CIG-Saúde O Barco








Telf: 988 339112






















Perfil de Facebook de Cig-saúde O Barco.














BLOGS E WEBS DOUTRAS COMARCAS E ÁMBITOS DE CIG-SAÚDE














OUTRAS LIGAZÓNS INTERESANTES

















cig-saude o barco
h.obarco@cig-saude.org
 DESTACADOS
 CATEGORÍAS
 FOTOS
 ANTERIORES
 ARQUIVO
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 PARA SABER MÁIS

modificacion convocatorias
o SERGAS mándanos a resolución pola que modifica as resolucións das convocatorias de OPE de facultativo para deste xeito dar carácter legal do exterminio a prazos da nosa lingua. Esta de abaixo é o texto ítegro enviado por eles:

RESOLUCIÓN Do 25 DE XUÑO DE 2009 DA XERENCIA DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE POLA QUE SE MODIFICAN AS RESOLUCIÓNS DA SECRETARÍA XERAL DO SERVIZO GALEDO DE SAÚDE DO 11 DE DECEMBRO DE 2008 POLAS QUE SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O INGRESO NAS CATEGORIAS DE PERSOAL LICENCIADO SANITARIO DO ORGANISMO.

Por varias resolucións da Secretaria Xeral do Servizo Galego de Saúde do 11 de decembro de 2008 (DOG Nº 247, do 22 de decembro), convocouse concurso-oposición para la categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades, médico de urxencias hospitalarias, médico de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria, farmacéutico de atención primaria, odontólogo de atención primaria e médico coordinador do 061.

Entre os exercicios da fase de oposición que se establecen no Anexo III das devanditas resolucións, figura un exercicio sobre o contido da parte común do programa (temas un a oito, inclusive), que de conformidade co establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, se realizará exclusivamente en lingua galega.

Por outra banda, e respecto ao o exercicio de coñecemento da lingua galega, non se contempla a exención da súa realización para o aspirantes que estean en posesión do Celga 4, ou equivalente debidamente homologado, prevíndose tan só a exención deste exercicio para os aspirantes da quenda de promoción interna.

A Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, modifica a redacción do devandito artigo 35 e na disposición transitoria única establece a aplicación da liberdade de elección da lingua galega e castelán nos procesos selectivos en curso respecto dos exercicios que aínda non estean realizados.

De conformidade co anterior, e tendo en conta que a realización dos exercicios da fase de oposición para o ingreso nas citadas categorías está previsto para o vindeiro 27 de xuño de 2009, procede adaptar o Anexo III das devanditas resolucións á nova redacción do artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo.

Este centro directivo, en uso da competencias atribuídas polo Decreto 311 /2009, do 28 de maio, polo que se establece la estrutura orgánica dos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde,


RESOLVE:

Primeiro.- Modificar o parágrafo 1 da Base Sétima das resolucións da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 11 de decembro de 2008 (DOG nº 247, de 22 de decembro), polas que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades, médico de urxencias hospitalarias, médico de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria e odontólogo de atención primaria, que terá a seguinte redacción:

1.- Para o acceso á categoría convocada, os/as aspirantes da quenda de promoción interna estarán exentos de realizar o exercicio sobre o contido da parte común do programa (temas un a oito, ambos inclusive).

Segundo.- Modificar o Anexo III das resolucións da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 11 de decembro de 2008 (DOG nº 247, de 22 de decembro) polas que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades, médico de urxencias hospitalarias, médico de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria, farmacéutico de atención primaria, odontólogo de atención primaria e médico coordinador do 061, que terá a seguinte redacción:

ANEXO III

1º Exercicio (eliminatorio):
Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 100 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 10 preguntas de reserva, de supostos prácticos sobre o contido da parte específica do programa do Anexo V, e directamente relacionados coa actividade específica dos centros, nun prazo máximo de 180 minutos.
Este exercicio será valorado de 0 a 50 puntos.
As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
Para superar este exercicio deberá alcanzarse unha puntuación do 50% do valor do mesmo.
2º Exercicio (obrigatorio non eliminatorio):
Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, sobre o contido da parte común do programa do Anexo V (temas un a oito, inclusive), nun prazo máximo de 15 minutos.
Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos.
As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.
3º Exercicio (obrigatorio non eliminatorio):
Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, mediante o cal se evidencie o coñecemento por parte dos aspirantes da lingua galega, nun prazo máximo de 15 minutos.
Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos.
As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas co cuarto do valor asignado á contestación correcta.

Estarán exentos da realización deste exercicio os aspirantes que acrediten posuír o Celga 4, ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia (curso de perfeccionamento de galego, de conformidade co establecido na disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega), aos que se lles asignarán 5 puntos.


Podedes consultar esta resolución unha vez publicada premendo aqui.
Comentarios (0) - Categoría: OPE SERGAS - Publicado o 25-06-2009 18:25
Queres comentar ou preguntar algo?
Chuza! Meneame
NESTA WEB XA NON ATENDEMOS. SE QUERES PREGUNTAR ALGO OU ALGUNHA INFORMACIÓN, DIRÍXETE Á NOVA WEB: www.cig-saude.org/OBARCO
Nome:
Mail: (Non aparecerá publicado)
URL: (Debe comezar por http://)
Comentario ou pregunta (que non sexa repetida):

(Escribe o código. Copia o texto por se non entra á primeira)
© by Abertal


free web counter



O Tempo no Barco de Valdeorras - Predición a 7 días e condiciois actuais.


Estadisticas Gratis