BNG de ESGOS


BENEGA Ó DIA <<<>>> PICA NOS RECADROS

TrackBack


TrackBack
CHEGA POR FIN DENDE TANTOS ANOS A ESGOS(PXOM) O PLAN XERAL A XUNTA DALLE O APROBADADO DIFINITIVO A PRIMEIROS DO ANO 2009 OLLEA
<<<<< PICA >>>>>


TrackBack
Ver mapa maiorApoia o Manifesto a prol da convivencia lingüística e a da igualdade de dereitos para o galegoTrackBack


Vídeo do Bloque Nacionalista Galego para as Eleccións Municipais do 27 de maio de 2007


O meu perfil
bng.esgos@gmail.com
 CATEGORÍAS
 FOTOBLOGOTECA
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

EN ESGOS TEMOS UN GOBERNO do P.P. QUE ESTÁ A SOBREVIVIR DOS APUROS NON TEN PROGRESO DE FUTURO

O PP TRATA DE SAIR DOS APUROS DO DIA A DIA NON TEN PROXECTOS O LONGO PRAZO ENTON O FUTURO DE ESGOS QUEDA XUMERXIDO E NUNCA CHEGARA A NADA PERO A CULPA NON DEPENDE DOS CIUDADANS QUE VIVIMOS EN ESGOS DEPENDE DOS CAPITAS DO BARCO QUE NOS ENCALLORON NO FONDO E NOS DIN DUE ESTAMOS BEN ...
por Manuel Penedo
Testimuña dos plenos do 24 de septembro 2010

copia do orixinal
Por orde da Alcaldía dase conta do expediente tramitado para a modificación do art] 15 dos Estatutos do Consorcio da Ribeira Sacra, que regulamentan o funcionamento !le dito Consorcio; logo dunha breve rolda de intervencións o Pleno por unanimidade dos asistentes, 8 concelleiros sobre 9 que compoñen o Pleno deste Concello,
Acordan:

l. Solicitar a Consellería da Presidencia que anulen as dúas prazas de Secret~ía e de
Intervención do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e que fixa oart.115 dos Estatutos.

2. Solicitar a Consellería de Presidencia autorización para crear a prazadeSeéretaría¬Intervención en réxime de acumulación.

3. Modificar o arto 15 dos Estatutos e o mesmo tempo modificar a R.P.T.
CUARTO.- DAR CONTA DO DECRETO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.

Por orde da Alcaldia dase conta do Decreto do 13 de agosto de 2010, polo que¡ resolve "delegar todas as funcións propias da Alcaldia, desde odia 16 o 31 de agosto de 2010 no primeiro teniente de Alcalde, D. Camilo Jose Rodriguez Rodriguez". Dase conta as~ mesmo da súa publicación no Boletin Oficial da Provincia n" 197 do 27 de agosto de 2010. p Pleno
ueda enterado. :


QUINTO.- DAR CONTA Ó PLENO DA CESIÓN DAS INSTALACIÓ~S DE

ABASTECEMENTO E SUMINISTRO DE AUGAS O CONCELLO DE ESGOS, DOS
POBOS DE GOMARIZ, A TOUZA E A LAMA-CACHAMUIÑA E ESTE DE ESGOS.

Pola Alcaldia dase conta dos acordos das comisións de augas, polos que ceden todas as
instalacións de auga o Concello. Estas obras foron realizadas mediante subvericións e
aportacións dos veciños polo que eran consideradas como de titularidade vecinal. !
Interven o portavoz do BNG D. Manuel Penedo Gonzalez preguntando ¿Porque a~ ceden? Contestase pola Alcaldia que nos escritos de cesión non poñen que motivos os levan a ~eder as instalacións, se ben considera que o dia de hoxe e complicado que os veciños leven q control das augas no referido a cloración, analiticas, etc. E por outra parte as instalacións encontrábanse absoletas sendo necesario a construcción de depósitos, novas captacións, redes, etc. Remata afirmando que para asumir todas esas obras e matenemento e necesario que as
1
cedan o Concello. ¡
Logo dun breve intercambio de opinións o Pleno por unanimidade acorda aceptar as dónacións
de ditas traidas de augas. i
B) CONTROL DEMAIS ÓRGANOS DE GOBERNO.
PRIMEIRO.- ROGOS E PREGUNTAS.1.- Polo portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez formúlanse as seguintes preguntas:
a) ¿Que estradas vanse incluir este ano no Plan de Medio Rural?
Contestase polo Concel1eiro do PPdeG D. Jose Antonio Blanco Perez, que se incluiron camiños en Pardeconde e T ouza, camiños que a dia de hoxe xa estan rematados.
b) ¿Con cantas empresas se contapara o futuro parque empresarial?
Contestase polo mesmo concel1eiro do PPdeG, que fixas a dia de hoxe ningunha e elo porque ainda non se pode asinar a opción de mercar.
e) Recorda que na desposta a pregunta formulada en Pleno anterior sobre a colocación de grillas nas Vendas, ainda non se realizou a dia de hoxe. Contesta o mesmo concelleiro do PPdeGque estan encargadas de fai tempo polo que considera que colocaranse en breve.
d) Manifesta que as fincas colindantes inundan de auga a estrada que vai a fosa séptica de A Carambela, polo que solicita facer unha canalización desa auga. Contestase pola Alcaldia que deberase estudiar a frecuencia de ditas inundacións para logo ver que obras se procede realizar.
e) Solicita contenedores para o lugar de Folgoso. Pola Alcaldia contestase que estase valorando a colocación de contenedores de basura, poi s urxe suprimir alguns pois a factura do
alcanza cantidades quenin doblando a tarifa que se paga hoxe seria suficiente para pagar dita factura.
f) Expon que e insuficiente a cobertura actual no Concel1o de Internet e de telefonia móvil. Pola Alcaldia contestase que e un terna que l1e preocupa se ben non depende da
~jA.lCardia: ~ o~~ ~ __ -~-- ------~-~-- - -~----
j g) Polo concel1eiro do BNG D. Jose Manuel Gonzalez Quintas, preguntase polas farolas
: dobladas por un coche e solicita que se retiren.
E non habendo maistemas de que tratar, levantase a sesión sendo as vinte horas coarenta minutos do dia anteriormente indicado. De todo o cual, eu Secretario dou fe.

Categoría: Actualidade - Publicado o 05-12-2010 12:34
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal