CIG-Saúde O Barco
Telf: 988 339112


Perfil de Facebook de Cig-saúde O Barco.


BLOGS E WEBS DOUTRAS COMARCAS E ÁMBITOS DE CIG-SAÚDE


OUTRAS LIGAZÓNS INTERESANTES

cig-saude o barco
h.obarco@cig-saude.org
 DESTACADOS
 CATEGORÍAS
 FOTOS
 ANTERIORES
 ARQUIVO
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 PARA SABER MÁIS

Normativa de acoplamentos internos HCV
ACORDO ENTRE A DIRECCIÓN DO HOSPITAL COMARCAL VALDEORRAS E A COMISIÓN DE CENTRO PARA CONVOCATORIA DA QUENDA INTERNA DE ACOPLAMENTO DE PERSOAL SANITARIO NON FACULTATIVO E DOS GRUPOS C,D,E DO NON SANITARIO.
DEFINICIÒN
A efectos do presente Acordo enténdese por quenda interna de acoplaménto ó procedemento polo cal o persoal sanitaro non facultativo e os grupos C,D e E do non sanitario no Hospital
Comarcal Valdeorras, poderá acceder voluntariamente a cambiar de destino dentro da súa categoría , a prazas vacantes ou que surxan de resultas ( estas ultimas so para persoal con praza en propiedade) mediante as convocatorias e coa periodicidade que se establece.
Deste xeito produciranse tres posibilidades de solicitude de acoplaménto:
1. Acoplamento definitivo de persoal fixo para persoal con praza en propiedade neste centro
2. Acoplamento de persoal fixo en situación de reingreso provisorio, comisión de servizos ,e persoal temporal con vinculo de longa duración
3. Acoplamento provisorio en placas con reserva.
COMISIÓN DE ACOPLAMENTOS INTERNOS
E un órgano que regula e interpreta todo o proceso co fin de os posibles conflictos que poideran surxir.
Dito órgano estará composto por a Comisión de Centro e a Dirección do mesmo.
AMBITO DE APLICACIÓN
A efectos da presente regulazón o persoal afectado por esta, encontrarase nuha das situacións laborais seguintes:
1. Persoal estatutario fixo con praza en propiedade en este centro.
2. Reingresos provisorios.
3. Comisións de servizos
4. Interinos, ou vinculo de longa duración (segun o pacto de contratacións)
Aqueles postos de traballo no que os seus titulares se atopen sin ocupalos por unha situación de excedencia, promoción interna,
liberación, supervisión etc., etc., e que esa situación dera lugar a cobertura desa praza por un sustituto podrán ser ocupados de xeito
provisorio por persoal fixo do HCV , para a súa cobertura estarán ao disposto nestas bases. Estas situacións sempre reservarán praza.
CONVOCATORIA
A convocatoria de acoplamento interno realizarase de xeito xeral o mes de novembro.
A convocatoria conterá a relación das prazas ofertadas e será publicada nos taboleiros de anuncios dos servizos.
Na convocatoria, habera unha primeira fase para persoal fixo no Hospital Comarcal Valedoras que tras a sua resolucion con resultas, sera seguida duha segunda fase para o resto do persoal.
Na convocatoria figurará o listado das prazas vacantes no momento da sua pubricación, asi como a data limite de presentacion de solicitudes.
SOLICITUDES
As solicitudes presentaranse no prazo de quince días hábiles seguintes á publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios, en
horario de nove a quince horas, rematando o prazo de presentación ás quince horas do décimoquinto día hábil.
Nas solicitudes, en modelo normalizado, faranse constar ás prazas as que se desexa optar, por orde de prioridade (con indicación da quenda se é o caso) podendo optar a tódalas prazas ofertadas así como as non ofertadas por si resultaran desocupadas no proceso.
As prazas son de carácter irrenunciable unha vez publicada a lista provisional.
RESOLUCIÓN PROVISIONAL
As listas de adxudicación de prazas faranse públicas dentro dos dez días naturais posteriores á finalización do prazo de presentación de instancias.
RECLAMACIÓNS
Os participantes disporán dun prazo de cinco días hábiles seguintes á data de publicación da referida lista provisional para efectuar as
reclamacións escritas que consideren axeitadas.
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
Rematado o prazo do apartado anterior, sen cursarse reclamación algunha, entenderase automáticamente como resolución definitiva a
resolución provisional. En caso contrario, é decir, cando se presentaron en tempo reclamacións contra a resolución provisional
procederase a publicar a resolución definitiva na que se estimen/desestimen expresamente as devanditas reclamacións nun prazo máximo de cinco días hábiles.
A incorporación os novos destinos será preferentemente no prazo de un mes e , excepcionalmente, ata 3 meses.
PARTICIPACIÓN EN POSTERIORES CONVOCATORIAS
Os participantes que resulten acoplados nunha praza non poderán volver a participar en acoplamento interno na seguinte convocatoria.
Entenderase como convocatoria oficial a do 1 de novembro independientemente da sua publicación e resolución . Excepcionarase a esixencia deste período para os profesionais removidos do seu
posto con caracter forzoso.
BAREMACIÓN DOS PARTICIPANTES
Únicamente se terán en conta os datos debidamente acreditados. Non se terán en conta os datos aportados despois de rematado o prazo de
presentación de solicitudes. Ditas solicitudes terán carácter de documento público.
Para o cálculo das antigüidades teranse en conta a data oficial de publicación da convocatoria, 1 de novembro.
No caso de igualdade na puntuación, terá preferencia a persoa de mais antigüidade no Sistema Nacional de Saúde; si persistira a
igualdade, resolverase en favor da persoa de maior idade.
SITUACIÓNS ESPECIAIS
Os profesionais que se atopan en situación de reserva de praza (permisos sindicáis, promoción interna temporal, excedencias forzosas, comisións de servicio, e tódolos profesionais que ocupen posto de libre designación, terán reservado o seu destino.
Os destinos reservados a persoal en comisión de servicio fora do HCV, considéranse vacantes transcorridos 9 meses desde a incorporación á comisión.
Aqueles profesionais que ocupen postos de libre designación, poderán optar nas convocatorias de vacantes internas nas mesmas condicións que calquera outro profesional, pasando neste caso a reservalo novo destino adxudicado.
Ao persoal que estea desenrolando un situación especial de tipo sindical ou postos de dirección, computaráselle este tempo como
experiencia no seu destino ou unidade de procedencia que teña reservada.
Ao persoal que este desenrolando postos de libre designación como mando intermedio nunha unidade asistencial ou administrativa computaráselle o tempo como experiencia nesta unidade.
Polo tanto non se considerarán vacantes para os efectos de acoplamento interno as prazas de profesionais que en cada momento sean chamados para desenvolver funcións ou tarefas na area dos
órganos de Dirección do HCV séndolles reservados os seus postos de traballo de orixe.
Para o acceso ás prazas de Secretaría da Dirección, será preciso o V° da Dirección.
CRITERIOS DE CESAMENTO
Os profesionais de servicio/unidade onde se incorpore o adscrito como consecuencia de acadar praza por acoplamento interno cesarán seguindo o seguinte orde :
1. Persoal con vinculo temporal. Cesará primeiro o profesional que menos puntuación acredite nas listas de vinculacións temporais do SERGAS. O persoal que non figure nestas listas consideraráselle a súa puntuación iguala cero.
2. Persoal fixo en comisión de servicio.
3. persoal fixo con reingreso provisorio.
4. Persoal fixo con menos antiguidade que este adscrito ao servicio/ unidade de xeito provisorio: Cesará primeiro o profesional de menos antigüidade no servizo. Estes criterios de
cese sómente son aplicables aos acoplamentos internos.
BAREMO
1. PUNTUACIÓN
1.1 Antigüedade
A. -Por cada día con praza en propiedade en activo no Hospital Comarcal Valdeorras na categoría a que se opte: 1 punto.
B.-Por cada día con praza en propiedade en activo no Sistema nacional de Saúde na categoría a que se opte: 0,80 puntos.
C.-As comisións de servicio prestadas no HCV puntuaran con 0,80 puntos.
D.-_Por cada día de servicios previos prestados con anterioridade a obtención da praza en propiedade que foran recoñecidos a efectos de
antigüidade na categoría a que se opte : 0,25 puntos
E.-Por cada día de servicios previos prestados con anterioridade a obtención da praza en propiedade noutra categoría distinta con praza
en propiedade nela: 0,10 puntos
En caso de coincidir periodos iguais en distintos grupos sómente computará o que mais puntúe
1.2 Experiencia
Valorarase a experiencia no destino ó que se desexe optar dentro do HCV con :
1 punto por día. Ata un máximo de 500 puntos.
Neste aspecto computaranse como experiencia no servicio os días en que un persoal do centro desenrole tarefas no servicio afecto, ben
como consecuencia do seu destino no servicio, da mobilidade que se produza por necesidades asistenciais ó faltar dotación con
experiencia, ou ben pola mobilidade voluntaria para adquirir coñecementos sobre o mesmo e posibilitar nun momento dado o desenrolo da actividade asistencial
A experiencia obtida noutros centros do Sistema .Nacional de Saúde,
nos servicios de : Quirófano, UCI e Reanimación, Laboratorio - Banco de sangue e urxencias, será valorada con: 0.80 puntos por día se opta ós servicios nos que acredite experiencia ata un máximo de 300 puntos
Por cada dia de permanencia en unidades de apoio 1 punto por día ata un máximo de 150 puntos
2.3 Cursos, relatorios e publicacións:
Só se valorarán en caso de empate, presentándose a documentación só a petición da comisión de valoración e nun prazo de 5 días hábiles.
a) Cursos:
Valoraranse os que estean relacionados coa actividade do grupo profesional especifico, sempre que estean realizados pola FEGAS,
Organizacións Sindicais si están realizados no marco do Plan de Formación Continua do Persoal das Institucións Sanitarias do SERGAS, os realizados polas fundacións, as universidades, Colexios Profesionais oficiais, e os que estean acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde
Menos de 35 horas: 2 puntos
De 35 a 99 horas: 5 puntos
De 100 a 199 horas: 10 puntos De 200 horas en adiante: 20 puntos ata un máximo de 50 puntos
b) Publicacións e relatorios relacionados coa categoría profesional 15 puntos por cada un
Ata un máximo de 60 puntos
A puntuación máxima neste apartado será de 110 puntos
VIXENCIA
Esta normativa invalida tódalas anteriores, tendo plenos efectos a partir da data de hoxe, que ademais estará suscita as revisións
periódicas coas partes asinantes consideren pertinentes, podendo ser denunciadas en calquera momento por calquera das partes.
ACOPLAMENTOS DE PERSOAL EN COMISION DE SERVICIO E CON VÍNCULO DE LONGA DURACIÓN QUE NON SEXA PROPIETARIO DE PRAZA NO HCV
Unha vez rematado o proceso de acoplamentos internos para o persoal con praza en propiedade no HCV iniciarase un proceso para o persoal seguinte:
1. Persoal en reingreso provisorio.
2. Persoal con praza en propiedade noutro Centro que preste os seus servicios no HCV en Comisión de Servicios.
3. Persoal contratado con vínculo de longa duración calquera que sexa o motivo.
O persoal incluido neste apartado pode optar a todas as prazas que resulten vacantes despois do acoplamento interno para o persoal fixo,
o carácter destes acoplamentos serán provisorios e se ofertarán na convocatoria seguinte para o persoal fixo.
Os postos de traballo serán dados do seguinte xeito:
1. Persoal en reingreso provisorio.
2. Persoal en comisión de servicios. En caso de empate a situación o que teña mais antiguedade no SNS
3. A persoa que acredite mais puntos nas listas de contratación do SERGAS.
Estas prazas ofertaranse sempre no seguinte acoplamento para persoal fixo e no caso de ser cubertas por persoal mediante este sistema de provisión, non se volverán a convocar por este método salvo que quedara vacante.
O Barco de Vadeorras, 30 de novembro de 2.006BASES DE ACTUACIÓN EN ACOPLAMENTOS POR MOTIVOS DE SAÚDE NO HOSPITAL COMARCAL VALDEORRAS.

As presentes bases de actuación, froito do consenso acadado entre a Dirección Xerencia e a Xunta de Persoal, rexerán os procesos individuais de acoplamento por motivos de saúde que se tramiten no Hospital Comarcal Valdeorras.

Descrición:
O acoplamento por motivos de saúde é un proceso aberto a tódolos traballadores do Hospital, e permanente, é dicir, poderase solicitar o cambio de destino por motivos de sáude en calquera momento, e a nova adscrición ós destinos realizarase segundo as prazas dispoñibles, ou tan pronto exista unha que se adapte á características do proceso que sufra o traballador.
O Comité de Seguridade e Saúde comprométese a cumprir o diposto no artigo 22.4 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.
A adscrición a estas prazas será provisional, debéndose revisar segundo o prazo previsto no informe da Unidade de Prevención de Riscos-Medicina Preventiva, ou cada 12 meses en tódolos casos, e previamente a cada convocatoria de Acoplamentos Internos. Non se poderá desprazar a unha persoa do seu acoplamento por motivos de saúde a non ser que cesen os motivos polos que se fixo dito acoplamento.
A Dirección realizará unha comunicación inicial de prazas non reservadas por propietarios e as variacións que se produzan serán comunicadas nas reunións oridnarias do Comité.
Antes de proceder á convocatoria de Acoplamentos Internos, o Comité de Seguridade e Saúde Laboral xunto cao Xunta de Persoal coñecerá as solicitudes existentes para acoplamentos por motivos de saúde e as prazas ofertadas a coplamentos internos, procedendo a harmonizar os dous procesos co tratamento prioritario dos acolamentos por motivos de saúde. A Dirección coa Xunta de Persoal determinará unhas prazas vacantes destinadas a acoplamentos temporais por motivos de saúde, asi sinaladas no acoplamento interno.
Asemade, estudiaranse as prazas que vaian quedando vacantes co fin de poder sinalalas do mesmo xeito no acoplamento interno.
Se o traballador se atopa nalgunha das seguintes situacións:Enterada a Dirección destas circunstancias procederá ó cambio de posto de traballo ou adecuación ó mesmo do devandito traballador, comunicándollo ó Comité de Seguridade e Saúde Laboral e os Delegados de prevención, no prazo máis breve posible, e tratándose na primeira reunion que se celebra.

Tramitación de solicitudes.
O traballador presentará no rexistro do centro e dirixidas á Dirección, Delegados de Prevención e Comité de Seguridade as solicitudes para participar no acoplamento por motivos de saúde consonte ós modelos oficiais, xuntando toda a documentación que crea oportuna, especialmente os informes médicos que acrediten a patoloxía que padece.

A Dirección solicitará avaliación da solicitude ó Facultativo da Unidade de Prevención de Riscos-Medicina Preventiva, quen poderá solicitar toda aquela documentación adicional que crea necesaria, procedendo ó recoñecemento médico do solicitante e/ou solicitando un recoñecemento doutros especialistas (psiquiatras, traumatólogos, etc...) se o cre necesario.

Avaliado o paciente, o facultativo evacuará á Dirección un informe no que conste:
* Avalación da capacidade do traballador para realizar as tarefas propias do seu posto de traballo.
* Tipo de traballo ou tarefa que o traballador non debe realizar
* Recomendacións médicas axeitadas á patoloxía do traballador en relación ás funcións do posto de traballo a realizar.
* Prazos de revisión do proceso.

A Dirección, coñecidos os informes anteriores, ofertará ó traballador a opción de elixir entre as prazas nas que se pode acoplar ou continuar no seu actual posto de traballo, e procederase, se é o caso, a adscribir provisionalmente (pendente de ratificación polo Comité de Seguridade) ó traballador, comunicándolle por escrito a decisión tomada. Asemade, exporá a solicitude, conclusións da Unidade de Prevención de Riscos-Medicina Preventiva e a súa resolución na seguinte reunión do Comité de Seguirdade e Saúde Laboral. Nesta reunión decidirase sobre a conversión da adscrición en definitiva ata a data fixada para a súa revisión, ou cumprimento dos 12 meses ou a convocatoria de acoplamentos internos.

O procedemento de acoplamento por motivos de saúde iniciarase no Hospital Comarcal Valdeorras, por resolución da Dirección Xerencia publicada nos taboleiros de anuncios, na mesma determinarase un prazo inicial de presentación de solicitudes. Para as solicitudes presentadas neste prazo non rexerá o criterio de prioridade temporal. A partir do remate do devandito prazo admitirase a presentación de solicitudes de xeito permanente, rexendo entre elas o criterio de prioridade temporal.

A Dirección ou a Xunta de Persoal, poderán instar á revisión das presentes bases de actuación anualmente, consonte as necesidades detectadas na súa implementación no HCV.
Comentarios (0) - Categoría: acoplamentos Internos HCV - Publicado o 01-02-2007 12:06
Queres comentar ou preguntar algo?
Chuza! Meneame
NESTA WEB XA NON ATENDEMOS. SE QUERES PREGUNTAR ALGO OU ALGUNHA INFORMACIÓN, DIRÍXETE Á NOVA WEB: www.cig-saude.org/OBARCO
Nome:
Mail: (Non aparecerá publicado)
URL: (Debe comezar por http://)
Comentario ou pregunta (que non sexa repetida):

(Escribe o código. Copia o texto por se non entra á primeira)
© by Abertal


free web counterO Tempo no Barco de Valdeorras - Predición a 7 días e condiciois actuais.


Estadisticas Gratis
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0