BNG de ESGOS


BENEGA Ó DIA <<<>>> PICA NOS RECADROS

TrackBack


TrackBack
CHEGA POR FIN DENDE TANTOS ANOS A ESGOS(PXOM) O PLAN XERAL A XUNTA DALLE O APROBADADO DIFINITIVO A PRIMEIROS DO ANO 2009 OLLEA
<<<<< PICA >>>>>


TrackBack
Ver mapa maiorApoia o Manifesto a prol da convivencia lingüística e a da igualdade de dereitos para o galegoTrackBack


Vídeo do Bloque Nacionalista Galego para as Eleccións Municipais do 27 de maio de 2007


O meu perfil
bng.esgos@gmail.com
 CATEGORÍAS
 FOTOBLOGOTECA
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

INFORMANDO DO CONTIDO DOS PLENOS EN CADA MOMENTO

ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DESTE CONCELLO CON DATA CATORCE DE MAlO DE DOUS MIL DEZ.
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente:
Manuel Blanco Pérez Concelleiros:
J ose Manuel Baltar Blanco Camilo José Rodríguez Rodríguez. José Antonio Blanco Pérez. Manuel Fariñas Blanco.
Milagros Perez Curras.
Manuel Penedo González.
Jose Manuel Gonzalez Quintas Eladio Gomez Rosales
Secretario:
Castor Mariño Soaz
No salón de Sesión da Casa Cohsistorial de Esgos, sendo as vinte horaJ, do día cato:ce d~ maio de dous mil dez~ ?aixo . a presidencia do Sr. Alcalde e coa alsIstenCIa dos Concelleiros que a marxe se relacionan, actuando como Secretario o titular desta Corporación, reuniusd o Pleno deste Concello o obxeto de celebrar sesión ordinaria en primeira convocatorial
Aberto o acto polo Sr.Alcalde pasase a
Orde do Dia. !
!
PRIMEIRO.- LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DA ~ESIÓN --ANTERIOR: ~---- - ¡-
¡
í
Por arde da Alcaldia procédese a dar lectura a acta do Pleno anterior, que s~ remitiu xunto coa convocatoria de sta sesión, preguntando se os señores concelleiros si algún (en algún reparo ou observación que formular a dita acta. Votan todos a favor, absténdosel D. Jose Manuel Baltar Blanco e D. Camilo Jose Rodríguez Rodríguez, par non asistir a dito PI~no.
¡
t
SEGUNDO.- PLAN CONCERTADO. RATIFICACIÓN ACORDO XUNTA DE
GOBERNO LOCAL. !
Por orde da Alcaldía dase conta do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local 4n sesión celebrada o 29-03-2010, polo que se solicitan subvencións destinadas a prestación de servicios
sociais polas Corporacións Locais. En dito acordo solicitanse as seguintes axudas: I
!
¡
¡
Primeiro:
Retribucións do persoal adscrito a Servicios Sociais, por un importe de 30.859,2~'€ Mantemento de Servicios Sociais comunitarios de titularidade municipal, por un! importe
de 2.000,00€ ¡
Axuda no Fogar, por un importe de 57.487,81€
Xestión e realización de programas sociais comunitarios, por un importe de 10.2q2,02€ Plan desenvolvemento xitano, por un importe de 9.400,00€.
Segundo:
O Concello comprométese a consignar nos seus ornamentos as contias correspondentes a súa
achega da seguinte maneira: ¡
- Persoal: 17.629,62€
- Mantemento: 2.000,OO€

r


0866879
Axuda no Fogar: 2.500,00€ Realización programas: 1.000,00€ Plan desenvolvemento xitano: 600,00€
Faise constar que os Servicios Sociais comunitarios seguense a prestar nas mesmas condicións que o ano anterior.
Sometido a votación o Pleno por unanimidade acorda ratificar o citado acordo.
TERCEIRO.- ELECCIÓN XUIZ DE PAZ SUSTITUTO.
Pola alcaldía dase conta do expediente tramitado para a elección de Xuiz de Paz Sustituto, iniciado coa publicación do correspondente Edicto no B.O.P. núm. 78, de data 08¬04-2010. Durante o prazo de presentación de instancias so amente se presentou unha que corresponde o actual Xuiz de Paz Sustituto. Polo que .dado que non se presentaron mais solicitudes, pola Alcaldía proponse o nomeamento de:
Xuiz de Paz Sustituto: D. Manuel Rodriguez Outeiriño. [Sometida a votación, resulta aprobada por unanimidade.
B) CONTROL DEMAIS ÓRGANOS DE GOBERNO.
PRIMEIRO.- ALCALDíA. CONTESTACIÓN PREGUNTA PLENO ANTERIOR.
Pola Alcaldía contestase a pregunta do portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez ireferida a se pola Confederación Hidrográfica del Norte se notificou o Concello a resolución isobre as obras realizadas por urbiesgos, consistentes na canalización do rio grañal; informase ¡polo Sr. Alcalde-Presidente do expte. N° 5/2007 de reposición da legalidade urbanística, no que lconsta denuncia do Seprona, diversos informes técnicos e resolución da Confederación Hidrográfica del Norte, pola que se denega a petición presentada por Urbiegos. Desde ese ímomento o Concello de Esgos non tivo ningunha notificación posterior Confederación cHidrografica do Norte sobre sanción, retirada de tubos, etc.
SEGUNDO.- ROGOS E PREGUNTAS.
1.- Polo portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez formúlanse as seguintes preguntas:
a) Sobre o eco que se produce no centro social de O Pinto, pregunta se hai programada algunha obra para corregir o eco, e pensase acondicionalo para dous servicios mediante mamparas, etc. Contesta o concelleiro do PP, D. Jose Antonio Blanco Perez, que seria difícil acomodar ous servicios no mesmo local, polo que cree que e mais factible buscar solucións alternativas, como habilitar outra sala ou mesmo outro local, referido o eco considera que poderianse abrir ocos, colocar laminas, etc.
b) Pregunta sobre un escrito dirixido o Sr. Alcalde en novembro do ano pasado sobre costes da Residencia da 3a idade. Contesta o Sr.Alcalde-Presidente que en breve contestara o escrito coa información que lle notifique o Secretario, engade que a Residencia ainda non se rematou, se ben existe unha previsión dos gastos os que ascende a súa financiación.


c) Pregunta sobre a subvención da Excma. Deputación Provincial de 50.000,OO€ para Centro Multiusos. Contesta o concelleiro do PP, D. Jose Antonio Blanco Perez, que dita sulivención xa esta concedida.
d) Pregunta se o Concello xa dispón dunha brigada para a limpeza de camiños para évitar os problemas do ano pasado. Pola Alcaldía contestase que o tractor xa esta desbrozando ~s pistas. Engadese polo concelleiro do PP, D. Jose Antonio Blanco Perez, que a brigada empezara a limpeza polos pobos e logo camiños, sen embargo preve que este ano haberá menos canos e en consecuencia, menos xente para o desbroce.
2.- Polo portavoz do PSdeG-PSOE, D. Eladio Gomez Rosales, formulanse as seguintes preguntas:
a) ¿Cando esta prevista a apertura da piscina Municipal? Contesta polo PP D. Camilo J.
Rodríguez Rodríguez, que se abriran sobre o 15 de xuño. -
b) ¿Cando esta previsto a aprobación do orzamento do Concello? Pola Alcaldía contéstase .
que esta previsto sometelo a aprobación no próximo Pleno. ¡
E non habendo mais temas de que tratar, levantase a sesión sendo as vinte horas trinta
minutos do dia anteriormente indicado. De todo o cual, eu Secretar~ou fe. !
------------~------- - -- -~ ----'- .. ------ --
Categoría: Actualidade - Publicado o 29-08-2010 18:01
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal