BNG de ESGOS


BENEGA Ó DIA <<<>>> PICA NOS RECADROS

TrackBack


TrackBack
CHEGA POR FIN DENDE TANTOS ANOS A ESGOS(PXOM) O PLAN XERAL A XUNTA DALLE O APROBADADO DIFINITIVO A PRIMEIROS DO ANO 2009 OLLEA
<<<<< PICA >>>>>


TrackBack
Ver mapa maiorApoia o Manifesto a prol da convivencia lingüística e a da igualdade de dereitos para o galegoTrackBack


Vídeo do Bloque Nacionalista Galego para as Eleccións Municipais do 27 de maio de 2007


O meu perfil
bng.esgos@gmail.com
 CATEGORÍAS
 FOTOBLOGOTECA
 BUSCADOR
 BUSCAR BLOGS GALEGOS
 ARQUIVO
 ANTERIORES
 DESTACADOS

FOLGA XERAL O 27 DE XANEIRO

MANIFESTACIÓNS FOLGA XERAL 27 DE XANEIRO

* Vigo ás 12h dende o Cruce da Doblada
* A Coruña ás 12h na Praza de Vigo
* Cee ás 12h na Praza do Concello
* Pontevedra ás 12h na Praza da Ferrería
* Vilagarcía ás 12 na Casa do Mar
* Ferrol ás 12,30h Av. de Esteiro (Locais da CIG)
* Compostela ás 12,30h na Praza Roxa
* Lugo ás 12h Ronda da Muralla, 58 (Local CIG)
* Burela ás 12h Arcadio Pardiñas, 137 (Local CIG)
* Ourense ás 12h no Pavillón dos Remedios
* Verín ás 11’30h na Praza do Concello
* Xinzo ás 11’30h na Praza do Concello
* Ribeira ás 12 h saída desde a Praza do Peixe
Categoría: Actualidade - Publicado o 20-01-2011 19:28
# Ligazón permanente a este artigo
INFORMATE
Esta aberto o prazo de presentación de candidatos/as para Alcaldes/sas as elecions de maio deste ano por o
BNG en Esgos si estás interesado/as e queres participar podes porte en contacto cos concelleiros de Esgos ou na sede do BNG Allariz – Ourense

saudos Nacionalistas
Categoría: Actualidade - Publicado o 17-01-2011 20:31
# Ligazón permanente a este artigo
EN ESGOS TEMOS UN GOBERNO do P.P. QUE ESTÁ A SOBREVIVIR DOS APUROS NON TEN PROGRESO DE FUTURO

O PP TRATA DE SAIR DOS APUROS DO DIA A DIA NON TEN PROXECTOS O LONGO PRAZO ENTON O FUTURO DE ESGOS QUEDA XUMERXIDO E NUNCA CHEGARA A NADA PERO A CULPA NON DEPENDE DOS CIUDADANS QUE VIVIMOS EN ESGOS DEPENDE DOS CAPITAS DO BARCO QUE NOS ENCALLORON NO FONDO E NOS DIN DUE ESTAMOS BEN ...
por Manuel Penedo
Testimuña dos plenos do 24 de septembro 2010

copia do orixinal
Por orde da Alcaldía dase conta do expediente tramitado para a modificación do art] 15 dos Estatutos do Consorcio da Ribeira Sacra, que regulamentan o funcionamento !le dito Consorcio; logo dunha breve rolda de intervencións o Pleno por unanimidade dos asistentes, 8 concelleiros sobre 9 que compoñen o Pleno deste Concello,
Acordan:

l. Solicitar a Consellería da Presidencia que anulen as dúas prazas de Secret~ía e de
Intervención do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e que fixa oart.115 dos Estatutos.

2. Solicitar a Consellería de Presidencia autorización para crear a prazadeSeéretaría¬Intervención en réxime de acumulación.

3. Modificar o arto 15 dos Estatutos e o mesmo tempo modificar a R.P.T.
CUARTO.- DAR CONTA DO DECRETO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.

Por orde da Alcaldia dase conta do Decreto do 13 de agosto de 2010, polo que¡ resolve "delegar todas as funcións propias da Alcaldia, desde odia 16 o 31 de agosto de 2010 no primeiro teniente de Alcalde, D. Camilo Jose Rodriguez Rodriguez". Dase conta as~ mesmo da súa publicación no Boletin Oficial da Provincia n" 197 do 27 de agosto de 2010. p Pleno
ueda enterado. :


QUINTO.- DAR CONTA Ó PLENO DA CESIÓN DAS INSTALACIÓ~S DE

ABASTECEMENTO E SUMINISTRO DE AUGAS O CONCELLO DE ESGOS, DOS
POBOS DE GOMARIZ, A TOUZA E A LAMA-CACHAMUIÑA E ESTE DE ESGOS.

Pola Alcaldia dase conta dos acordos das comisións de augas, polos que ceden todas as
instalacións de auga o Concello. Estas obras foron realizadas mediante subvericións e
aportacións dos veciños polo que eran consideradas como de titularidade vecinal. !
Interven o portavoz do BNG D. Manuel Penedo Gonzalez preguntando ¿Porque a~ ceden? Contestase pola Alcaldia que nos escritos de cesión non poñen que motivos os levan a ~eder as instalacións, se ben considera que o dia de hoxe e complicado que os veciños leven q control das augas no referido a cloración, analiticas, etc. E por outra parte as instalacións encontrábanse absoletas sendo necesario a construcción de depósitos, novas captacións, redes, etc. Remata afirmando que para asumir todas esas obras e matenemento e necesario que as
1
cedan o Concello. ¡
Logo dun breve intercambio de opinións o Pleno por unanimidade acorda aceptar as dónacións
de ditas traidas de augas. i
B) CONTROL DEMAIS ÓRGANOS DE GOBERNO.
PRIMEIRO.- ROGOS E PREGUNTAS.1.- Polo portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez formúlanse as seguintes preguntas:
a) ¿Que estradas vanse incluir este ano no Plan de Medio Rural?
Contestase polo Concel1eiro do PPdeG D. Jose Antonio Blanco Perez, que se incluiron camiños en Pardeconde e T ouza, camiños que a dia de hoxe xa estan rematados.
b) ¿Con cantas empresas se contapara o futuro parque empresarial?
Contestase polo mesmo concel1eiro do PPdeG, que fixas a dia de hoxe ningunha e elo porque ainda non se pode asinar a opción de mercar.
e) Recorda que na desposta a pregunta formulada en Pleno anterior sobre a colocación de grillas nas Vendas, ainda non se realizou a dia de hoxe. Contesta o mesmo concelleiro do PPdeGque estan encargadas de fai tempo polo que considera que colocaranse en breve.
d) Manifesta que as fincas colindantes inundan de auga a estrada que vai a fosa séptica de A Carambela, polo que solicita facer unha canalización desa auga. Contestase pola Alcaldia que deberase estudiar a frecuencia de ditas inundacións para logo ver que obras se procede realizar.
e) Solicita contenedores para o lugar de Folgoso. Pola Alcaldia contestase que estase valorando a colocación de contenedores de basura, poi s urxe suprimir alguns pois a factura do
alcanza cantidades quenin doblando a tarifa que se paga hoxe seria suficiente para pagar dita factura.
f) Expon que e insuficiente a cobertura actual no Concel1o de Internet e de telefonia móvil. Pola Alcaldia contestase que e un terna que l1e preocupa se ben non depende da
~jA.lCardia: ~ o~~ ~ __ -~-- ------~-~-- - -~----
j g) Polo concel1eiro do BNG D. Jose Manuel Gonzalez Quintas, preguntase polas farolas
: dobladas por un coche e solicita que se retiren.
E non habendo maistemas de que tratar, levantase a sesión sendo as vinte horas coarenta minutos do dia anteriormente indicado. De todo o cual, eu Secretario dou fe.

Categoría: Actualidade - Publicado o 05-12-2010 12:34
# Ligazón permanente a este artigo
INFORMANDO DO CONTIDO DOS PLENOS EN CADA MOMENTO

ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DESTE CONCELLO CON DATA CATORCE DE MAlO DE DOUS MIL DEZ.
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente:
Manuel Blanco Pérez Concelleiros:
J ose Manuel Baltar Blanco Camilo José Rodríguez Rodríguez. José Antonio Blanco Pérez. Manuel Fariñas Blanco.
Milagros Perez Curras.
Manuel Penedo González.
Jose Manuel Gonzalez Quintas Eladio Gomez Rosales
Secretario:
Castor Mariño Soaz
No salón de Sesión da Casa Cohsistorial de Esgos, sendo as vinte horaJ, do día cato:ce d~ maio de dous mil dez~ ?aixo . a presidencia do Sr. Alcalde e coa alsIstenCIa dos Concelleiros que a marxe se relacionan, actuando como Secretario o titular desta Corporación, reuniusd o Pleno deste Concello o obxeto de celebrar sesión ordinaria en primeira convocatorial
Aberto o acto polo Sr.Alcalde pasase a
Orde do Dia. !
!
PRIMEIRO.- LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DA ~ESIÓN --ANTERIOR: ~---- - ¡-
¡
í
Por arde da Alcaldia procédese a dar lectura a acta do Pleno anterior, que s~ remitiu xunto coa convocatoria de sta sesión, preguntando se os señores concelleiros si algún (en algún reparo ou observación que formular a dita acta. Votan todos a favor, absténdosel D. Jose Manuel Baltar Blanco e D. Camilo Jose Rodríguez Rodríguez, par non asistir a dito PI~no.
¡
t
SEGUNDO.- PLAN CONCERTADO. RATIFICACIÓN ACORDO XUNTA DE
GOBERNO LOCAL. !
Por orde da Alcaldía dase conta do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local 4n sesión celebrada o 29-03-2010, polo que se solicitan subvencións destinadas a prestación de servicios
sociais polas Corporacións Locais. En dito acordo solicitanse as seguintes axudas: I
!
¡
¡
Primeiro:
Retribucións do persoal adscrito a Servicios Sociais, por un importe de 30.859,2~'€ Mantemento de Servicios Sociais comunitarios de titularidade municipal, por un! importe
de 2.000,00€ ¡
Axuda no Fogar, por un importe de 57.487,81€
Xestión e realización de programas sociais comunitarios, por un importe de 10.2q2,02€ Plan desenvolvemento xitano, por un importe de 9.400,00€.
Segundo:
O Concello comprométese a consignar nos seus ornamentos as contias correspondentes a súa
achega da seguinte maneira: ¡
- Persoal: 17.629,62€
- Mantemento: 2.000,OO€

r


0866879
Axuda no Fogar: 2.500,00€ Realización programas: 1.000,00€ Plan desenvolvemento xitano: 600,00€
Faise constar que os Servicios Sociais comunitarios seguense a prestar nas mesmas condicións que o ano anterior.
Sometido a votación o Pleno por unanimidade acorda ratificar o citado acordo.
TERCEIRO.- ELECCIÓN XUIZ DE PAZ SUSTITUTO.
Pola alcaldía dase conta do expediente tramitado para a elección de Xuiz de Paz Sustituto, iniciado coa publicación do correspondente Edicto no B.O.P. núm. 78, de data 08¬04-2010. Durante o prazo de presentación de instancias so amente se presentou unha que corresponde o actual Xuiz de Paz Sustituto. Polo que .dado que non se presentaron mais solicitudes, pola Alcaldía proponse o nomeamento de:
Xuiz de Paz Sustituto: D. Manuel Rodriguez Outeiriño. [Sometida a votación, resulta aprobada por unanimidade.
B) CONTROL DEMAIS ÓRGANOS DE GOBERNO.
PRIMEIRO.- ALCALDíA. CONTESTACIÓN PREGUNTA PLENO ANTERIOR.
Pola Alcaldía contestase a pregunta do portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez ireferida a se pola Confederación Hidrográfica del Norte se notificou o Concello a resolución isobre as obras realizadas por urbiesgos, consistentes na canalización do rio grañal; informase ¡polo Sr. Alcalde-Presidente do expte. N° 5/2007 de reposición da legalidade urbanística, no que lconsta denuncia do Seprona, diversos informes técnicos e resolución da Confederación Hidrográfica del Norte, pola que se denega a petición presentada por Urbiegos. Desde ese ímomento o Concello de Esgos non tivo ningunha notificación posterior Confederación cHidrografica do Norte sobre sanción, retirada de tubos, etc.
SEGUNDO.- ROGOS E PREGUNTAS.
1.- Polo portavoz do BNG, D. Manuel Penedo Gonzalez formúlanse as seguintes preguntas:
a) Sobre o eco que se produce no centro social de O Pinto, pregunta se hai programada algunha obra para corregir o eco, e pensase acondicionalo para dous servicios mediante mamparas, etc. Contesta o concelleiro do PP, D. Jose Antonio Blanco Perez, que seria difícil acomodar ous servicios no mesmo local, polo que cree que e mais factible buscar solucións alternativas, como habilitar outra sala ou mesmo outro local, referido o eco considera que poderianse abrir ocos, colocar laminas, etc.
b) Pregunta sobre un escrito dirixido o Sr. Alcalde en novembro do ano pasado sobre costes da Residencia da 3a idade. Contesta o Sr.Alcalde-Presidente que en breve contestara o escrito coa información que lle notifique o Secretario, engade que a Residencia ainda non se rematou, se ben existe unha previsión dos gastos os que ascende a súa financiación.


c) Pregunta sobre a subvención da Excma. Deputación Provincial de 50.000,OO€ para Centro Multiusos. Contesta o concelleiro do PP, D. Jose Antonio Blanco Perez, que dita sulivención xa esta concedida.
d) Pregunta se o Concello xa dispón dunha brigada para a limpeza de camiños para évitar os problemas do ano pasado. Pola Alcaldía contestase que o tractor xa esta desbrozando ~s pistas. Engadese polo concelleiro do PP, D. Jose Antonio Blanco Perez, que a brigada empezara a limpeza polos pobos e logo camiños, sen embargo preve que este ano haberá menos canos e en consecuencia, menos xente para o desbroce.
2.- Polo portavoz do PSdeG-PSOE, D. Eladio Gomez Rosales, formulanse as seguintes preguntas:
a) ¿Cando esta prevista a apertura da piscina Municipal? Contesta polo PP D. Camilo J.
Rodríguez Rodríguez, que se abriran sobre o 15 de xuño. -
b) ¿Cando esta previsto a aprobación do orzamento do Concello? Pola Alcaldía contéstase .
que esta previsto sometelo a aprobación no próximo Pleno. ¡
E non habendo mais temas de que tratar, levantase a sesión sendo as vinte horas trinta
minutos do dia anteriormente indicado. De todo o cual, eu Secretar~ou fe. !
------------~------- - -- -~ ----'- .. ------ --
Categoría: Actualidade - Publicado o 29-08-2010 18:01
# Ligazón permanente a este artigo
25 DE XULIO DIA DA PATRIA GALEGA

Categoría: Actualidade - Publicado o 22-07-2010 21:46
# Ligazón permanente a este artigo
© by Abertal