CIG-Saúde O Barco
Telf: 988 339112


Perfil de Facebook de Cig-saúde O Barco.


BLOGS E WEBS DOUTRAS COMARCAS E ÁMBITOS DE CIG-SAÚDE


OUTRAS LIGAZÓNS INTERESANTES

cig-saude o barco
h.obarco@cig-saude.org
 DESTACADOS
 CATEGORÍAS
 FOTOS
 ANTERIORES
 ARQUIVO
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 PARA SABER MÁIS

orde de confección de nóminas 2010
Sae publicada hoxe no DOG a orde de confección de nóminas para o ano 2010.
podedes vela picando aquí
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 20-01-2010 11:50
Queres comentar ou preguntar algo?
Decreto estatutarización
DECRETO DE ESTATUTARIZACIÓN DA LEI 17.


Na reunión da Mesa Sectorial celebrada o dia 17 de decembro de 2009, o SERGAS aprobou o decreto de integración no réxime estatutario das/os funcionarias/os da Lei 17/1989. A CIG-SAÚDE non apoio o devandito Decreto dado que a Admón non recolleu ningunha das alegacións que presentamos.

A CIG-SAÚDE amosamos a nosa desconformidade con este Decreto por se discriminatorio e lesivo para o persoal, fronte ao resto dos Decretos de integración negociados con anterioridade na M.S

Estas son as alegacións que presentamos e que foron rexeitadas pola Admón:

■Que no ámbito de aplicación se incluíse ao persoal funcionaria/o de carreira que presta servizo na Consellaría de Sanidade e no SERGAS.
■Que coa resolución da integración se lles expedira o nomeamento estatutario no que se detallara a categoría, destino e ámbito territorial.
■Que o nivel do complemento de destino sexa igual ao do persoal estatutario. Os niveis mínimos serán:
Grupo A1 = Nivel 24
Grupo A2 = Nivel 22.

■Carreira profesional: non se recolle en que data serán efectivos os efectos eco- nómicos do recoñecemento dos graos de carreira.
■A Admón segue a manter a disposición adicional terceira.

O devandito Decreto sairá publicado no DOG nun prazo aproximado de 6 meses, con posterioridade sairá publicada a Orde de integración para que o persoal, voluntariamente, poida accede ao réxime estatutario.
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 18-12-2009 10:32
Queres comentar ou preguntar algo?
instruccións SERGAS sobre persoal ante a gripe A
Instrución: 10/2009
Asunto: Medidas en materia de persoal como consecuencia da pandemia de Gripe A
Orixe: Xerencia do Servizo Galego de Saúde
Ámbito: Institucións Sanitarias do Servizo Galego de Saúde.
Data: 21 de setembro de 2009

Ante a situación xerada pola pandemia da gripe A é previsible que se presenten problemas para atender á carga asistencial co persoal dispoñible nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, A esta problemática engadiríase, ademais, a incidencia entre dito persoal da propia enfermidade.
Con tales premisas resulta preciso, por unha parte, e en primeiro lugar, adoptar medidas especiais en materia de saúde laboral; por outra, expoñer o elenco de medidas de ordenación de persoal que podería ser preciso adoptar nas institucións, sempre con carácter extraordinario e transitorio, ante unha situación de indispoñibilidade de recursos humanos.
A esa finalidade resposta a presente instrución, coa que se pretende ademais que todos os axentes implicados conten cunhas liñas xerais de actuación previamente tratadas na Mesa Sectorial, públicas e debidamente difundidas; desta forma procúrase evitar incertezas e disparidade de criterios básicos de actuación nas institucións sanitarias.
Con este mesmo ánimo a instrución ratifica a garantía da participación dos órganos de
representación do persoal, e impulsa canais de comunicación e información para que a presente instrución, e as medidas que se adopten consonte ao previsto na mesma, cheguen ao coñecemento de todos os colectivos implicados.
Por todo o anteriormente exposto estímase procedente ditar as seguintes

INSTRUCIÓNS


Primeira.- Obxecto

A presente instrución ten por obxecto:
a) Definir as medidas de protección do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde fronte á situación de pandemia da gripe A, especialmente daquel persoal que presente factores de risco de sufrir unha gripe complicada.
b) Incorporar o elenco de medidas que, en materia de persoal, poden resultar precisas para garantir que en todas as fases da pandemia se poida dispoñer dos recursos humanos necesarios para facer frente á carga asistencial, así como para evitar un agravamento da situación pandémica como consecuencia do incremento das baixas laborais do persoal das instituciones sanitarias do Servizo Galego de Saúde.
c) Garantir a participación dos órganos de representación do persoal, nos termos previstos na normativa xeral e a propia do Servizo Galego de Saúde.
d) Establecer canais de comunicación e información para que a presente instrución, e
as medidas que se adopten consonte ao previsto na mesma, cheguen de forma rápida e veraz ao coñecemento dos axentes implicados.

Segunda.- Carácter das medidas.


As medidas relacionadas nos puntos 6 a 9 terán carácter excepcional e somente poderán adoptarse vinculadas a unha declaración de medidas especiais en materia de saúde pública.
Con todo, de producirse un problema de imposibilidade de respostar á carga asistencial derivada da incidencia da enfermidade nun ámbito determinado inferior ao de Xerencia da institución sanitaria, o órgano superior de dirección da mesma poderá, previa autorización dos órganos competentes da Conselleria de Sanidade, adoptar as medidas antes relacionadas.
Ditas medidas terán carácter transitorio, e unha vez adoptadas estenderanse durante o tempo que resulte indispensable.

Terceira.- Adopción e impulso das medidas (competencia).


As medidas que incorpora a presente instrución adoptaranse polo órgano que teña atribuida a competencia consonte á normativa vixente.
Cando, pola evolución da situación, se considere preciso impulsar unha medida que exceda do propio ámbito competencial, realizarase unha proposta motivada ao órgano competente.

Cuarta.- Identificación dos recursos dispoñibles e dos recursos adicionais que poidan requirirse nos diferentes ámbitos en función de como evolucione a situación.


Os órganos directivos das institucións sanitarias identificarán os recursos dispoñibles e os recursos adicionais que poidan requirirse nos diferentes ámbitos, unidades e servizos, en función da evolución da situación da pandemia, con especial atención a aqueles servizos ou unidades susceptibles de asumir una maior carga asistencial por razón da pandemia.
Adoptaranse tamén as medidas precisas para a actualización e posta ao dia dos rexistros ou listaxes de persoal (basicamente dos mecanismos para a súa localización en caso de necesidade).

Quinta.- Saúde laboral.


Entre outras medidas adoptaranse con carácter xeral as seguintes:
-Vacinación:
A vacinación será voluntaria.
Recoméndase que o persoal que traballe en unidades onde se atenden pacientes con infección tipo gripe (ITG) estean vacinados da gripe estacional e no seu momento da gripe A (H1 N1).
Apélase á responsabilidade e profesionalidade de todo o persoal do Servizo Galego de Saúde para atender a estas recomendacións precedentes.
-Información e formación:
As/os traballadores sanitarios dedicados á atención destes pacientes deben recibir información e formación sobre o modo de transmisión e un adestramento adecuado sobre as precaucións para a prevención da infección.
Recoméndase revisar e actualizar os plans de formación, incorporando formación específica en prevención da infección, hixiene de mans e utilización correcta dos equipos de protección individual. O persoal que sexa vinculado con carácter temporal durante o período da pandemia,
deberá ser informado, no momento da súa incorporación, das medidas de protección persoaL
-Medidas de protección. Equipos de protección individual (EPI):
Os EPI deberán utilizarse cando existan riscos para a seguridade ou saúde dos traballadores que non puidesen evitarse ou limitarse suficientemente
por medios técnicos de protección colectiva ou mediante medidas, métodos ou procedementos de organización do traballo.
A selección e uso dos EPI realizarase consonte ás recomendacións establecidas polas autoridades sanitarias ao respecto, coas adaptacións pertinentes no caso de que así o determinen de ser necesario os resultados das avaliacións específicas de riscos.
-Traballadores con factores de risco de ter unha gripe complicada:
Estableceranse medidas específicas adicionais para as traballadoras embarazadas e para aqueles/as profesionais con factores de risco de sufrir unha gripe complicada. (Anexo II).

Sexta.- Selección temporal.

Considéranse os sistemas e procedementos de selección de persoal temporal do organismo (Listaxes elaboradas consonte o pacto de selección temporal do 24 de maio de 2004) como instrumento de primeiro nivel, á hora de satisfacer os requirimentos de incorporación de novos efectivos ás institucións sanitarias, coa finalidade de garantir a continuidade asistencial.
Entre outras medidas, poderanse ter en conta -logo do seu tratamento, de ser o caso, na comisión central de seguimento do Pacto de vinculacións temporais- as seguintes:
- Con carácter previo á adopción doutras actuacións, poderanse prorrogar os nomeamentos eventuais arestora en vigor, formalizados para a cobertura dos periodos de vacacións estivais do persoal de cadro (bloques de vacacións -en principio de ata catro meses, entre xuño e setembro-), ata a duración máxima establecida para este tipo de vinculacións (seis meses).
- Co obxecto de priorizar as necesidades e de posibilitar a máis axeitada distribución dos recursos no conxunto dos centros e áreas sanitarias en relación co avance da pandemia, poderase centralizar a xestión das listaxes de selección temporal para as categorías que se determinen.
- Caberá axilizar e simplificar os procesos de incorporación automática de novos aspirantes a nomeamentos temporais, previstos na normativa de aplicación, reducindo os procedementos de baremación á valoración da formación académica destes aspirantes.
- Analizarase o mellor xeito de garantir a operatividade das listaxes especlais nas
Unidades críticas (áreas especiais de UCI-Reanimación, Hemodiálise ...), priorizando
estas listas sobre as listaxes xerais.
- Estudarase a realización de formación específica para as áreas especiais, en
previsión de que non se dispoña de persoal ou aspirantes cos requerimentos precisos.
- Valorarase a suspensión das penalizacións previstas na normativa (agás as motivadas por incumprimentos graves dos aspirantes) durante o tempo necesario.
- Nas categorías nas que exista un maior déficit de profesionais, poderase autorizar a realización de nomeamentos, mediante as listas de promoción interna temporal, das persoas que fosen excluidas destas listaxes por non acreditar no seu momento dous anos en servizo activo como persoal fixo.

Sétima.- Permisos e licenzas.

Poderase motivadamente proceder á denegación, suspensión ou revogación das autorizacións de desfrute de vacacións, licenzas e permisos. Na definición dos criterios para aplicar estas medidas contarase coa participación dos órganos de representación do persoal.
As vacacións que polas causas expresadas non puideran ser desfrutadas polo profesional serán obxecto de desfrute posterior, mesmo fóra do ano natural.
Igualmente, as licenzas e permisos, atendendo á natureza concreta das mesmas, serán obxecto, no seu caso, de posterior desfrute.
O desfrute efectivo das vacaciones, licenzas e permisos concedidos ou que se vaian conceder quedará subordinado á capacidade de resposta ás necesidades asistenciais derivadas da incidencia da enfermidade en cada ámbito determinado.

Oitava.- Xornada de traballo e descansos.

As disposicións relativas a tempo de traballo e rexlme de descansos contidas na sección 1ª do capitulo X do Estatuto Marco, e nas disposicións, acordos e pactos de desenvolvemento, poderán ser suspendidas de conformidade co que establece o
artigo 59 do referido texto normativo.

Novena.- Mobilidade.

As medidas de mobilidade que resulte necesario adoptar como consecuencia da pandemia rexeranse, de entrada, polo principio de voluntariedade. Porén, polo tempo que resulte indispensable, as Xerencias poderán utilizar as facultades de reordenación e mobilidade inherentes ao feito de que o persoal está legalmente adscrito á área sanitaria, con independencia do destino adxudicado nos procesos de selección e
provisión, fixa ou temporal, e do ámbito de prestación que figure no seu nomeamento.

Décima.- Participación dos órganos de representación.

Con independencia do carácter excepcional e transitorio das medidas de ordenación de persoal que poden adoptar as Xerencias, a súa aplicación contará coa participación dos órganos de representación do persoal, nos termos previstos na normativa xeral e a propia do Servizo Galego de Saúde.

Decimoprimeira.- Seguimento e comunicación.

Os órganos directivos das institucións sanitarias establecerán as canles de comunicación e participación precisas para que esta instrución, e as medidas que se adopten na súa aplicación, cheguen a coñecemento de todos os axentes implicados (mandos intermedios, xuntas de área, comisións de centro, comités de seguridade e
saúde, profesionais ... ).

Decimosegunda.- Empresas externas.

Os órganos directivos das institucións sanitarias comunicarán as instrucións precisas para que as empresas que desenvolvan a súa actividade no centro adopten as súas propias medidas para facer fronte á situación de pandemia e garantan a continuidade da súa prestación, con especial atención a aqueles servizos que se consideran esenciais (como é o caso da limpeza). Igualmente, os órganos directivos velarán polo cumprimento das ditas instrucións.

Decimoterceira.- Outras medidas

A presente intrución non exclúe a adopción no futuro, en función de cómo evolucione a situación, doutras medidas en materia de persoal.

Decimocuarta.- Anexos

Como Anexo I da presente instrución figura unha relación dos preceptos máis relevantes que amparan a adopción das medidas previstas. (que non publicamos neste artigo por ser moi ampla)
Como Anexo II incorpórase unha relación de medidas especificas de protección das
traballadoras embarazadas e das/os profesionais con factores de riscos que aumentan a probabilidade de padecer unha gripe complicada.


ANEXO II
PROTECCIÓN DOS TRABALLADORES/AS CON FACTORES DE RISCO QUE AUMENTAN A PROBABILlDADE DE TER UNHA GRIPE COMPLICADA ANTE A EXPOSICiÓN LABORAL AO VIRUS DA GRIPE A(H1 N1)v


Segundo os criterios da Dirección de Saúde Pública e Planificación, os factores de risco que aumentan a probabilidade de ter unha gripe complicada son:
embarazo (especialmente no 2° e 3° trimestre), enfermidades cardiovasculares crónicas (excluíndo a hipertensión), asma moderada-grave persistente (adultos: Ter precisado tratamento nos últimos 3 anos), outras enfermidades respiratorias crónicas (que inclúe displasia broncopulmonar e fibrose quística), diabete mellitus tipo I e tipo II con tratamento farmacolóxíco, insuficiencia renal moderada-grave, hemoglobinopatías e anemias moderadas-graves, asplenia, enfermidade hepática crónica avanzada, enfermidades neuromusculares graves, inmunodepresión (incluida a orixinada polo VIH, fármacos ou receptores de transplantes), obesidade mórbida, ter menos de 18 anos de idade e tratamento crónico con aspirina, para evitar a síndrome de Reye.
Como estes factores poden variar a medida que se teñan máis datos da enfermidade, consulte a web para comprobar a relación actualizada.

RECOMENDACIÓNS XERAIS PARA TRABALLADORES/AS ESPECIALMENTE SENSIBLES
Os/As traballadores/as especialmente sensibles ao risco de exposición laboral ao virus da gripe A(H 1N1)v serán aqueles que teñan algún dos factores de risco que aumentan a probabilidade de ter unha gripe complicada.
Neste casos, considerando a información dispoñible ata o momento así como a inexistencia no momento actual dunha vacina eficaz fronte ao virus da gripe A (H1 N1)v, recoméndase as seguintes medidas:
1. Extremar as medidas hixiénicas xerais e específicas con fins preventivos (medidas de precaucións estándar e de transmisión respiratoria por pingas) en todos os postos de traballo.
A protección das mucosas nasofarínxea e conxuntiva así como a hixiene de mans son os elementos craves para o control da infección e deben ser priorizados.
2. O establecemento e adopción de medidas de contención que reduzan a exposición por parte das xerencias das II.SS. do Servizo Galego de Saúde.
Exemplos: medidas relativas a garantir o cumprimento das medidas hixiénicas - incluíndo as de hixiene respiratoria-; métodos ou procedementos de organización do traballo; medidas seguras de manipulación e transporte de mostras; medidas de protección colectivas ou, no seu defecto, de protección individual; información aos traballadores/as; etc.
3. O uso dos equipos de protección individual (EPI) para a realización de tarefas que impliquen exposición laboral a este risco. Nestes casos seguiranse as recomendación s establecidas polas autoridades sanitarias ao respecto, coas adaptacións pertinentes no caso de que así o determinen de ser necesario os resultados das avaliacións específicas de ríscos.
En todo caso, a protección respiratoria mínima recomendada para estes traballadores/as especialmente sensibles cando sexa necesario o seu uso será FFP2.
4. A restrición de tarefas que supoñan realizar operacións consideradas de especial risco por xerar bioaerosois. As UPPRL elaborarán un listado de postos de traballo que poidan ter este tipo de exposicións.
Operacións consideradas de especial risco por xerar bioaerosois: manobras de reanimación, intubación, toma de mostras respiratorias, ventilación manual, aspiración nasofarínxea, broncoscopia, nebulizacións, indución do esputo, fisioterapia torácica, coidados de traqueotomía ou cirurxía e procedementos post mortem con instrumentos a alta velocidade, entre outras.
5. Cando a adopción das medidas de contención necesarias non resultase posible ou estas non resultasen suficientes, procederase á reasignación de tarefas ou, de non ser posible, á reubicación do persoal con factores de risco que aten da urxencias pediátricas ou que realice actividades de asistencia sanitaria nas consultas de pediatria de Atención Primaria, dado a dificultade de garantir a utilización dos elementos de protección de barreira por parte dos nenas e nenas.
Este cambio de pasto ou de funcións realizarase conforme aos criterios establecidos ao respecto na "Orde do 16 de setembro de 2008 pola que se establece o procedemento para a adaptación de postas e condicións de traballo por razóns de protección da saúde e da maternidade nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde".
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 25-09-2009 13:11
Queres comentar ou preguntar algo?
aclaraciois sobre LDs
Estannos a entrar moitas preguntas sobre o disfrute de LDs por parte do persoal eventual, polo que entendemos que cecais cumpra aclarar o disfrute neste concepto.
Os permisos por LD veñen regulados no acordo de concertación social no seu punto 4.

O punto 4.1 dí textualmente:

O persoal incluído no ámbito de aplicación deste acordo terá dereito a desfrutar 9 días ó ano de permiso retribuído por asuntos propios, cando a prestación de servicios abarque os doce meses do ano natural. Nos supostos de que a prestación de servicios sexa inferior, os días de libre disposición calcularanse de xeito proporcional, a razón de 1 día por cada período de 40 días naturais de servicio ininterrompido, redondeándose por exceso a fracción que se puidera producir.

Isto quere decir que ten dereito todo o persoal que traballe durante todo o ano ou parte del para o SERGAS e que corresponde 1 LD por cada 40 dias calculándose por exceso (unha persoa que teña 41 dias de traballo ten dereito a 2 LDs).
Pero coidado, isto non significa que conleve reducción de xornada que tamén ben definida no Acordo de Concertación e marca un determinado número de horas a realizar en base ós días de contrato e de noites, no acordo tedes fórmulas para o cálculo da xornada que vos corresponde na que xa van deducidas as vacaciois e os LDs é decir o resultado daravos as horas efectivas a realizar (os días de asuntos propios ?enfermidade dun familiar, fallecemento, etc,? compútanse como xornada realizada).
Alguna vez temos visto que se lle plantexa ó persoal que non pidan LDs posto que a xornada que realizan xa se axusta á establecida, é opción do persoal aceptar isto sen mais ou exercer o seu dereito de disfrutar os LDs que lle coresponda cando lle interese a él e non á Xerencia de turno.
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 25-08-2009 13:24
Queres comentar ou preguntar algo?
Prestación anual por filla/o a cargo
Prestación anual filla/o menor a cargo. 2009

Persoas beneficiarias:
 Persoas que teñan ao seu cargo crianzas menores de 3 anos na data de 1 de xaneiro de 2008 (con data de nacemento entre o 2-1-2006 e o 1-1-2009, inclusivos) e que, por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2007 nin elas nin ningún dos/as membros da unidade familiar estivesen obrigadas a presenta-la declaración do IRPF.
 No caso de crianzas adoptadas ou acollidas entre o 31 de decembro de 2007 e o 31 de decembro de 2007, a prestación poderase conceder durante os tres anos posteriores á data da inscrición no Rexistro Civil ou, cando esta non sexa necesaria, a partir da data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.
 Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio, o pai/nai que teña a custodia dos fillos.
 Persoas estranxeiras que residan na Galiza, sempre que cumpran as condicións da Lei sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros e a súa integración social e os requisitos establecidos na presente norma, e tiveran a condición de contribuíntes.

»Quedan excluídas:
 As unidades familiares nas cales os seus ingresos considerados de forma individual ou conxunta, segundo a opción de tributación elixida, superasen no exercicio 2007 os 22.000 ?, sumadas a parte xeral e especial da declaración do IRPF.
 Pais e nais privadas da patria potestade , ou se a tutela ou garda fora asumida por unha institución pública.

■ Requisitos:
 Residencia habitual na Galiza.
 Que na data da solicitude as/os nenas/os convivan coa persoa solicitante.

■ Contía da axuda:
Pagamento único de 360 ? por cada menor que a persoa solicitante teña ao seu cargo.

■ Documentación:
 Solicitude e anexos
 Fotocopia do DNI/NIF da persoa solicitante e do seu cónxuxe ou parella.
 Autorización para obter da AEAT e da Consellería de Facenda os datos de carácter tributario (anexo II)
 Fotocopia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada un dos fillos/as menores de 3 anos.
 Certificado de empadroamento do conxunto da unidade familiar.
 Copia da sentencia de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, se é o caso.
 Nos supostos de adopción ou tutela, copia do auto xudicial de adopción ou da resolución xudicial de constitución da tutela.
 Fotocopia da folla da cartilla de aforros na que figure o nº de conta ou, no seu defecto, certificación bancaria que indique expresamente que a persoa solicitante é titular da conta á que se refire.
 Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas por este mesmo concepto por calquera administración pública (anexo III).
Se a persoa solicitante recibira a prestación familiar por fillo menor a cargo no ano 2008 e non ten solicitadas nin concedidas outras axudas por este mesmo concepto, só terá que presentar a solicitude e copia do DNI/NIF, sempre e cando non se modificaran as circunstancias persoais, xurídicas e económicas determinantes do dereito á prestación. Neste caso poderá obterse a solicitude cuberta. As solicitudes que se presenten eliminando delas algún do proxenitores que figuraba o ano anterior, deberán estar acompañadas da xustificación documental:
 En caso de separación, copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, de ser o caso.
 No caso de parellas de feito, certificado de convivencia, que poderá substituírse por un informe dos servizos sociais do concello.
 En caso de falecemento, certificado de defunción ou copia da folla do libro de familia onde figure esta circunstancia.

■ Lugar de presentación:
 Delegacións Provinciais da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
 Por vía telemática: os solicitantes que teñan sido beneficiarios destas axudas no ano 2007, e non teñan variado as circunstancias determinantes do dereito á prestación. Para esta vía de presentación deberán posuir un certificado dixital.

Prazo de presentación:
Ata o 13 de Maio de 2009

descarga aquí a solicitude
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 14-04-2009 10:11
Queres comentar ou preguntar algo?
incompatibilidades
INCOMPATIBILIDADES. Lei 53/1984, DE 26 DE DECEMBRO. REAL DECRETO 598/1985, DE 30 DE ABRIL


Con data 11-02-08 a CIG-Saúde dirixiuse á Directora de Función Pública Galega solicitándolle información refente ao procedemento que establece a Consellaría da Presidencia para conceder a compatibilidade co desempeño de actividades privadas ao persoal facultativo do Servizo Galego de Saúde.

Con data de rexistro de saída 2-03-09 a Directora Xeral de Función Pública de Galiza enviounos o informe solicitado pola CIG-SAÚDE. Segundo o que se recolle no devandito informe, o procedemento a seguir é:

Procedemento: Requisito previo e imprescindible para o seu exercicio.

Recoñecemento previo da compatibilidade para o exercício da actividade privada, tanto sexa por conta propia ou allea.

Renuncia expresa ao complemento específico cando este supere o 30% das súas retribucións básicas, excluídos os trienios.
Analizarase se existe colisión de horarios entre a actividade pública e privada que solicita compatibilizar. Se a actividade pública supera as 30hs semanais, o exercício da súa actividade privada non poderá ser superior ás 20hs semanais.

Non pode existir colisión de intereses entre a actividade pública e a privada que pretende compatibilizar, isto é, a actividade privada non pode estar relacionada directamente coas actividades que desenvolve no sector público, nin prestar asistencia a persoas ás que se estea obrigado a atender por razón do posto público.

A Consellería de Sanidade debe emitir un informe preceptivo sobre a solicitude da compatibilidade. Con posterioridade a Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza emitirá a resolución coa autorización ou denegación da compatibilidade para desempeñar actividades privadas.

A Consellería de Presidência, Administración e Xustiza notificará ao Ministério de Administracións Públicas para a súa inscrición no Rexistro Central de Persoal ,os recoñecementos de compatibilidade asi como as denegacións.

E responsabilidade de cada persoa a solicitude da compatibilidade.

CIG-SAÚDE SOLICITA QUE A CONSELLERÍA DE SANIDADE CUMPRA O PROCEDEMENTO ESTABLECIDO NA LEXISLACIÓN VIXENTE PARA A TRAMITACIÓN DOS EXPEDIENTES DE INCOMPATIBILIDADE DAS/OS TRABALLADORAS/ES PÚBLICOS
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 06-04-2009 12:58
Queres comentar ou preguntar algo?
días inhábiles ano 2009
Publícase hoxe no BOE o calendario oficial de días inhábiles do 2009. Podedes consultalo premendo aqui.

Os días inhábiles do 2009 en Galiza, aparte dos domingos, son estes:
1 e 6 de xaneiro.
19 de marzo.
9 e 10 de abril.
1 de maio.
25 de xullo.
15 de agosto.
12 de outubro.
7, 8 e 25 de decembro.

A estes haberá que engadir os días inhábiles locais nas localidades correspondentes.
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 09-12-2008 10:39
Queres comentar ou preguntar algo?
trienios interinos
Estatuto Básico do Empregado Público.
Reclamación Trienios Interinos.


O EBEP recoñece o dereito do funcionariado/ estatutario interino a cobrar os trienios correspondentes aos servizos prestados antes da entrada en vigor do EBEP, con efectos retributivos desde o 13 de maio de 2007 (data inicial de vixencia da Lei).
Despois de máis dun ano o SERGAS sigue sin abonar e facer efectivas as cantidades ao persoal.
Posteriormente, a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 13 de setembro de 2007 abriu a porta a que se poidan reclamar as contías dos trienios anteriores á entrada en vigor do EBEP, baseándose no principio de non-discriminación aos/ás traballadores/as temporais en relación con aqueles/as que teñen un vínculo de duración indefinida. Esta fundamentación baséase no Acordo marco sobre o traballo de duración determinada (que figura como anexo da Directiva 1999/70/CE do Consello, de 28 de xuño de 1999).

Estes antecedentes dannos argumentos para facer reclamacións individuais, co obxecto de que sexan retribuídos os servizos prestados como funcionario/a- estatutario/a interino/a nos cinco anos anteriores á data en que se presente a reclamación, que é o prazo de prescrición das débedas da Administración galega conforme á Lei de rexime financeiro e orzamentario de Galiza. O máis probábel é que as reclamacións sexan rexeitadas en vía administrativa, polo que haberá que esperar ao criterio dos diferentes xulgados do contencioso-administrativo.
Para máis información e proceder a facer a reclamación nas secións sindicais de CIG-SAUDE que conxuntamente coa asesoria xuridica iniciaran o proceso.
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 05-09-2008 16:30
Queres comentar ou preguntar algo?
GOBERNO GALEGO EXTINGUE AS FUNDACIÓNS PÚBLICAS HOSPITALARIAS
O Consello da Xunta aprobou o decreto sobre extinción de Fundacións públicas hospitalarias da Barbanza, Virxe da Xunqueira, Verín e O Salnés
Esta extinción será efectiva con data do 31 de decembro do 2008, e os orzamentos para o vindeiro ano 2009 xa se referirán aos 14 centros hospitalarios do Servizo Galego de Saúde e non a 10 e catro fundacións como ata agora
Este decreto culmina o proceso de eliminación das fundacións públicas Hospitalarias, coa conseguinte mellora para os profesionais e para a calidade da asistencia sanitaria

O Consello da Xunta de Galicia aprobou esta mañá o decreto de extinción das Fundacións Públicas Hospitalarias da Barbanza (en Ribeira), Virxe da Xunqueira (en Cee), Verín e a do Salnés (en Vilagarcía de Arousa). Este decreto culmina o proceso de desaparición destas fundacións coa conseguinte mellora para o cadro de profesionais e para a calidade da asistencia sanitaria ofertada á cidadanía. Redundará ademais, dun xeito moi importante nunha maior homoxeneidade do Sistema Público de Saúde de Galicia.

A extinción será efectiva con data do 31 de decembro do 2008. Por iso, a próxima lei de orzamentos de Galicia para o ano 2009 non estipulará os cartos destinados á saúde de xeito diferenciado a estas fundacións e referirase xa aos 14 centros hospitalarios que forman o Servizo Galego de Saúde, no canto dos dez centros e catro fundacións que recollían os orzamentos ata agora.

Para cada unha das fundacións que se van extinguir desígnase unha comisión liquidadora integrada por tres auditores de contas, que non estiveron vinculados a elas nos cinco anos anteriores.

Beneficios para o sistema público e os seus profesionais
Entre as vantaxes da integración como centros de xestión do Servizo Galego de Saúde destacan o sometemento dos centros a criterios uniformes de planificación e coordinación; a redución do gasto sanitario ao incorporar ao centro a plans conxuntos de adquisición e subministración de bens e servizos; garantir a concorrencia, publicidade e imparcialidade na contratación; someter os centros a criterios de control financeiro e orzamentario que se establecen para o resto de centros hospitalarios públicos; unificar a oferta de emprego público; consolidar o proceso de homologación das condicións de traballo do persoal; e unificar os cadros de persoal e réxime de xestión dos centros hospitalarios, mellorando a calidade asistencial.

Este decreto responde ao fracaso do modelo organizativo en que se situaron estas fundacións sanitarias de carácter asistencial que non alcanzaron os obxectivos de eficacia, eficiencia e mellora da calidade dos servizos inicialmente proposto ademais de impedir que os seus profesionais se puidesen desprazar ao Sistema Nacional de Saúde o que constitúe unha auténtica barreira profesional ao seu progreso laboral. O Servizo Galego de Saúde xa extinguira en 2006 a Fundación Foro Permanente Galego Iberoamericano da Saúde.
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 01-08-2008 13:46
Queres comentar ou preguntar algo?
plan de inspección sanitaria para o 2008
Orde que aproba o Plan de Insepcción Sanitaria para o 2008
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 22-05-2008 12:00
Queres comentar ou preguntar algo?
permisos electorais
Ante as próximas Eleccións Xerais, o SERGAS vén de enviar unha circular coas instruccións para a solicitude e concesión de permisos electorais, que pasamos a resumir:

1. Permisos a candidatas/os durante a campaña electoral. Terán dereito a un permiso que comezará ás o:oo hs do venres 22 de febreiro de 2008 e finalizará ás 24;00 hs do día 7 de marzo. De acreditaren a súa condición de interventoras/os ou apoderadas/os prorrogaráselles o dito permiso ata as 0:00 hs do día da votación, sempre que o comuniquen coa suficiente antelación.

Se ao/á traballador/a lle corresponde prestar servizos na quenda de noite inmediatamente anterior ao día 22, comezará o permiso ás 22 hs do día 21. Se tén que traballar na quenda de noite do día 7, rematará o permiso ás 8:00 hs do día 8.

2. Permisos a membros das mesas electorais, interventores/as e apoderados/os.

a. Aqueles/as traballadores/as que acrediten a súa condición de membro da mesa electoral teñen dereito a permiso retribuido de xornada completa o día da votación, e unha redución da xornada de traballo de cinco horas o día inmediatamente posterior. No caso de que algunha ou algún destes traballadores tivese que prestar servizos en quenda de noite na data inmediatamente anterior á de votación, mudaráselle a dita quenda, co obxecto de que poida descansar esa noite. De todos os xeitos, dado que o día de votación comeza ás 0:00 hs do día 9 de marzo, ao persoal que solicite o permiso en lugar do cambio de quenda da noite inmediatamente anterior, autorizaráselle aquel con efectos dende as 22 hs do día anterior. Nos mesmos termos, deberá facilitarse o cambio de quenda de noite ou ben o permiso aos suplentes que acrediten a súa asistencia á constitución da mesa.

b. As/os traballadores que acrediten a súa condición de apoderados teñen dereito a un permiso retribuido durante o día de votación, se non disfrutan nese día de descanso semanal.

3. Permiso o día da votación. O persoal ao servizo do SERGAS que no día das eleccións non disfrute do seu descanso semanal, terá dereito a un permiso retribuido de ata catro horas libres para exercer o seu dereito ao voto, sempre que a súa quenda de traballo coincida, polo menos en catro horas, co tempo no que permanecerán abertas as mesas eletorais.


Este é un resumo da circular do SERGAS, se tedes algunha dúbida, preguntádenos no local sindical ou polas vías habituais.
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 19-02-2008 13:32
Queres comentar ou preguntar algo?
orde nóminas 2008
Publícase hoxe a orde de nóminas para o ano 2008. Podedes consultala aqui.

Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 22-01-2008 09:59
Queres comentar ou preguntar algo?
ACORDO RESIDENTES - MIR
Resolución que publica o ACORDO da Retribución da Atención Continuada do persoal en formación
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 09-01-2008 17:40
Queres comentar ou preguntar algo?
cálculo de xornada SERGAS
agora que estamos chegando a final de ano, detectamos que moito persoal ten problemas para facer o seu cómputo de xornada, deixámosvos as fórmulas que tedes que aplicar para sabelo, están extraidas do acordo de concertación social.

Para o persoal que está en quenda diurna (mañás ou tardes) a xornada a aplicar é de 1624 horas

parao persoal que fai noites a xornada calcúlase según táboa do acordo de concertación, podédelo ver na páxina 10 do documento enlazado.


Se teis traballado todo ano en quenda diurna e fixeche algunha noite por calquera circunstacia puntual, aplicase a seguinte fórmula para o cálculo de xornada:

X= 1620-3N
Sendo X a xornada anual efectiva expresada en número de horas e N o número de
noites efectivamente realizado.

Se traballas menos do ano:

- nos contratos superiores a 31 dias aplícase a seguinte fórmula:

X = (1620*dias/326)- 3*N

nos contratos ata 31 dias a fórmula a aplicar é:

X=1624*Dias/326.

vacaciois e LDs aparte (proporción de 30 e 9 respectivamente sobre os 365 dias)

Por outra banda a liquidación de fín de contrato debe incluir o pago das horas de exceso de xornada e as vacaciois non disfrutadas.


Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 05-11-2007 15:40
Queres comentar ou preguntar algo?
polas 15.000 sinaturas,
onte iniciouse no parlamento por parte da CIG o proceso da iniciativa lexislativa popular contra o artigo da vergoña da Lei dos altos cargos, como xa anunciaramos anteriormente que se faría.

para a semana que ven esperamos dispoñer de follas de sinaturas para que podades estampar a vosa se non estades de acordo con esta cacicada que premia ós políticos, moitos deles postos a dedo por estar 2 anos ocupando un alto cargo.

Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 31-10-2007 17:49
Queres comentar ou preguntar algo?
CQC, plus altos cargos
xa está colgado no tubo "o aumentiño", que é a parodia do programa caiga quien caiga de tele5, sobre a Lei do plus dos altos cargos.
aquí vos queda.

Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 03-10-2007 11:49
Queres comentar ou preguntar algo?
concentración contra do plus dos altos cargos
como xa anunciamos estes dias, hoxe levouse a cabo unha concentración contra do plus dos altos cargos, diante de san caetano, nela participamos unhs 700 delegad@s de CIG segun la voz de galicia.

a anécdota da xornada foi a incorporación á manifa dun equipo do programa caiga quien caiga, que darán cobertura a nivel estatal da protesta, ca retranca habitual neles. (parece que emitirán as imaxes da protesta o próximo martes a partires da 10 da noite, para quen esté interesado).

Suso Seixo, Secretario Nacional de CIG, puxo fin ó acto informando ós presentes que de non recoler frutos positivos nas entrevistas cos partidos, levarase a cabo dende a CIG unha recollida de sinaturas para unha iniciativa lexislativa popular, co fin de derogar esta disposición.

fotomontaxe d@s compañeir@s de vigo


Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 26-09-2007 18:20
Queres comentar ou preguntar algo?
contra da cacicada (altos cargos) : concentración en san caetano
Día 26, ás 11:30, concentración na sede da Xunta en San Caetano en Santiago.

comunicado da CIG con respecto á lei dos altos cargos.

O pasado día 17 de setembro entrou en vigor a reforma da Lei da Función Pública Galega, aprobada no Parlamento Galego o día 17 de Xullo, e na cal se introduce un novo beneficio salarial para aqueles funcionarios e funcionarias que ocupen cargos públicos de libre designación ou diferentes cargos de representación institucional.

Mediante esta reforma amplíase en 3.000? o complemento de destino de 11721? ao que xa tiñan dereito a raíz da lei 2/1998, e amplíase tamén o colectivo de beneficiarios da mesma, incorporando a funcionarios que exerceran de alcaldes, deputados, senadores, cargos do poder xudicial e outros cargos de representación institucional, seguindo o modelo do Estatuto Básico do E.P. aprobado a nivel estatal e que xa no seu momento contara coa oposición da CIG.

Entendemos, dende a CIG, que o correcto sería aproveita esta reforma da Lei da Función Pública Galega para revisar á baixa o dereito que lles recoñecía a lei do 98 aos funcionarios públicos a consolidar un complemento de destino de mais de 11.000?, por ocupar un cargo público durante dous anos, en vez de aproveitar a reforma para, xustamente o contrario, incrementarlle dito plus en 3000?. Iso é o que nos entendemos que sería o xusto e racional.

Os funcionarios e funcionarias, cando ocupan un cargo público xa cobra o complemento de destino correspondente ao máximo nivel da Administración, o nivel 30. Teñen tamén establecido por lei a maneira de ir consolidando niveis cando desempeñan funcións de nivel superior ao seu. Non é polo tanto nin xusto, nin proporcionado, nin ético e si é claramente discriminatorio respecto dos outros funcionarios de carreira e todos aqueles cidadáns que non son funcionarios e que ocupan cargos públicos ou de representación institucional, consolidar un complemento salarial desa natureza e cantidade unha vez que dito funcionario ou funcionaria deixe o cargo e ate a súa xubilación

Desde a CIG, entendemos que esta forma de proceder é reflexo dunha visión elitísta da función pública, pola que se prima e se crea un corpo de elite que son os funcionarios que ocupan cargos públicos ou de representación institución co agravante que se fai con un custo importante para o erario público.


Diante deste feito que a CIG considera inxusto, discriminatorio e elitista, decidimos levar adiante diversos actos de protesta e proceder a manter reunión cos tres grupos parlamentarios par que procedan por lei a derrogar esta disposición adicional 17, así como a revisión da lei da Función Publica do 98, no que se refire a consolidación deste complemento.

Días 26, ás 11:30, concentración na sede da Xunta en San Caetano en Santiago.
Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 25-09-2007 17:11
Queres comentar ou preguntar algo?
ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS
nova táboa actualizada de permisos

Permiso por parto

Duración: 16 semanas ininterrompidas, ampliadas en dúas semanas máis no suposto de discapacidade do fillo e, por cada fillo a partir do segundo, nos supostos de parto múltiple.

Nos casos de parto prematuro e naqueles nos que, por calquera outra causa, o neonato deba permanecer hospitalizado a continuación do parto, este permiso ampliarase en tantos días como o neonato se atope hospitalizado, cun máximo de 13 semanas adicionais.

Condicións de aproveitamento:

o Distribución: O permiso distribuirase a opción da traballadora sempre que 6 semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto. No caso de falecemento da nai, o outro proxenitor poderá facer uso da totalidade ou, no seu caso, da parte que reste de permiso.

o Aproveitamento compartido (simultáneo ou sucesivo): Sen prexuízo das 6 semanas inmediatas posteriores ao parto de descanso obrigatorio para a nai, no caso de que ambos proxenitores traballen, a nai, ao iniciar o período de descanso por maternidade, poderá optar por que o outro proxenitor aproveitamento dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso posterior ao parto, ben de forma simultánea ou sucesiva co da nai. O outro proxenitor poderá seguir aproveitando do permiso de maternidade inicialmente cedido, aínda que no momento previsto para a reincorporación da nai ao traballo esta se atope en situación de incapacidade temporal.

Nos casos de aproveitamento simultáneo de períodos de descanso, a suma dos mesmos non poderá exceder das 16 semanas ou das que correspondan no caso de discapacidade do fillo ou de parto múltiple.

o Este permiso poderá aproveitarse a xornada completa ou a tempo parcial, cando as necesidades do servizo o permitan, e nos termos que regulamentariamente se determinen.


Observacións:

Supoñen innovación lexislativa a inclusión de supostos de ampliación de período para o caso de nacemento de discapacitado/prematuro/neonato hospitalizado.

Asemade, denótese que para o caso que aproveitamento compartido a incapacidade temporal da nai chegada a súa reincorporación non obriga á ?reversión? do tempo de permiso restante que estea nese momento aproveitando o pai, é dicir, este seguirá aproveitando da parte do permiso que lle foi cedida con independencia da saúde da nai.

Outra novidade supón a posibilidade da transferencia da licenza por maternidade nos matrimonios de mulleres, é dicir, a cónxuxe que non sexa a nai biolóxica, poderá aproveitar a parte da licenza de maternidade que non corresponda co descanso obrigatorio e que se podería transferir ao pai.

Permiso por adopción ou acollemento tanto preadoptivo como permanente ou simple

Duración: 16 semanas ininterrompidas, ampliadas en dúas semanas máis no suposto de discapacidade do menor adoptado ou acollido e por cada fillo, a partir do segundo, nos supostos de adopción ou acollemento múltiple.

Condicións de aproveitamento:

o Cómputo: á elección do traballador o prazo contará a partir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou a partir da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción sen que en ningún caso un mesmo menor poda dar dereito a varios períodos de aproveitamento deste permiso.

o Aproveitamento compartido: No caso de que ambos proxenitores traballen, o permiso distribuirase a opción dos interesados, que poderán aproveitalo de xeito simultáneo ou sucesivo, sempre en períodos ininterrompidos.

Nos casos de aproveitamento simultáneo de períodos de descanso, a suma dos mesmos non poderá exceder das 16 semanas ou das que correspondan no caso de adopción ou acollemento múltiple e de discapacidade do menor adoptado ou acollido.

o Este permiso poderá aproveitarse a xornada completa ou a tempo parcial, cando as necesidades de servizo o permitan, e nos termos que regulamentariamente se determine.

Desprazamento internacional previo:

o Este permiso poderase iniciar ate catro semanas antes da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou a decisión administrativa ou xudicial de acollemento.

o Cando fóra preciso dito desprazamento dos proxenitores ao país de orixe do adoptado, terase dereito, ademais, a un permiso de ate tres meses de duración, percibindo durante este período exclusivamente as retribucións básicas.


Formación:Durante o aproveitamento deste permiso poderase participar nos cursos de formación que convoque a Administración.

Duración mínima do feito causante: Os supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, previstos neste artigo serán os que así se establezan no Código Civil ou nas Leis civís das Comunidades Autónomas que os regulamenten, debendo ter o acollemento simple unha duración non inferior a un ano.


Observacións:

No caso de desprazamento internacional previo permitirase o fraccionamento do período e asemade entenderanse como retribucións básicas: soldo, trienios e respecto das pagas extraordinarias enténdese como básicas as súas compoñentes básicas, é dicir, soldo e trienios.

Permiso por nacemento de fillos prematuros ou que por calquera outra causa deban permanecer hospitalizados

Titulares:

A traballadora ou o traballador (de xeito excluínte, é dicir, se os dous traballan deberán decidir quen aproveita o permiso, se ben, é certo que na maior parte dos supostos a nai estará aproveitando do permiso por parto, en todo caso nas súas seis primeiras semanas indispoñibles)

Condicións de aproveitamento:

2 horas diarias como máximo percibindo as retribucións íntegras.

Este permiso é compatible coa redución de xornada de máximo de dúas horas coa diminución proporcional das súas retribucións

Observacións:

En canto ao permiso de ausentarse xustificadamente (dúas horas retribuídas) establécese un aproveitamento alternativo (traballadora ou traballador) e en ningún caso simultáneo,

Debe entenderse compatible coa redución de xornada de dúas horas non retribuídas, é dicir, podería chegarse ate un total de ausencia do traballo máxima de 4 horas/día.

Permiso por paternidade polo nacemento, adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente

Titulares:

1º O pai sempre que estea casado ou sexa parella de feito da nai ou teña recoñecida a garda do fillo-a por resolución xudicial (ditada en proceso de nulidade, separación ou divorcio antes da utilización do permiso)

2º No caso de adopción ou acollida preadoptiva ou permanente poderá ser distribuido entre o pai ou a nai de forma simultánea ou sucesiva en periodos ininterrompidos
3º No caso de matrimonio ou unións de feito de mulleres pode aproveitar deste permiso a que non sexa nai biolóxica.

Duración:

29 días naturais ou 35 se parto/adopción/acollida múltiple a aproveitar polo pai a partir da data de nacemento, da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción

Observacións:

Substitúen aos 3/5 ou máis días do Acordo de Concertación Social
Substitúe ao establecido na lei de igualdade galega

Permiso de lactación

Por lactación dun fillo menor de doce meses terá dereito a unha hora de ausencia do traballo que poderá dividir en dúas fraccións. Este dereito poderá substituírse por unha redución da xornada normal en media hora ao inicio e ao final da xornada ou, nunha hora ao inicio ou ao final da xornada, cunha mesma finalidade. Este dereito poderá ser exercido indistintamente por un ou outro dos proxenitores, no caso de que ambos traballen.

Igualmente a traballadora poderá solicitar a substitución do tempo de lactación por un permiso retribuído que acumule en xornadas completas o tempo correspondente.

Este permiso incrementarase proporcionalmente nos casos de parto múltiple.


Observacións:

Condicións de aproveitamento:

O beneficiario do dereito é o menor de 12 meses

Permiso sustitutivo: poderá sustituirse o tempo de lactación por un permiso retribuído que acumule en xornadas completas o tempo correspondente (4 semanas ininterrompidas), ou ben por crédito horario (150 horas)

Non necesariamente se esixe o aproveitamento acumulado ao permiso por parto/adopción/acollida, mais deberá aproveitarse durante o primeiro ano:
- de vida do acabado de nacer, ou
- contado dende a resolución xudicial ou administrativa de adopción ou acollida.Necesariamente durante o primeiro ano de vida no nacido ou durante o primeiro

Permiso para asistir e/ou acompañar a exames prenatais/técnicas de preparación ao parto / tratamentos de fecundación asistida

Titulares:
a traballadora embarazada para asistencia a exames prenatais e técnica de preparación ao parto
o/a traballador-a que se somete a tratamento de fecundación asistida
cónxuxe ou parella de feito acompañante a eses tratamentos ou a exames prenatais ou técnicas de preparación ao parto

Condicións de aproveitamento:
Polo tempo indispensable para a súa realización, en caso de desprazamento concederanse 2 días, entendéndose que existe o desprazamento sempre que sexa necesario -atendidas as circunstancias do caso concreto- pernoctar fóra do lugar de residencia.
Acreditación da realización no SNS e dentro da xornada de traballo
Aviso previo con 48h antelación, agás imposibilidade obxectiva.

Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave de familiar

Por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do primeiro grado de consanguinidade ou afinidade, tres días hábiles cando o suceso se produza na mesma área, e cinco días hábiles cando sexa en distinta área.

Cando se trate do falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do segundo grado de consanguinidade ou afinidade, o permiso será dous días hábiles cando se produza na mesma área e de catro días hábiles cando sexa en distinta área.

Permiso por accidente ou enfermidade moi grave

Feito causante:accidente ou enfermidade moi grave de:

conxuxe ou parella en análoga relación de afectividade
familiares de primeiro grao
acollidos/acollidas ou familiares conviventes

Duración:máximo de 30 días naturais por cada feito causante, que poderán aproveitarse nun único ou en diversos períodos.

Condicións de aproveitamento:

Este permiso concederase por unha súa vez ( con independencia do seu aproveitamento partido) é dicir, respecto dun mesmo proceso causante ?accidente ou enfermidade moi grave- e sen dar lugar a novos permisos por recaídas sucesivas ou procesos concomitantes inherentes ao proceso principal.

En todo caso, deberá persistir a necesidade

Permiso para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público ou persoal e por deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral

Deberase entender deberes directamente relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral, e dada a crecente normación de permisos nesta materia tense que entender que deben limitarse a aqueles supostos que non respondan a feitos causantes que se poidan inscribir dentro doutros permisos.

Permiso para acompañar a revisións médicas
Feito causante: acompañar ás revisións médicas de

o Fillos e fillas
o Persoas maiores ao seu cargo

Duración: ausencia polo tempo necesario

Condicións de aproveitamento: aviso previo e xustificación da necesidade de realización dentro da xornada de traballo

Faltas de asistencia xustificadas por razón das violencia de xénero

Titular: a muller traballadora vítima de violencia de xénero

Duración: as faltas de asistencia, totais o parciais, terán a consideración de xustificadas polo tempo e nas condicións en que así o determinen os servizos sociais de atención ou de saúde segundo proceda..

Acreditación:
A regra xeral para acreditar a existencia da situación de violencia de xénero será a presentación da orde de protección a favor da vítima, e excepcionalmente o informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de que a demandante é vítima de violencia de xénero ate que se dite orde de protección


CADRO RESUMO REDUCIÓNS DE XORNADA


A) NON RETRIBUÍDAS


Redución por fillo prematuro/hospitalizado ao nacer
Titulares:

o A traballadora ou o traballador (de xeito excluínte, é dicir, se os dous traballan deberán decidir quen aproveita a redución, se ben, é certo que na maior parte dos supostos a nai estará aproveitando do permiso por parto, en todo caso nas súas seis primeiras semanas indispoñibles)

Condicións de aproveitamento:

o 2 horas diarias como máximo coa correspondente redución de retribucións.

o Esta redución é compatible co permiso xa sinalado máis arriba tamén de dúas horas de duración

Redución por garda legal

Suxeitos causantes:

o Menor de 12 anos sobre o que o titular ten garda legal e coidado directo
o Persoa maior que requira especial dedicación
o Persoa con discapacidade que non desenvolva actividade retribuída
o Familiar ata segundo grao que non se poda valer por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída

Condicións de aproveitamento: redución 1/2 ou 1/3 da xornada de traballo coa correspondente redución de retribucións


Redución por causa de violencia de xénero

Titulares: as traballadoras vítimas de violencia sobre a muller

Duración: Non está determinada a porcentaxe de redución nin a súa duración (estremos pendentes de desenvolvemento)

Acreditación:
A regra xeral para acreditar a existencia da situación de violencia de xénero será a presentación da orde de protección a favor da vítima, e excepcionalmente o informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de que a demandante é vítima de violencia de xénero ate que se dite orde de protección

B)
RETRIBUÍDAS (en realidade trátase de ausencias xustificadas)


Redución por lactación
Esta redución de xornada recóllese máis arriba como permiso de lactación.

Redución por fillo prematuro/hospitalizado ao nacer
Esta redución de 2 horas xornada recóllese máis arriba como permiso.

Redución por coidado de familiar de primeiro grao
Feito causante: enfermidade moi grave

Condicións de aproveitamento: redución de ata o 50% da xornada laboral

Duración: máximo dun mes, prorrogable ( de forma excepcional e ante a extrema gravidade da enfermidade) ata dous meses

De haber mais dun titular do dereito o tempo de redución poderase ratear de forma sucesiva entre eles

Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 24-09-2007 11:25
Queres comentar ou preguntar algo?
CAMPAÑA PARA DERROGAR O PLUS DOS ALTOS CARGOS
Aquí está a primeira das mobilizaciois para tentar derrogar o complemento de destino dos altos cargos da Administración, será unha manifestación de delegados/as o mércores 26 de Setembro de 2007, ás 11:30 horas, diante das dependencias do edificio administrativo de San Caetano (Santiago de Compostela).(evidentemente podese sumar quen quera e poida)

Dende a CIG non se descarta promover unha iniciativa lexislativa popular.


Comentarios (0) - Categoría: normativa xeral - Publicado o 20-09-2007 13:27
Queres comentar ou preguntar algo?
1 [2]
© by Abertal


free web counterO Tempo no Barco de Valdeorras - Predición a 7 días e condiciois actuais.


Estadisticas Gratis
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0