POR UNHA MAREA GALEGA


Sesión ordinaria do Pleno da Corporación ás 20:00 horas, coa seguinte
orde do día:

Proposta de aprobación do expediente de modificación de crédito número 1/2011, de suplemento de crédito

Proposta de modificación da hora de celebración da Xunta de Voceiros

Mocións

Informes da Alcaldía

Rogos e preguntas
----------------------------------------

----------------------------------------


Categoría: Plenos - Publicado o 16-09-2011 16:20
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación ás 20:00 horas, coa seguinte
orde do día:

1º- Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do día 12 de xullo e sesión ordinaria do día 21 de xullo do ano que andamos

2º- Proposta de aprobación da transferencia ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da prestación do servizo de alimentación a domicilio e aprobación do “convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Cambre para o desenvolvemento do programa xantar na casa no Concello de Cambre”

3º- Proposta de aprobación do número, características e retribucións do persoal eventual

4º-Proposta de aprobación das bases para a convocatoria pública de bolsas de estudo para o curso 2011-2012

5º- Proposta de aprobación dos festivos locais para o ano 2012

6º- Mocións

7º- Informes da Alcaldía

8º- Rogos e preguntas

----------------------------------------
----------------------------------------

----------------------------------------
----------------------------------------

Categoría: Plenos - Publicado o 03-09-2011 13:16
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación ás 20:00 horas, coa seguinte
orde do día:

Coñecemento dos escritos presentados polos voceiros dos grupos políticos respecto da adscrición de concelleiros ás Comisións Informativas permanentes e Comisión Especial de Contas

Coñecemento da aceptación de cargos a desempeñar en réxime de dedicación parcial

Proposta de aprobación de contías de prezo público correspondentes ao acordo núm. 1 regulador do prezo público por actividades culturais

Proposta de aprobación do número, características e retribucións do persoal eventualRogos e preguntas

Actualización e modificación do cronograma de actuacións do Proxecto Arume e cambio de emprazamento da actuación denominada “Equipamentos sociais: Casa da Cultura”

Mocións

Informes da Alcaldía


----------------------------------------

----------------------------------------


Categoría: Plenos - Publicado o 19-07-2011 20:27
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación ás 20:00 horas,
coa seguinte orde do día:

Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión de constitución da nova Corporación e da elección de alcalde de data 11 de xuño de 2011

Coñecemento dos escritos de constitución dos grupos políticos, dos seus integrantes e nomeamento dos voceiros

Proposta da Alcaldía respecto da periodicidade das sesións do Pleno

Proposta da Alcaldía respecto da periodicidade das sesións da Xunta de Goberno Local

Proposta de Alcaldía respecto da creación e composición das Comisións Informativas permanentes e da Comisión Especial de Contas

Coñecemento das resolucións de Alcaldía en materia de: membros da Xunta de Goberno Local, nomeamento de tenentes de alcalde e delegacións de atribucións pola Alcaldía en membros da Xunta de Goberno Local

Proposta de Alcaldía respecto do nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiadosProposta de aprobación do número, características e retribucións do persoal eventual

Proposta de Alcaldía para constituír como órgano complementario a Xunta de Voceiros

10º Proposta de Alcaldía respecto da determinación dos cargos da Corporación a desempeñar en réxime de dedicación parcial, as súas retribucións, réxime de dedicación, así como fixación das contías a percibir en concepto de asistencias e indemnizacións

11º Proposta de Alcaldía de asignación dunha dotación económica aos grupos políticos municipais

12º Declaración institucional en apoio aos traballadores e traballadoras da empresa “Molduras del Noroeste, S.L.”----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

--------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

Categoría: Plenos - Publicado o 09-07-2011 10:49
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación ás 13:00 horas, coa seguinte orde do día:


Proposta de aprobación inicial do Regulamento orgánico de participación cidadá do Concello de Cambre

Categoría: Plenos - Publicado o 14-05-2011 15:15
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o 28 de abril do 2011, ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:

1º-Aprobación, se procede, das bases da convocatoria pública de bolsas para deportistas de Cambre durante 2011

2º- Aprobación, se procede, das bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2011

3º-Proposta de aprobación inicial do Regulamento de uso de instalacións deportivas do Concello de Cambre

4º-Proposta de aprobación inicial do Regulamento orgánico de participación cidadá do Concello de Cambre

plenos

5º- Mocións

6º- Informes da Alcaldía

7º-Rogos e preguntas
Categoría: Plenos - Publicado o 25-04-2011 14:13
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación ás 13:00 horas, coa seguinte orde do día:

Proposta de resolución de reclamacións presentadas á aprobación inicial do orzamento xeral do Concello de Cambre para o ano 2011 e aprobación definitiva do orzamento.
Categoría: Plenos - Publicado o 15-04-2011 16:37
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o 31 de marzo de 2011, ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:

1º-Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do día 24 de febreiro de 2011

2º- Proposta de aprobación da Conta Xeral do exercicio 2009

3º-Proposta de mutación demanial do edificio da escola unitaria de Riveiriña-Bribes

4º-Declaración institucional de rexeitamento á violencia sexual contra nenas en Nicaragua


plenos

5º-Mocións

6º-Informes da Alcaldía

7º-Rogos e preguntas
Categoría: Plenos - Publicado o 25-03-2011 20:45
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación para o 25 de marzo de 2011, ás 13:00 horas, coa seguinte orde do día:

1º-Proposta de solicitude das axudas Feder 2007-2013 para desenvolvemento local e urbano, convocadas por Resolución do 18 de febreiro de 2011, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial para cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o período de intervención 2007-2013

2º- Toma de coñecemento do escrito presentado por dona Mª Jesús Vieites Mariñas no que solicita se lle considere como concelleira non adscrita

3º-Proposta de modificación do acordo adoptado polo pleno da corporación o 24 de febreiro de 2011 respecto da composición das comisións informativas

4º-Proposta de creación da Mesa Local de Comercio

5º-Recurso de reposición interposto por don Antonio Varela Saavedra contra o acordo adoptado polo pleno da corporación o 30 de decembro de 2010 de desestimacion de indemnización por gastos xurídicos nos que incorreu no exercicio do seu cargo como alcalde na pasada lexislatura
plenos

6º-Recurso de reposición interposto por don Andrés R. López Arcay contra o acordo adoptado polo pleno da corporación o 30 de decembro de 2010 de desestimacion de indemnización por gastos xurídicos nos que incorreu no exercicio do seu cargo como concelleiro de Urbanismo, Facenda e Réxime Interior na pasada lexislatura

Categoría: Plenos - Publicado o 21-03-2011 15:55
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación para o 4 de marzo de 2011, ás 13:00 horas, coa seguinte orde do día:

1º- Proposta de aprobación dos Orzamentos xerais para o exercicio 2011

2º- Proposta de aprobación do Cadro de persoal

3º-Proposta de aprobación da Relación de postos de traballo
plenos

Categoría: Plenos - Publicado o 01-03-2011 10:17
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o 24 de febreiro de 2011, ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:

1º- Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 30 de decembro de 2010, á sesión extraordinaria e urxente do día 24 de xaneiro de 2011 e á sesión ordinaria do día 27 de xaneiro de 2011

2º- Proposta de aprobación inicial do Regulamento dos ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Cambre

plenos

3º- Mocións

4º- Informes da Alcaldía

5º-Rogos e preguntasCategoría: Plenos - Publicado o 18-02-2011 16:16
# Ligazón permanente a este artigo
O goberno local lamenta a "deixación de funcións" amosada polo Partido Popular ao non formular os rogos e preguntas no pleno ordinario de xaneiro
Cambre, 29 de enero de 2011
O equipo de goberno de Cambre lamenta a actitude seguida onte na sesión ordinaria do pleno da corporación polo grupo municipal do Partido Popular. Lonxe de emprender as accións de fiscalización e control do goberno que como grupo maioritario na oposición teñen asumidas, práctica necesaria para o bo goberno, o PP mostrou unha "deixación de funcións" ao decidir non formular os rogos e preguntas que xa presentaran por escrito.

O primeiro tenente de alcalde, Xabier Iglesias, califica de "sinsentido" que un grupo da oposición decline exercer o seu traballo debido a que non foi posible tratar a moción que propuñan dado que a Secretaría Municipal informou de podería incorrerse nunha ilegalidade. Tratábase dunha proposta de modificación do Regulamento Orgánico Municipal, que como sinalou Secretaría, non pode cambiarse desa forma, necesita un informe xurídico previo, un ditame da Comisión Informativa e a súa inclusión na orde do día.

O goberno local considera que dadas estas condicións claras a actitude debería ser a de aceptar a implicación xurídica e elevar a proposta na xunta de portavoces. Con todo, o PP optou por exercer unha "pataleta impropia dun grupo que representa a cidadáns no pleno dunha corporación". Iglesias sinala que coa súa actitude os populares cargaron de traballo durante a semana aos técnicos


municipais,que tiveron que preparar os correspondentes informes ante os rogos
e preguntas que agora non foron nin expostos.

Entre os temas que o PP deixou de requirir por presentar unha moción incorrecta atópase a xestión da nova depuradora de Bens ou as obras da travesía do cemiterio, "temas que seguro teñen máis interese para os veciños", apunta o primeiro tenente de alcalde.

Pero ademais de que a moción do PP puidese incorrer nunha ilegalidade, Iglesias mostra a súa "sorpresa" porque no texto da proposta figuraba que o Regulamento Orgánico Municipal permitise aos concelleiros non adscritos participar na xunta de portavoces, un punto que precisamente recolle no sentido contrario o pacto antitransfuguismo.

Categoría: Plenos - Publicado o 29-01-2011 18:08
# Ligazón permanente a este artigo
Pleno extraordinario e urxente.- 24 de xaneiro de 2011

Sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación ás 13:30 horas, coa seguinte orde do día:

1º-Pronunciamento do pleno respecto da urxencia da convocatoria e dos seguintes asuntos a tratar

2º-Proposta de modificación do cronograma, supresión de actuacións e distribución orzamentaria entre actuacións do proxecto Arume

3º-Aprobación, se procede, da Conta Xeral do exercicio de 2009
plenos
Pleno Ordinario.-27 de xaneiro de 2011

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación ás 20:30 horas
coa seguinte orde do día:


1º-Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 28 de outubro, sesión ordinaria do día 25 de novembro e sesión ordinaria do día 30 de decembro de 2010

2º-Proposta de aprobación inicial do Regulamento para o establecemento e regulación do programa “Carné da OMIX” do Concello de Cambre

3º-Proposta de modificación da ordenanza fiscal n.º 6, reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos

4º-Proposta de modificación do acordo regulador n.º 4 do prezo público por actividades xuvenís

5º-Proposta de adhesión ao Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para o desenvolvemento da administración electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia

6º- Proposta de modificación puntual do Regulamento orgánico municipal: arts. 18 a 22 e 30 a 34

7º-Mocións

8º-Informes da Alcaldía

9º-Rogos e preguntas----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

--------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------


Categoría: Plenos - Publicado o 22-01-2011 23:35
# Ligazón permanente a este artigo

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o 25 de novembro de 2010, ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:

1º- Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 26 de agosto de 2010 e sesión ordinaria do día 30 de setembro de 2010

2º- Proposta de Alcaldía respecto do nomeamento de representantes da corporación nos consellos escolares

3º- Proposta de aprobación de expediente de modificación de crédito: Suplemento de crédito número 3/2010

4º-Aprobación, se procede, do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS 2011
plenos

5º- Aprobación, se procede, do I Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Cambre 2011-2015

6º- Mocións

7º- Informes da Alcaldía

8º- Rogos e preguntas


----------------------------------------
----------------------------------------

----------------------------------------
----------------------------------------


Categoría: Plenos - Publicado o 22-11-2010 14:44
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o 28 de outubro de 2010, ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:

1º- Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do día 26 de agosto de 2010

2º- Proposta de aprobación do modelo de declaración de bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo, para a súa inscrición no Rexistro de Intereses, Libro 1º Rexistro de Bens Patrimoniais

3º- Proposta de modificación do Regulamento elaborado para regular a creación, modificación e supresión de ficheiros de datos de carácter persoal, para a inclusión de dous novos ficheiros, ficheiro de formación e ficheiro de emprendedores dentro da área de Desenvolvemento Local
plenos

4º- Proposta de aprobación de contía de prezo público correspondente ao acordo nº 1 regulador do prezo público por actividades culturais

5º- Mocións

6º- Informes da Alcaldía

7º- Rogos e preguntas


----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

--------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------


Categoría: Plenos - Publicado o 25-10-2010 16:31
# Ligazón permanente a este artigo

Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación ás 14:00 horas, coa seguinte orde do día:

Declaración institucional do Concello de Cambre en relación coas medidas que o Goberno Central e a Xunta de Galicia pretenden impoñer sobre algunhas infraestruturas vitais para Cambre e para a área metropolitana da Coruña
plenos
-------------------
BORRADOR DA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DO CONCELLO DE CAMBRE.[+]


----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

--------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

Categoría: Plenos - Publicado o 18-10-2010 11:53
# Ligazón permanente a este artigo

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o día 26 de agosto de 2010, ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:


1º- Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do día 29 de xullo de 2010

2º- Proposta de modificación do acordo adoptado polo Pleno da Corporación o 27 de maio de 2010, respecto da creación da Mesa de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero
plenos

3º- Mocións

4º- Informes da Alcaldía

5º- Rogos e preguntas----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
-----------------------------------------
---------------------------------------


---------------------------
-----------------------------
-------------------------------
---------------------------------
--------------------------------Categoría: Plenos - Publicado o 26-08-2010 09:31
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o día 29 de xullo de 2010, ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:


1º- Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 27 de maio de 2010 e sesión ordinaria do día 24 de xuño de 2010

2º- Proposta de aprobación de expediente de modificación de crédito: Suplemento de crédito número 2/2010

3º- Proposta de aprobación da revisión das tarifas do programa “Mañanceiro” de protección, vixilancia e almorzo aos escolares dos CEIP do Concello de Cambre

4º- Proposta de modificación do acordo regulador número 5 do prezo público polo servizo de axuda no fogar e outras prestacións sociais
plenos

5º- Proposta de aprobación de contías de prezo público correspondentes ao acordo regulador número 1 do prezo público por actividades culturais

6º- Mocións

7º- Informes da Alcaldía

8º- Rogos e preguntas

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

--------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

Categoría: Plenos - Publicado o 26-07-2010 10:50
# Ligazón permanente a este artigo

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o día 24 de xuño de 2010, ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:


1º-Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do día 27 de maio de 2010

2º-Proposta de redución das retribucións dos cargos da corporación que se desempeñan en réxime de dedicación exclusiva, parcial, e contías a percibir en concepto de asistencias e indemnizacións
plenos

3º-Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria

4º- Mocións

5º- Informes da Alcaldía

6º- Rogos e preguntas----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

--------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

Categoría: Plenos - Publicado o 21-06-2010 09:22
# Ligazón permanente a este artigo
Sesión ordinaria do Pleno da Corporación ás 20:30 horas, coa seguinte orde do día:


1º-Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do día 29 de abril de 2010

2º-Cadro de persoal

3º-Relación de postos de traballo

4º-Proposta de aprobación do expediente de modificación orzamentaria de suplemento de crédito número 1/2010

5º-Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano da Coruña
plenos

6º-Proposta de constitución da Mesa de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero

7º-Mocións

8º-Informes da Alcaldía

9º-Rogos e preguntas


----------------------------------------

--------------------------------

Categoría: Plenos - Publicado o 20-05-2010 19:21
# Ligazón permanente a este artigo
Non somos un pobo durmido

ididididid

id id

mareadecambre@gmail.com
 CATEGORÍAS
 LIGAZÓNS
 BUSCADOR
 BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 DESTACADOS
 Anteriores
 Fotos

© by Abertal