Comuncación Social, Xuventude e Deportes.

1.Urbanismo e medioambiente, Facenda, Réxime interior, Patrimonio e Contratación, dirixida por D.Andrés López Arcay (PsdeG-PSOE)

2.Infraestruturas, Seguridade cidadá e protección civil, transportes, dirixida por D. Augusto Rey Moreno (PsdeG-PSOE)

3.Cultura, Desenvolvimento local-promoción económica-formación e emprego, servicios sociais, sanidade, educación, muller, dirixida por D. Xabier Iglesias Oviedo (BNG).

Estas Areas de Goberno estarán dotadas de medios persoais e orzamentarios para o desenvolvemento da súa xestión. Dentro deste acordo está tamén o compromiso da dotación da plantilla de persoal vacante nas respeitivas áreas.

Na preparación do Orzamento xeral do Concello para o ano 2004, a partir de setembro, debaterase e definirase a dotación económica das distintas áreas en función dos obxectivos políticos programáticos do goberno municipal.
Dotación de médios de xestión.

Observando princípios de moderación e austeridade no gasto, xunto coa necesária racionalidade nos médios do goberno para xestionar os intereses públicos acórdase:

1-Conxelar o importe das retribucións que en concepto de dedicacións (total ou parcial) ou de indemnizacións por asisténcia efectiva a órganos colexiados estaban vixentes até o momento no orzamento.
2-As dedicacións exclusivas estarán asumidas polo Alcalde máis os tres concelleiros responsábeis de área.
3-Cada área de xestión poderá, asi mesmo contar cunha média dedicación.
4-Cada área de xestión poderá contratar tamén unha persoa eventual de gabinete.
5-Continuará vixente a Xunta de Coordenación como órgano municipal formado polos componentes dos dous grupos políticos asinantes, con reunións periódicas, para o debate e coordenación das políticas municipais.

Cambre, a 26 de Junio de 2003.
Comentario (1) - Categoría: MUNICIPAIS 2007 - Publicado o 31-01-2007 23:43
# Ligazón permanente a este artigo
Comunicados
O BNG de Cambre manifesta o seu apoio á manifestación do vindeiro sábado contra o trazado do AVE proposto por Fomento

Apostan por un sistema ferroviario galegoO BNG de Cambre informou hoxe que apoian a convocatoria de manifestación do vindeiro sábado, día 23, diante do Concello de Cambre, convocada pola Asociación de afectados AVE-Trazado Coruña-Betanzos.

Desde o BNG Cambres quérese animar á poboación de Cambre e do contorno metropolitano a mobilizárense en defensa dun territorio que se vería afectado en valores paisaxísticos e patrimoniais senlleiros e irremplazábeis.

Recordaron os nacionalistas que ademais da agresividade do proxecto co patrimonio territorial e medioambiental, a proposta leva aparellada o desmantelamento da vía do ferrocarril entre As Xubias e Guísamo, desaparecendo toda posibilidade de convertela en sustento do ferrocarril de proximidade que esta comarca precisa con urxencia.

O portavoz nacionalista en Cambre, Xabier Iglesias, denunciou o silencio do Ministerio de Fomento, a punto de se cumprir o ano da presentación de miles de alegacións ao trazado proposto. “Non é de recibo que non se dea ningún tipo de resposta e, que se manteña a tantos afectados na máis completa incertidume”.

Iglesias afirmou que é momento de manterse firmes na defensa do trazado actual do ferrocarril para que serva na posta en marcha dunha auténtico servizo de proximidade e, insistiu na coherencia da proposta dos nacionalistas na Coruña, referíndose ao uso de San Diego como estación intermodal do sistema de transporte metropolitano demandado.

A próxima cita electoral será determinante, segundo explicaron as mesmas fontes nacionalistas, por canto a próxima cámara de deputados será quen determine a transferencia a Galiza das competencias ferroviarias en proximidade que, posibilitarían a creación dunha empresa galega de camiños de ferro, como xa existen hai anos en outros territorios. O peso de Galiza e a súa capacidade de negociación das políticas de Estado será fundamental para sacar adiante estes proxectos e impedir a agresión proxectada, dixeron.


Gabinete de comunicación do BNG de Cambre, 22 de febreiro de 2008
Comentario (0) - Categoría: AVE - Publicado o 26-01-2007 18:59
# Ligazón permanente a este artigo
Cambre dentro da Rede Galega de Escolas Infantís
Co novo ano bota a andar a Rede Galega de Escolas Infantís

BASES XERAIS CONVOCATORIA PRAZAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL


O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar estrea no 2007 a Rede Galega de Escolas Infantís, un dos seus proxectos fundamentais para o primeiro ano de traballo da entidade. A rede de galescolas bota a andar con seis centros na provincia da Coruña, dous en Lugo, sete en Pontevedra e catro en Ourense, polo que nun período breve de tempo se iniciará o proceso de selección de persoal e se abrirá a matrícula para os nenos e nenas.

Nunha primeira fase está previsto que se abran un total de 16 galescolas e se deixen 7 para abrir durante o segundo trimestre do ano. O número de prazas que se ofertan superan as 600 e créanse máis dun cento de postos de traballo.

Boiro, Cambre, Ortigueira, Rianxo e Fene son as localidades coruñesas que van contar con galescolas neste primeiro trimestre, igual que Pantón e Taboada en Lugo; Cerdedo, Vilaboa, Covelo, Crecente e Oia en Pontevedra; e Entrimo, Vilariño de Conso e A Rúa, na provincia de Ourense. No segundo trimestre é a quenda das galescolas de Poio, Vila de Cruces, Vigo e Moraña (Pontevedra); Toén e Vilamarín (Ourense); e Ponteceso.

Un total de 23 centros que ofertan, no seu conxunto, máis de 600 prazas e dan lugar a máis dun cento de postos de traballo e que botan a andar en dúas quendas. Unha primeira durante o primeiro trimestre do ano e unha segunda que abrangue o segundo trimestre.

Escolas de apertura no primeiro trimestre

* Boiro: Seis unidades, 94 prazas, comedor e cociña.
* Cambre: Seis unidades, 82 prazas, comedor e cociña.
* Ortigueira: Tres unidades, 41 prazas, comedor e cociña.
* Rianxo: Cinco unidades, 74 prazas, comedor e cociña.
* Fene: Catro unidades, 61 prazas, comedor e cociña.
* Portas: Tres unidades, 41 prazas, comedor e cociña.
* Pantón: Unitaria (dúas aulas), 20 prazas.
* Cerdedo: PAI en funcionamento.
* Vilaboa: Tres unidades, 41 prazas, comedor e cociña.
* Covelo: Unitaria (dúas aulas), 40 prazas.
* Crecente: Unitaria, 20 prazas.
* Oia: Unitaria (dúas aulas), 40 prazas.
* Taboada: Tres unidades, 41 prazas, comedor e cociña.
* Entrimo: Unitaria, 20 prazas.
* Vilariño de Conso: Unitaria, 20 prazas.
* A Rúa: Tres unidades, 41 prazas, comedor e cociña.


Escolas de apertura no segundo trimestre do ano

* Poio: Seis unidades, 74 prazas, comedor e cociña.
* Vigo
* Toén: Tres unidades, 41 prazas, comedor e cociña.
* Ponteceso
* Moraña: Tres unidades, 41 prazas, comedor e cociña. Convenio de equipamentos
* Vilamarín: Tres unidades, 41 prazas, comedor e cociña.
* Vila de Cruces

Que son?

As Galescolas son os centros educativos da Rede Galega de Escolas Infantis de 0 a 3 anos xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Trátase dun servizo público de atención á infancia con idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos, educativo asistencial, que busca adaptarse ao concepto de familia do século XXI e permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega ao tempo que facilita a súa inserción no mercado laboral.

As galescolas son un proxecto que potencia a educación en galego e na tolerancia e no respecto, superador do concepto de garda e custodia, consciente da necesidade de transmitir valores e habilidades sociais que tradicionalmente se inculcaban no ámbito familiar, onde case sempre as mulleres eran as encargadas da tarefa.

********************************************************************

'En defensa do mandilón', un artigo de Manuel Bragado

Este artigo viu a luz por vez primeira en Xornal.comGalescolas
Área Igualdade
Consorcio Galego de Igualdade e Benestar
Categoría: GALESCOLA - Publicado o 26-01-2007 18:47
# Ligazón permanente a este artigo
Non somos un pobo durmido

ididididid

id id

mareadecambre@gmail.com
 CATEGORÍAS
 LIGAZÓNS
 BUSCADOR
 BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 DESTACADOS
 Anteriores
 Fotos

© by Abertal