CIG-Saúde O Barco
Telf: 988 339112


Perfil de Facebook de Cig-saúde O Barco.


BLOGS E WEBS DOUTRAS COMARCAS E ÁMBITOS DE CIG-SAÚDE


OUTRAS LIGAZÓNS INTERESANTES

cig-saude o barco
h.obarco@cig-saude.org
 DESTACADOS
 CATEGORÍAS
 FOTOS
 ANTERIORES
 ARQUIVO
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 PARA SABER MÁIS

permisos
deixamosvos nun link en destacados (na marxen inferior esquerda do blog) para que os teñades mais a man 2 documentos que xa publicamos no seu dia:

1. acordo interno do HCV sobre permisos

2. instrucciois do SERGAS sobre permisos

Comentarios (0) - Categoría: normativa interna hcv - Publicado o 18-11-2008 10:53
Queres comentar ou preguntar algo?
publicado na intranet o acordo de concertación do hcv
Publicouse a semana pasada na Intranet o novo acordo de permisos suscrito entre a Dirección do HCV e as distintas organizacións sindicais.
Se queredes velo, podedes facelo a través da intranet ou premendo na ligazón (dende ese vínculo accededes á páxina de descargas e unha vez ahí dádelle a Click here to start download.. para descargar o acordo).
Para calquera dúbida, podedes preguntarnos polas canles habituais.

Comentarios (0) - Categoría: normativa interna hcv - Publicado o 08-09-2008 13:07
Queres comentar ou preguntar algo?
Protocolo de desenvolvemento do Acordo de Concertación Social no HCV
PROTOCOLO INTERNO DE DESENVOLVEMENTO DO ACORDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL SOBRE RETRIBUCIÓNS E CONDICIÓNS DE TRABALLO.
Revisión 2004
Primeiro.- Ámbito de aplicación:
O presente protocolo será de aplicación ó persoal sanitario non facultativo e persoal non sanitario que preste os seus servicios de forma permanente ou temporal no Hospital Comarcal de Valdeorras.
Segundo.- Vixencia:
Este protocolo entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no taboleiro de anuncios do centro e terá unha duración dun ano prorrogable previo acordo da Xerencia coas representacións sindicais da Xunta de Persoal.
Terceiro.- Días de Libre Disposición:
1.- Os traballadores disfrutarán anualmente dos nove días que lles corresponden polo acordo de concertación social, os preferentes nas datas e quendas (de mañá e tarde) que eles queiran (incluídos sábados e festivos) e sempre que se respecten os mínimos funcionais de cada servicio recollidos no anexo adxunto, tendo que indicar expresamente na súa solicitude si se trata dos devanditos días preferentes.
Ano Nº LD Preferentes
2004-----------9-------------4
2005-----------9-------------6
2006-----------9-------------7
2007-----------9-------------9
Nos servicios facilitarase por parte das respectivas direccións o disfrute dos devanditos días preferentes acudindo ás listas de contratación na procura dun profesional. Nos servicios para os que existan listados especiais, recurrirase a estes listados ou ó traballador que lle corresponda do pool se ten experiencia no servicio.
Solo no caso de non haber xente coa experiencia adecuada dispoñible nas listas de contratación, ofertaráselle ós outros traballadores mediante comunicado escrito no taboleiro de anuncios do servicio, neste caso a aceptación das quendas a maiores ou cambio de quenda será sempre voluntaria por parte do persoal e será compensada segundo a lexislación vixente, e respectaranse as características especiais de determinados postos e que veñan definidas nas convocatorias de vacantes internas
2.- A 15 de decembro o traballador deberá ter disfrutado alomenos 6 dos nove días que lle corresponden polo acordo de concertación social, non podendo ser disfrutados por cada traballador máis de 3 días de libre disposición entre o 15 de decembro e o 15 de xaneiro do ano seguinte. Para o cumprimento do anterior haberá que ter en conta o seguinte:
a) No mes de outubro a dirección do hospital colocará folletos informativos, advertindo ó traballador da necesidade de pedir os días de libre disposición (dos 6 mencionados con anterioridade) que lle falten por disfrutar.
b) No prazo mínimo de 15 días naturais seguintes á publicación dos devanditos folletos informativos, e en todo caso ata o 15 do mes de novembro, o traballador deberá comunicar a data de disfrute dos días de libre disposición (dos 6 mencionados con anterioridade) que lle falten por disfrutar.
c) Se transcorrido o devandito prazo non existe manifestación algunha por parte do traballador, os responsables de cada servicio colocarán libremente na carteleira os días de libre disposición que lle queden por disfrutar a cada traballador (dos 6 mencionados con anterioridade).
3.- Con carácter excepcional poderase solicitar días de libre disposición na quenda de noite. No suposto das noites do 24 e do 31 de decembro cómpre examinar si se traballou algunha destas dúas noites nos últimos tres anos, se non se traballou ningunha destas dúas noites nos tres últimos anos non se concederán días de libre disposición nestas dúas datas e sí se traballou (sempre que se respecten os mínimos funcionais de cada servicio recollidos no anexo adxunto). O computo do LD nocturno será de 10 horas preferentes
Cuarto.- Tramitación e resolución de solicitudes:
Na tramitación e concesión de solicitudes cando máis dun traballador do mesmo servicio solicite o disfrute dun día de libre disposición nas mesmas datas, seguiranse os seguintes criterios:
1.- Acordo entre os solicitantes.
2.- Rotación.
3.- Sorteo.
A rotación producirase entre dúas persoas que xa coincidiran con anterioridade na súa petición e que como última instancia se acudirá ó procedemento de sorteo para decidir a quen lle correspondeu o disfrute do día de libre disposición.
O sorteo terá lugar sempre que exista coincidencia na solicitude, non haxa acordo, e non exista posibilidade de acudir á fórmula da rotación porque entre esas dúas persoas non houbo coincidencia con anterioridade na petición dos días de libre disposición.
Quinto.- Permisos e licencias retribuídos:
1.- Días por exames: O persoal incluído no ámbito de aplicación do presente acordo terá dereito a un permiso retribuído (dos catro recollidos polo acordo de concertación social no punto 5.3.3) para a asistencia ás probas de selección que se convoquen dentro do Sistema Nacional de Saúde.
O permiso entenderase durante o día da súa celebración. A dirección do centro facilitará o día do desprazamento cando o exame se celebre nunha área de saúde distinta á do centro de destino.
2.- Para a formación: Naqueles colectivos nos que a oferta de cursos non chegue á media de cursos existente para o resto de traballadores, se estudiará por parte da Comisión de seguimento a oportunidade de autorizar (dentro das 28 horas anuais) a asistencia ós devanditos cursos con independencia de cal sexa o órgano que os imparta. De non se producir acordo por parte da Comisión de Seguimento, someterase a oportunidade de conceder a autorización para a asistencia ó curso a un asesoramento externo.
Sexto.- Xornada:
Para o cálculo da xornada naqueles supostos nos que se dera un proceso de incapacidade temporal (e para o calculo da xornada no período da I.T.) o criterio a aplicar será: segundo a quenda secundaria fixada na carteleira.
Sétimo.- Vacacións:
Cando a un traballador lle corresponda traballar na quenda de noite ó comezo ou ó remate do disfrute do seu período vacacional, entenderase que o seu traballo deberá ser desempeñado durante a duración total da quenda, con independencia do día no que discorra a devandita quenda.
Así, se eu estiven de vacacións no mes de xullo, non comezarei a traballar ata a noite do 1 de agosto, mentres que si eu traballei no mes de xullo, a noite do 31 de xullo terei que traballar a quenda completa, con independencia de que eu saia de vacacións na mañá do 1 de agosto.
Os días adicionais de vacacións acadados polo indicado na circular 14/2004 sobre ampliación do período de vacacións por antigüidade haberanse de gozar de forma consecutiva e acumulados ó período vacacional (previa ou posteriormente)

ANEXO I: COMISIÓN DE SEGUIMENTO:
1.- Procédese á constitución dunha Comisión de Seguimento de carácter paritario destinada a resolve-las controversias que poidan xurdir na aplicación do Acordo de Concertación Social e deste Protocolo interno. Así mesmo a devandita Comisión tratará de establecelos procedementos mais axeitados para que nun futuro se poidan conceder tódolos días de libre disposición nas datas que cada traballador prefira.
2.- Composición: A Comisión de Seguimento estará integrada por membros da administración e membros da xunta de persoal.
3.- Reunións: A Comisión de Seguimento reunirase con carácter extraordinario, a instancia de calquera das partes, cando se produza algunha controversia en relación coa aplicación do Acordo de Concertación Social e deste Protocolo interno. Este acordo será avaliado con caracter ordinario no derradeiro trimestre de cada ano.
4.- Os acordos serán aprobados pola maioría dos membros presentes.


ANEXO II: MÍNIMOS FUNCIONAIS:
- CELADORES:
* Unidade de información: 1 pola mañá e 1 pola tarde
* Quirófano: 1 pola mañá e 1 pola tarde
* Servicios centrais: 4 pola mañá e 2 pola tarde
- AUXILIARES ADMINISTRATIVOS:
* Urxencias: 1 por quenda
* Cita previa: 1
* Admisión: 1
* Arquivo: 1
* Plantas: 1
* Raios: 1
* Farmacia: 1
* Laboratorio: 1
* Subministros: 1
* Contabilidade: 2
* Persoal: 1
* Anatomía ? Rehabilitación 1
- TELEFONISTAS: 1 pola mañá e 1 pola tarde
- MANTEMENTO:
* Mañá: 1 conductor
1 electricista
* Tarde: 1 conductor
1 electricista
* Noite: 1 conductor
- COCIÑA: 1 cociñeiro por quenda
2 pinches por quenda
- LAVANDERÍA: 2 distribuidoras (luns a venres)
Sábados 1 distribuidora
PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN
Luns a venres Sábados, domingos e festivos
Quenda de mañas
1 enfermeira
1 auxiliar
Quenda de tarde
1 enfermeira
1 auxiliar
Quenda de Noite
1 enfermeira
1 auxiliar
O resto ata o mínimo operativo pode ser cuberto con pool ou listas especiais.
* SERVICIO DE QUIRÓFANO
Luns a venres Sábados, domingos e festivos
Quenda de mañás
2 enfermeiras
1 auxiliar
Quenda de tarde
2 enfermeiras
1 auxiliar
Quenda de noite
2 enfermeiras
1 auxiliar
O resto ata o mínimo operativo pode ser cuberto con pool ou listas especiais.
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN
Luns a venres Sábados.
Quenda de mañás
1 auxiliar
Quenda de tarde
1 auxiliar (só de luns a venres)
Quenda de noite
O resto ata o mínimo operativo pode ser cuberto con pool ou listas especiais.
* RADIOLOXÍA
Luns a venres
Quenda de mañás
3 TER
1 ENF.
1 AUX ENF
Quenda de tarde
1 TER
Quenda de noite
1 TER
Sábados, domingos e festivos
1 TER en todas as quendas
O resto ata o mínimo operativo pode ser cuberto con pool ou listas especiais.
* DIÁLISE
Luns a Venres Sábados e festivos
Quenda de mañás
2 enfermeiras
1 auxiliar
Quenda de tarde
Quenda de noite
Puidera diminuí-lo mínimo funcional si non estivesen mais de 4 maquinas funcionando
** CONSULTAS EXTERNAS
Luns a Venres
Quenda de mañás
3 enfermeiras
8 auxiliares
O resto ata o mínimo operativo pode ser cuberto con pool ou listas especiais.
ENDOSCOPIAS
1 Enfermeira si existe actividade clínica endoscópica
* FARMACIA
Quenda de mañás
Luns a venres
1 enfermeira
1 auxiliar
Sábados, Domingos e festivos
2 persoas enfermeiras ou auxiliares
1 persoa enfermeira ou auxiliar
Quenda de tarde
1 persoa enfermeira ou auxiliar
Quenda de noite
* REANIMACIÓN
Luns a venres Sábados, domingos e festivos
Quenda de mañás
1 enfermeira
1 auxiliar
Quenda de tarde
1 enfermeira
1 auxiliar
Quenda de noite
1 enfermeira
1 auxiliar
URXENCIAS ? HOSPITAL DE DÍA
Luns a venres Sábados, Domingos e festivos
Quenda de mañás
1 enfermeira
1 auxiliar
Quenda de tarde
1 enfermeira
1 auxiliar
Quenda de noite
1 enfermeira
1 auxiliar
FISIOTERAPEUTAS Y AUXILIARES
Luns a Venres Sábados.
Quenda de mañás
1 fisioterapeuta.
1 auxiliar
Quenda de tarde
1 fisioterapeuta (só de luns a venres)
1 auxiliar (só de luns a venres)
Quenda de noite
ANATOMÍA PATOLÓXICA
Luns a Venres Sábados.
Quenda de mañás
1 TAP
Quenda de tarde
Quenda de noite
LABORATORIO E BANCO DE SANGUE
LABORATORIO DE URXENCIAS
Luns a Venres Sábados Domingos e festivos
Quenda de mañás
1 TEL
1 ENF
Quenda de tarde
1 TEL
1 ENF
Quenda de noite
1 PERSOA
(ou Tel ou Enf)
* QUENDAS DE MAÑÁS
Dada A complexidade deste servicio se considerará un servicio especial e se cubrirá como tal con persoal adecuado segundo se estipula no punto 3.1 do acordo
BANCO DE SANGUE
Luns a Venres Sábados Domingos e festivos
Quenda de mañás
1 ENF
Quenda de tarde
Quenda de noite
Notas:
* Servicio especial
** Servicio unipersoal

ANEXO III:
Incorporase como parte integrante do presente protocolo as instruccións citadas pola Consellería de Sanidade (División de Recursos Humanos) de data 29 de outubro de 2001, sobre interpretación de algúns dos preceptos recollidos polo Acordo de Concertación Social sobre retribucións e condicións de traballo do persoal sanitario non facultativo e persoal non sanitario do Servicio Galego de Saúde, e que se recollen a continuación.

O Barco de Valdeorras, 28 de febreiro de 2003

PROTOCOLO INTERNO DE DESENVOLVEMENTO DO
ACORDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL SOBRE
RETRIBUCIÓNS E CONDICIÓNS DE TRABALLO
.
Revisión 2004
Anexo IV
Incorporase como parte integrante do presente acordo na súa revisión 2004 que o presente acordo será efectivo a 1 de xaneiro do 2005 e con referencia os LD e permisos que se xeren a partires do ano 2005, mantendo para o ano 2004 as normas anteriores a firma de esta revisión co efecto de evitar distorsións ou variacións no tratamento destes permisos nun mesmo ano.
O Barco de Valdeorras a 29 de novembro de 2004

Comentarios (0) - Categoría: normativa interna hcv - Publicado o 01-02-2007 13:25
Queres comentar ou preguntar algo?
© by Abertal


free web counterO Tempo no Barco de Valdeorras - Predición a 7 días e condiciois actuais.


Estadisticas Gratis
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0