BNG de ESGOS


BENEGA Ó DIA <<<>>> PICA NOS RECADROS

TrackBack


TrackBack
CHEGA POR FIN DENDE TANTOS ANOS A ESGOS(PXOM) O PLAN XERAL A XUNTA DALLE O APROBADADO DIFINITIVO A PRIMEIROS DO ANO 2009 OLLEA
<<<<< PICA >>>>>


TrackBack
Ver mapa maiorApoia o Manifesto a prol da convivencia lingüística e a da igualdade de dereitos para o galegoTrackBack


Vídeo do Bloque Nacionalista Galego para as Eleccións Municipais do 27 de maio de 2007


O meu perfil
bng.esgos@gmail.com
 CATEGORÍAS
 FOTOBLOGOTECA
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

FESTIGAL EN GALIZA

Categoría: Actualidade - Publicado o 22-07-2010 21:37
# Ligazón permanente a este artigo
PARQUE EMPRESARIAL Plenos do cinco de marzo presentase un tema importante e o pp non pensa no futuro facilitar mellor prezo para achegar empresas a Esgos

Parque empresarial que despois de tantos anos de retraso que sempre o BNG defendemos como a mellor occion para que Esgos pudera dar un paso en infraestucturas e xenerando riqueza apostamos en apoiar cos nosos votos o pp a que se poña en marcha o mais preto posible, pero non estamos de acordo co prezo que se establece, 50 E metro mais impostos e demasiado para Esgos con esto xugamos a que se pasen a outros parques empresariales con mellores condicions e accesos as parcelas as empresas pois o fundamental e darlle mellor oferta sobretodo nos tempos que transcurrenRESUMEN DO PLENO informate
ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DESTE CONCELLO CON DATA CINCO DE MARZO DE DOUS MIL DEZ.
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente:
Manuel Blanco Pérez Concelleiros:
José Antonio Blanco Pérez. Manuel Fariñas Blanco. Milagros Perez Curras. Manuel Penedo González. Jose Manuel Gonzalez Quintas Eladio Gomez Rosales Secretario:
Castor Mariño Soaz Non asisten:
Camilo José Rodríguez Rodríguez. J ose Manuel Baltar Blanco
No salón de Sesión da Casa Consistorial de Esgos, sendo as vinte horas do día cinco de marzo de dous mil dez, baixo a presidencia do Sr. Alcalde e coa asistencia dos Concelleirosque a marxe se relacionan, actuando como Secretario o titular desta Corporación, reuniuse jo Pleno deste Concello o obxeto de celebrar sesión ordinaria en primeira convocatoria.]
Aberto o acto polo Sr.Alcalde pasase a Orde do Dia.
PRIMEIRO.- LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DA S,ESIÓN ANTERIOR.


Por orde da Alcaldia procédese a dar lectura a acta do Pleno anterior, que se remitiu xunto coa convocatoria desta sesión, preguntándose os señores concelleiros si algún tén algún reparo ou observación que formular a dita acta. Votan todos a favor, abstendose Di' Eladio Gomez Rosales, portavoz do PSdeG-PSOE, por non asistir a dito Pleno.

SEGUNDO.- CONVENIO PARQUE EMPRESARIAL DE ESGOS.
Pola Alcaldía recordase que o texto de dito convenio remitiuse os portavoces dos grupos politicos representados na Corporación, e manifesta que o parque empresarial e Un tema importante no que levaban tempo traballando e ternos a ambición de poder contar CQ parque empresarial, empezando pouco a pouco pero coa idea de desenrolo. Tivemos unha serie de contactos con Urbaourense S.A. a través da Excma. Deputación Provincial que nos axudou a impulsar este proxecto. Paralelamente xa tivemos unha reunión con empresarios do Concello
interesados no tema.
.
Interven o portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez afirmando que e unha boa idea xa que e moi necesario. Non estou moi dacordo co prezo que se establece en Esgos, considera que cun prezo asequible pódese competir cos poligonos mais próximos a Ourense.

A continuación interven o concelleiro do PP, D. Jose Antonio Blanco Perez, manifestando que a dia de hoxe estase a traballar no concurso para a redacción do proxecto técnico, asi como na realización dos traballos técnicos do Plan Parcial do Sector S-2 no que se ubica O parque empresarial. E referido o prezo de 50€/m2 manifesta que na reunión con empresarios interesados no parque xa se falou dese prezo e a ninguen He pareceu caro. A idea e darlle unha saida a xente e que empresarios e autónomos non teñan que irse do Concello para poder ter a


poro que se acorua onciar O x.onceuo ce nsgos a nn ce que se micie O expediente para enxir Xuiz de paz Sustituto, ou de non facelo notificar ó devandito Tribunal que non se inicia o expediente.

Logo dun breve intercambio de opinións o Pleno por unanimidade acorda se inicie o devandito expediente para elixir Xuiz de Paz Sustituto.
B) CONTROL DEMAIS ÓRGANOS DE GOBERNO.
PRIMEIRO.- ROGOS E PREGUNTAS.

1.- Polo portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez formúlanse as seguintes preguntas: a) Pregunta se pola Confederación Hidrográfica do Miño, se notificou ó Concello a resolución sobre as obras realizadas por urbiesgos, consistentes na canalización do rio grañal.

Pola Alcaldía contestase que non ten datos para poder contestar neste Pleno, pero que no seguinte contestara, primeiro si a Confederación Hidrográfica do miño notificou ó Concello e segundo, en caso positivo tramites realizados polo Concello.

b)Manuel Penedo pregunta Sobre a denuncia por unha obra no comunal de A Granxa, pregunta en que momento se atopa. Contesta o concelleiro do PP, D. Jose Antonio Blanco Perez manifestando que xa se derribo u o peche, estando pendente de retirar os cascallos.

2.- Polo portavoz do PSdeG-PSOE, D. Eladio Gomez Rosales, preguntase ó Alcalde ¿cando ten pensado facer o presuposto do 201 O?
E non habendo mais temas de que tratar, levantase a sesión sendo as vinte horas cuarenta e cinco minutos do dia anteriormente indicado. De todo o cual, eu Secretario dou fe.

Categoría: Actualidade - Publicado o 14-05-2010 16:57
# Ligazón permanente a este artigo
O BNG presenta unha moción nos concellos para apoiar a manifestación do 17 de maio

Santiago de Compostela, 11 Maio 10. O BNG presentou nos concellos unha moción destinada a apoiar activamente a manifestación convocada pola Plataforma Queremos Galego en defensa do noso idioma, prevista para o vindeiro 17 de Maio en Santiago de Compostela. Con tal fin, proponse facilitar o transporte colectivo para aquelas persoas que decidan sumarse a esta mobilización social.

No acordo da moción exprésase tamén rexeitar as “Bases para o Decreto de Plurilingüismo”, feitas públicas pola Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, e reafirmar o compromiso municipal co consenso estabelecido, no ámbito do ensino, no Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado de xeito unánime polo Parlamento de Galiza en setembro de 2004.

Ademais, no punto terceiro maniféstase a adhesión ao texto da “Iniciativa Popular pola Garantía dos Dereitos Lingüísticos”, promovida pola Plataforma Queremos Galego.


No Concello de Fisterra, con goberno por maioría absoluta do PP, o acordo aprobouse por unanimidade.

Na exposición de motivos da moción sinálase que a celebración do 17 de Maio, Día das Letras Galegas, presenta este ano 2010 especiais características que reafirman o carácter reivindicativo desta data. “Nunca até o momento, nos case 30 anos de vixencia do actual Estatuto de Autonomía, un goberno da Xunta de Galiza se atrevera a aplicar unha política lingüística tan agresiva e regresiva, chegando á vulneración da legalidade vixente e á anulación dos dereitos democráticos no ámbito lingüístico”, recóllese.

“Esta estratexia, deseñada en base á construción dunha monumental mentira (a imposición do galego), abrangue a práctica totalidade das consellarías e departamentos do Goberno galego, e ten a ver tanto coa imposición de medidas político-administrativas que relegan ou exclúen o galego, así como con liñas discursivas e de actuación práctica que devalúan e estigmatizan o noso idioma”, sinala o documento.
Categoría: Actualidade - Publicado o 11-05-2010 14:31
# Ligazón permanente a este artigo
O BNG pide ao Estado que revise as concesións de encoros outorgadas durante o franquismoMadrid, 4 Abril 10. O senador do BNG por designación autonómica, Xosé Manuel Pérez Bouza, vén de presentar unha iniciativa na que lle demanda ao Goberno que revise as concesións de encoros outorgadas durante o franquismo e que lle faga cumprir ás empresas hidroeléctricas a súa obriga de manter un caudal mínimo ecolóxico.

Pérez Bouza denuncia que “esta situación afecta aos 30 maiores encoros de Galiza que, malia lucrarse dun dominio público, teñen unhas concesións practicamente a perpetuidade, con escasas ou nulas contrapartidas para a sociedade galega, e sen que se lles esixa o cumprimento dos mínimos compromisos medioambientais”.

Os encoros construídos durante o franquismo réxense pola Lei de Augas de 1879

Neste sentido, o senador do BNG critica que “dende o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño se xustifique esta impunidade en que ao teren obtido a concesión durante o franquismo, réxense por normas anteriores á reforma da Lei da Auga de 1985 e á posterior Directiva Marco da Auga da Unión Europea, do ano 2000”. En concreto, a norma que os regula é a Lei de Augas de 1879, que non establece ningunha esixencia de mantemento de caudal mínimo ecolóxico, primando por enriba de todo a produción enerxética.

“Deste xeito –engade o senador do BNG- enténdese que a maior parte dos grandes encoros galegos non teñan escalas para peixes, o que case rematou coa vida piscícola dos nosos ríos; ou que encoros como o de Albarellos, en Ribadavia, ou o de San Estevo de Ribas de Sil se permitan secar tramos do río durante meses con graves danos medioamentais e económicos, especialmente no segundo caso”.

“Os responsábeis teñen nome, pero o Goberno evita enfrontarse con eles”

Pérez Bouza subliña que “os responsábeis destas desfeitas teñen nome: Iberdrola, Endesa ou Fenosa, pero o Goberno evita calquera enfrontamento con eles baixo o pretexto de que terían que indemnizalos ou darlles máis anos de concesión”.

Sen embargo, o senador do BNG considera que a entrada en vigor da Directiva Marco da Auga “debería obrigar ao Goberno español a ordenar ás empresas hidroeléctricas que cumpran os requisitos medioambientais que marca a Unión Europea, como o establecemento de caudais mínimos, independentemente do ano da concesión”.

O mesmo defende para a caducidade das concesións, que en moitos casos non vencen até o ano 2069, “que deberían ser por prazos máis razonábeis e revisábeis, e non a perpetuidade como ocorre na actualidade”.

“As hidroeléctricas teñen que cumprir as leis do século XXI, non se poden rexer por normas do século XIX”

“O dereito non pode fosilizarse no século XIX, as empresas hidroeléctricas teñen que cumprir as leis do século XXI”, subliña.

Ante esta situación, o senador do BNG pídelle ao Goberno que estableza un caudal mínimo para todas as concesións hidroeléctricas, así como escalas de peixes.

Ademais, Pérez Bouza pregúntalle ao Executivo se non considera inxustificábel que moitas concesións se sigan rexendo por leis mesmo do século XIX.

Por último, demándalle ao Goberno que revise as concesións para que non sexan a perpetuidade e se esixa o cumprimento da normativa ambiental.
Categoría: Actualidade - Publicado o 06-04-2010 21:01
# Ligazón permanente a este artigo
O Consello aproba por amplísima maioría as propostas anticrise e o regulamento e calendario para as municipais

Rosana Pérez e Francisco García


O Consello Nacional deu o pistoletazo de saída ás municipais 11
Santiago de Compostela, 13 Marzo 2010. O Consello Nacional do BNG aprobou esta mañá, e por amplísima maioría, o informe da Executiva Nacional, o documento que contén as propostas nacionalistas ante a crise económica e o regulamento e calendario para as eleccións municipais.
O Informe da Executiva Nacional e as propostas do BNG ante a crise recibiron 89 votos a favor e 11 abstencións, mentres que o regulamento e calendario para as municipais 2011 obtiveron 83 votos a favor (83,8 por cento, 12 en contra (12,1) e 4 abstencións (4 por cento).

Un aspecto do Consello Nacional que este sábado se reuniu por espazo de algo máis de tres horas
O Consello Nacional tamén aprobou (87,9 por cento a favor, 12,1 por cento abstencións) o plano de traballo das comisións que del dependen e nomeou a Vitoriano Oxea como novo responsábel da Comisión de Emigración, substituíndo a Iago Tabarés, e a Xoán Carlos Bascuas ao frente da de Estratexia, en substitución de Xosé Manuel Beiras.
En último termo, o Consello Nacional submeteu a consideración a proposta formulada por varios dos seus membros a prol de que este ano 2010 se celebrase unha nova Asemblea Nacional ordinaria.
Esta proposta obtivo 12 votos a favor, 56 votos en contra e 31 abstencións, polo que foi rexeitada e, consecuentemente, en 2010 non haberá nova Asemblea Nacional.

Teresa Táboas, Guillerme Vázquez, Montse Prado, Francisco Jorquera, Rosana Pérez e Francisco García
Estes acordos foron comunicados aos medios en rolda de imprensa polo portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez.
PROPOSTAS ANTE A CRISE

“No documento de propostas que vimos de aprobar”, explicitou o portavoz nacional, “o BNG advoga claramente por unha saída popular á crise económica, isto é, por unha saída favorábel á maioría social, frente a aqueles que o que postulan é unha saída impopular á crise”.
Situou o BNG claramente “en contra do xiro á dereita do señor Zapatero” e de medidas concretas como “a suba do IVE” ou a “diminución de todo o gasto público”. Sobre este particular, especificou: “O BNG está por recortar o gasto improdutivo, pero non o produtivo” e nese sentido demandou a redución do gasto militar e a supresión de ministerios que hoxe son “inúteis” e que ademais invaden competencias das comunidades autónomas.

Xoán Carlos Bascuas e Manuel Antelo
O BNG non está pola sumisión aos mercados financeiros internacionais, senón por unha reforma do sistema financeiro e nesa dirección situou a pelexa política da formación nacionalista galega por “termos caixas galegas”. Defendeu tamén unha banca pública que “faga o que non fai a privada”, ou sexa, garantir o crédito ás pemes e aos particulares.
“Estamos, por suposto, en contra de abaratar o despedimento, de baixar os salarios e desde logo de elevar a idade de xubilación. Queremos garantías de pensións dignas e públicas”, enfatizou.
PISTOLETAZO DE SAÍDA PARA AS MUNICIPAIS 11

Rosana Pérez e Francisco García
Cualificou de “pistoletazo de saída” a aprobación por parte do Consello Nacional do regulamento e do calendario.
"Sinteticamente decidimos que o proceso para a elaboración de listaxes nas sete cidades o fecharemos antes do 25 de Xullo, mentres que as candidaturas do resto de concellos se aprobarán nun segundo tramo que terá como data límite o 31 de Decembro”, pormenorizou.
Expresou a súa convicción de que o BNG está en disposición de aspirar a ter uns “bons resultados” nas municipais. “Estamos en boa forma e temos o aval do bon traballo feito durante estes anos”, dixo e salientou que o BNG apresentará listaxes “en todos ou na inmensa maioría dos concellos do País”.

Teresa Táboas e Guillerme Vázquez
SOBRE A ASEMBLEA NACIONAL

A respecto do debate habido no Consello Nacional verbo da convocatoria dunha Asemblea Nacional ordinaria este ano, dixo:
"Consello Nacional non considerou necesario realizar esa Asemblea Nacional. Temos liña política, temos dirección, estamos activos e o rumbo que tracexamos é o adecuado, polo que o Consello Nacional non viu a necesidade de convocar Asemblea Nacional para este ano”.
Categoría: Actualidade - Publicado o 28-03-2010 15:48
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal